معرفی کتاب : تئوری اثر بخشی رهبری

معرفی کتاب : تئوری اثر بخشی رهبری
نویسنده کتاب : فيدلر فرد. اي
ناشر کتاب : يادواره کتاب
تعداد صفحات کتاب : 140

فهرست مطالب کتاب

سخن مترجم 7
بخش اول
مقدمه 15
انواع گروه ها 23
اندازه گیری سبک رهبری 35
بخش دوم
گروههای غیر رسمی ووظیفه با ساختار(خانه دوم وششم) 43
گروههای باساختاروظیفه و قدرت مقام(خانه یکم و پنجم) 53
گروههای کار در سازمانهای پیچیده 67
گروههای خلاق با وظیفه بدون ساختار وقدرت مقام ضعیف(خانه چهارم و هشتم) 83
گروههای بدون ساختارودارای رهبران قدرتمند(خانه های سوم وهفتم) 95
بخش سوم
یک مدل نظری برای اثر بخشی رهبری 109
آفریدن رهبری سازمانی اثر بخش 123
واژه نامه 139

نماد اعتماد