معرفی کتاب : مدیریت و رهبری آموزشی

معرفی کتاب : مدیریت و رهبری آموزشی
نویسنده کتاب : خورشيدي عباس
ناشر کتاب : يسطرون
تعداد صفحات کتاب : 352

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 9
فصل اول : مطالعه سازمان ها 13
ضرورت سازمان 14
استعاره های سازمان 16
سازمان به مثابه ماشین 17
سازمان به مثابه موجود زنده 18
سازمان به مثابه مغز 20
سازمان به مثابه زندان روح 21
سازمان به مثابه پدیده ای متغیر 22
سازمان به مثابه ابزار سلطه 23
سازمان به مثابه فرهنگ 23
سازمان به مثابه نظام سیاسی 26
اجزاء تشکیل دهنده سازمان 27
ابعاد سازمان 30
روش های طراحی سازمان رسمی 34
عوامل مؤثر بر طراحی سازمان رسمی 34
هدفر 34
محیط 36
گروه بندی سازمانی 41
تکنولوژی 44
سازمان آموزشی و هدف های آن 45
فصل دوم: مدیریت و رهبری 55
ضرورت مدیریت و رهبری 56
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی 61
تعاریف مدیریت و رهبری آموزشی 65
ویژگی های مدیریت و رهبری 68
توانائی های مدیریت و رهبری آموزشی 70
برداشت های مختلف از قدرت 72
مهارت های موفقیت آور برای مدیران و رهبران آموزشی 75
مهارت انسانی 75
مهارت ادارکی 76
مهارت حرفه ای 89
مهارت های فنی 90
فصل سوم: ویژگی های مراکز آموزش 93
مفاهیم مدیریت آموزشی 94
ویژگی های مدیرت آموزشی 95
بصیرت ها، چالش ها و شیوه های نو در مدیریت آموزشی قرن 21 117
تنگناهای آموزش و پرورش 118
نقش های جدید مدیران ن آموزشی 120
چه مهارت هایی به دانش آموزان یاد دهیم؟ 123
بصیرت های مدیریت آموزشی 123
فصل چهارم : تئور های مدیریت 125
اهمیت کاربست تئوری های مدیریت 126
طبقه بندی تئوری های مدیریت 127
نظری اجمالی بر سیر تحول مدیریت 128
دورة پیش از مدیریت علمی 128
نظریه های مکتب کلاسیک 130
نظریة نئو کلاسیک 135
نظریة نوین 137
نظریه z,x 143
تئوری Z 144
موقعیت تئوری Z 145
ارزش های تئوری z 146
استراتژی های تئوری z 147
مدیر در تئوری z به عنوان انسانی مؤثر 147
نظریه لارنس آپلی 153
نظریة آرجریس 155
نظریه بلوغ و عدم بلوغ آرجریس 155
نظریه لیکرت 156
شبکه مدیریت 156
نظریه اثر بخشی 158
نظریه آمرانه، دمکراتیک و تفویضی 161
نظریه پیوستاری رهبری 163
نظریه استراتژیک (راهبردی) 164
نظریه های نوگرایی و فرانوگرایی 168
نظریة سازمان یادگیرنده 173
ویژگی های سازمان یادگیرنده 174
فصل پنجم: وظایف اساسی مدیریت و رهبری آموزشی 181
ضرورت تصمیم گیری 182
تعریف و مفاهیم تصمیم گیری 183
فرآیند مسئله یابی 184
مسئله یابی رسمی 184
مسئله یابی غیر رسمی 185
مراحل تصمیم گیری 185
انواع تصمیم گیری ها 187
شرایط تصمیم گیری 193
مفروضه های تصمیم گیری 194
الگوهای تصمیم 195
انواع الگوهای تصمیم گیری در فرآیند عقلانی 198
برنامه ریزی 208
مفاهیم و تعاریف برنامه ریزی 209
محاسن وهدف های برنامه ریزی 210
دیدگاههای متداول در برنامه ریزی 210
برنامه ریزی مؤثر 212
انواع برنامه ریزی از لحاظ سطوح مدیریتی 212
اجزاء برنامه ریزی 214
نکات مهم در برنامه ریزی آموزشی و درسی 220
انواع برنامه ریزی آموزشی 222
سازماندهی 227
سازمان رسمی 228
سازمان غیر رسمی 230
واکنش مدیریت نسبت به سازمان غیر رسمی 232
مبانی سازماندهی 232
مبانی طبقه بندی وظایف 235
اشکال سازمانی 236
سازماندهی بر منای تعداد 236
سازماندهی بر حسب وظیفه یا تخصص 237
سازماندهی بر حسب نوع محصول 238
سازماندهی بر حسب قلمرو جغرافیایی یا منطقه عملیات 239
سازماندهی ماتریسی 240
سازماندهی پیوندی تلفیقی 242
ارتباطات 245
تعریف ارتباطات و اهمیت آن 245
فرآیند ارتباطات 247
چگونگی انجام ارتباطات 247
موانع ارتباطی 249
فرستنده پیام 248
پیام 248
موانع ارتباطی 249
بازخورد 249
نقش ادراک در ارتباطات 250
انواع ارتباطات 251
شبکه ارتباطات در سازمان رسمی 254
الگوی ارتباطات غیر رسمی 258
انگیزش 260
تعاریف انگیزش 260
طبقه بندی معاصر از تئوری های انگیزش 262
تئوری های درون زاد و تئوری های برون زاد 263
تئوری های رفتاری و شناختی 266
تئوری های محتوایی و فرآیندی 267
ارائه یک چهار چوب نظری در خصوص تئوری های انگیزشی 269
تحلیلی بر نظریه های انگیزشی 283
جمع بندی 289
توصیه های کاربردی 294
نظارت و کنترل 296
شاخص های نظارت 297
مراحل نظارت 298
روش های اجرای نظارت 298
راهبردهای نظارت 302
ارزشیابی 307
ارزشیابی آموزشی 307
ارزشیابی عملکردی 308
روش های ارزشیابی عملکردی 310
موانع و مشکلات ارزیابی عملکرد 312
فصل ششم: ظرایفی در مدیریت و رهبری آموزشی 315
مفهوم، تعریف و اهمیت روابط انسانی 316
شاخص های روابط انسانی 320
تضاد در آموزشگاه 328
سبک های مدیریت تضاد 328
راهبردهای مدیریت تضاد 330
مدیریت مدرسه محوری 331
اهمیت مدیریت مدرسه محوری 331
تعاریف و مفاهیم مدرسه محوری 331
اهداف مدرسه محوری 333
مفروضه های اساسی مدرسه محوری 334
محدودیت های مدرسه محوری 337
ملاحظات اساسی در مدیریت مدرسه محور 337
نقش های جدید در مدیریت مدرسه محوری 338
تجمع بندی 340
منابع 341
منابع فارسی 342
منابع انگلیسی 346

نماد اعتماد
logo-samandehi