معرفی کتاب : رهبری و مدیریت آموزشی

معرفی کتاب : رهبری و مدیریت آموزشی
نویسنده کتاب : ميرکمالي محمد
ناشر کتاب : يسطرون
تعداد صفحات کتاب : 350

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 9
فصل اول- مفاهیم، اهمیت و اهداف آموزشی 13
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی 15
مفاهیم و تعاریف مدیریت آموزشی 21
اهداف سازمان آموزشی 32
تفاوت هدفهای سازمان آموزشی با سازمانهای دیگر 33
طبقه بندی اهداف آموزش و پرورش 34
اهداف مدیریت آموزشی 39
هدفهای مختلف مدیریت آموزشی 48
منابع فصل اول 65
فصل دوم- ویژگیها و توانائیهای مدیریت و رهبری آموزشی 69
تفاوتهای مدیریت و رهبری آموزشی 70
ذاتی یا اکتسابی بودن مدیریت و رهبری 78
توانائیهای مدیریت و رهبری آموزشی 88
مدیریت قابل یادگیری است 88
توانائیهای عمومی 90
توانائیهای بلوغی 108
توانائیهای رهبری 127
منابع فصل دوم 162
فصل سوم- وظایف اساسی مدیریت آموزشی- بخش اول 169
تصمیم گیری 170
نیاز‌سنجی و برنامه ریزی 197
برنامه‌ریزی آموزشی 197
برنامه ریزی درسی 208
تامین و سازماندهی منابع و امکانات 217
تامین نیروی انسانی مناسب 217
تامین منابع و امکانات مادی و تکنولوژیک 225
هماهنگی و تلفیق منابع انسانی و مادی 233
آموزش و آماده‌سازی نیروی انسانی 235
آموزش‌های قبل از خدمت 236
آموزش‌های بدو ورود 237
آموزش‌های ضمن خدمت 240
منابع فصل سوم 245
فصل چهارم- وظایف اساسی مدیریت آموزشی- بخش دوم 251
انگیزش 252
برقراری روابط انسانی 281
تعاریف و مفاهیم 284
شاخصهای روابط انسانی 287
نظارت و کنترل 297
تعاریف و مفاهیم 299
موضوعات نظارت بر کار معلمان 300
شیوه‌های مختلف کنترل 305
ارزشیابی و پاداش 308
تعاریف و مفاهیم 310
دو هدف عمده ارزشیابی 311
اصول ارزشیابی 314
تشویق و تنبیه 316
منابع فصل چهارم 323
کتابنامه 331
منابع فارسی 332
منابع انگلیسی 339

نماد اعتماد
logo-samandehi