معرفی کتاب : 100 اصل شکست ناپذیر موفقیت در زندگی و کسب و کار

معرفی کتاب : 100 اصل شکست ناپذیر موفقیت در زندگی و کسب و کار
نویسنده کتاب : تريسي برايان
ناشر کتاب : راشين
تعداد صفحات کتاب : 334

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 11
در مورد نویسنده 15
مقدمه 19
فصل اول- اصول زندگی 37
1- اصل علت و معلولی 40
2- اصل اعتقاد 47
3- اصل انتظار 51
4- اصل جذب 56
5- اصل ارتباط 60
فصل دوم- اصول موفقیت 65
6- اصل کنترل 73
7- اصل اتفاق 81
8- اصل مسئولیت 86
9- اصل هدفمندی 94
10- اصل کاشت و برداشت 106
11- اصل خدمت 110
12- اصل تلاش 118
13- اصل کار بیشتر 125
14- اصل آمادگی 130
15- اصل کارایی اجباری 137
16- اصل قاطعیت 142
17- اصل خلاقیت 149
18- اصل انعطاف پذیری 157
19- اصل استقامت 166
فصل سوم- اصول کسب و کار 173
20- اصل هدف 181
21- اصل سازماندهی 186
22- اصل رضایت مشتری 188
23- اصل مشتری 196
24- اصل کیفیت 207
25- اصل کهنگی 217
26- اصل نوأوری 224
27- اصل عوامل موفقیت 228
28- اصل بازار 237
29- اصل تخصص گرایی 244
30- اصل مزیت نسبی 248
31- اصل حوزه عملکرد 255
32- اصل تمرکز 261
33- اصل برتری 267
فصل چهارم- اصول مدیریت برتر 273
34- اصل صداقت 278
35- اصل شهامت 283
36- اصل واقعیت گرایی 289
37- اصل قدرت 295
38- اصل بلندپروازی 304
39- اصل خوش بینی 308
40- اصل همدلی 314
41- اصل پایداری 318
42- اصل استقلال 322
43- اصل بوغ احساسات 324
44- اصل عملکرد برتر 328
45- اصل پیش بینی 332

نماد اعتماد
logo-samandehi