معرفی کتاب : نظریه ها و الگوهای مدیریت دولتی

معرفی کتاب : نظریه ها و الگوهای مدیریت دولتی
نویسنده کتاب : اعتباريان اکبر
ناشر کتاب : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
تعداد صفحات کتاب : 209

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: تحول و اصلاحات قرن نوزدهم -
ضرورت تحول -
سرآغاز تحول -
نظریه جدایی سیاست از اداره -
نظریه بوروکراسی وبر -
تأثیر مدیریت بخش خصوصی بر دولتی -
الگوی بوروکراتیک در کشورهای در حال توسعه -
مشکلات الگوی بوروکراتیک در کشورهای در حال توسعه -
فصل 2: بوروکراسی در ایران -
وضعیت اداره در ایران قبل از بوروکراسی نوین -
پیدایش بوروکراسی دولتی مدرن -
دوره نخست(1250-1300) -
رابطه ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه با نظام اداری -
تأثیر انقلاب مشروطیت -
دوره دوم توسعه بوروکراسی مدرن -
دوره سوم(از 1320 به بعد) -
بوروکراسی پس از انقلاب اسلامی -
فصل 3: تحول اداری در دهه های 1980 و 1990 -
الزام ها و ضرورت های تحول -
اهداف تحول اداری مبتنی بر مدیریت دولتی نوین -
مبانی نظری مدیریت دولتی نوین -
الگوهای مدیریت دولتی نوین -
الگوهای خرد مدیریت دولتی نوین -
الگوهای کلان مدیریت دولتی نوین -
انتقاداات به الگوی مدیریت دولتی نوین -
مدیریت دولتی نوین در کشورهای در حال توسعه -
مشکلات الگوی مدیریت دولتی نوین در کشورهای در حال توسعه -
فصل 4: اصلاح اداری و مدیریت دولتی نوین در ایران -
نظرات و الگوهای اصلاح و تحول در نظام اداری ایران -
راهکارهای اصلاحی درون نظام اداری -
راهکارهای ساختاری -
راهکارهای اصلاحی مدیریت منابع انسانی -
راهکارهای اصلاحی در حوزه مدیریتی -
راهکارهای اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات -
راهکارهای اصلاحی در روش ها و سیستم ها -
اصلاح فرهنگ سازمانی -
راهکارهای اصلاحی بین نظام اداری و جامعه -
راهکارهای اصلاحی بین نظام اداری و نظام سیاسی -
راهکارهای اصلاحی بنیادین -
بررسی سه الگوی تحول و بهبود در نظام اداری ایران -
فرآیند مردمی کردن نظام اداری -
محورهای تحول اداری -
برنامه هفتگی تحول اداری -
اصلاحات انجام شده در نظام اداری -
فصل 5: الگوی توازن قدرت در کنش های درونی و بیرونی نظام اداری -
روابط قدرت در نظریه های مدیریت دولتی -
روابط قدرت بین نظام سیاسی و نظام اداری -
روابط قدرت بین نظام اداری و جامعه -
روابط قدرت در درون نظام اداری -
تبیین مسأله ناکارآمدی نظام اداری -
راهبرد توازن قدرت -
نظریه تعادل قدرت و قدرت همسنگ -
کنش های نظام اداری -
کنش های درونی نظام اداری -
کنش بین نظام اداری و جامعه -
کنش بین نظام سیاسی و نظام اداری -
فصل 6: راهکارهای بنیادین برای ایجاد توازن قدرت -
مشارکت -
تعریف مشارکت -
فلسفه مشارکت -
مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی -
مشارکت شهروندان در نظام اداری -
موانع مشارکت واقعی و راه های غلبه بر آن -
مشارکت کارگزاران و بورکرات ها در تدوین خط مشی های عمومی -
مزایای مشارکت -
توانمندسازی -
نقش توانمندسازی در روابط قدرت -
مفهوم توانمدسازی -
توانمدسازی در بخش دولتی -
توانمدسازی مدیران، گروه ها و سازمان های محلی -
توانمندسازی شهروندان -
پیامدهای توانمدسازی -
جریان آزاد اطلاعات و شفاف سازی -
کاهش تفاوت در پرداخت، پاداش، امتیازها و ارزش گذاری های سازمانی -
نزدیک سازی سطوح قدرت در ساختار -
نزدیک سازی سطوح قدرت در درون نظام اداری -
کوچک سازی دولت -
تمرکز زدایی -
تمرکز زدایی در سطح سازمان -
مزایای عدم تمرکز در سطح سازمان -
سنجش عدم تمرکز در سطح سازمان -
تمرکز زدایی در سطح دولت -
انواع تمرکز زدایی -
تمرکز زدایی سیاسی -
تمرکز زدایی اداری -
تمرکز زدایی مالی -
تمرکز زدایی تجاری یا اقتصادی -
موافقین و مخالفین نظام عدم تمرکز -
فدرالیسم -
روابط نزدیک، باز و آسان(دسترس پذیری صاحبان قدرت) -
روابط نزدیک، باز و آسان بین مدیران و زیردستان -
روابط نزدیک، باز و آسان بین مدیران و شهروندان -
آزادی نقد و اظهار نظر -
حق سازمان یابی -
حق سازمان یابی برای کارکنان دولتی -
حق سازمان یابی برای شهروندان -
کثرت گرایی -
دولت کثرت گرا -
کثرت گرایی در نظام اداری -
پاسخگویی -
مفهوم پاسخگویی -
انواع پاسخگویی -
پاسخگویی در درون دولت -
پاسخگویی نظام اداری به شهروندان -
نهاد قضایی مستقل، در دسترس و سریع -
منابع -

نماد اعتماد
logo-samandehi