معرفی کتاب : راهنمای کاربردی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

معرفی کتاب : راهنمای کاربردی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
نویسنده کتاب : حاجي جباري عليرضا ، سرآباداني مهدی
ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تعداد صفحات کتاب : 188

فهرست مطالب کتاب

مقدمه -
فصل1: اصول و مبانی ارزیابی عملکرد -
اصول و مبانی ارزیابی عملکرد 8
تاریخچه و شیوه های ارزیابی عملکرد 21
روش های متداول تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد 35
فصل2: تشریح مدل رامبا -
فرآیند تدوین و ابلاغ برنامه های تحول اداری 44
روش ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران(رامبا) 50
شاخص های عمومی مدل رامبا 52
خطوط راهنمای رامبا در بعد عمومی 57
تشریح شاخص های اختصاصی 81
فصل3: تدوین اظهارنامه رامبا -
تعریف، ویژگی ها و شناخت حوزه فعالیت 84
جمع آوری اطلاعات و مستندات 90
تدوین اظهارنامه 100
فصل4: ترتیب ارزیاب رامبا -
تعاریف و کلیات ارزیابی 106
ارزیابان، وظایف و ویژگی ها 108
فرآیند ارزیابی اظهارنامه 113
مطالعه موردی یا Case Study 120
پیوست ها: مطالب و مستندات مورد نیاز برای درک بهتر مدل رامبا ایران -
اصول و مبانی کار تیمی 124
وظایف و سامان دهی واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات 132
زیرمعیارهای 32گانه مدل EFQM 137
سیاست های اجرایی برنامه های تحول اداری 139
سازمان اجرایی کمیسیون های تحول اداری 139
مصوبه هیأت وزیران درباره آئین نامه ارزیابی عملکرد 144
مصوبات طرح تکریم ارباب رجوع و فرم ارزیابی آن 146
پاسخ به سوالات متداول 158
جداول نمونه بررسی مستندات و امتیازدهی 163
نمایی از نرم افزار بانک اطلاعاتی 164
بخشی از اظهارنامه ارزیابی عملکرد شرکت آسا 166
فرم های امتیازدهی رامبا 176
منابع -

نماد اعتماد
logo-samandehi