معرفی کتاب : طرح ریزی دوباره مدیریت دستور کار رهبری نوین

معرفی کتاب : طرح ریزی دوباره مدیریت دستور کار رهبری نوین
نویسنده کتاب : چمپي جيمز
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 285

فهرست مطالب کتاب

مقدمه سازمان 11
پیشگفتار مترجم 13
سپاسگزاری مؤلف 17
فصل اول : مدیریت ؟ چرا طرح ریزی دوباره مدیریت ؟ 21
فصل دوم: آزمون دشوار مدیریت 31
استعاره ماشین سازمانی 34
جابه‌جایی قدرت : ناخدایان تازه ناخدایان 39
خرابی ماشین 43
فصل سوم: با پرسش زندگی کردن 49
چگونه طرح ریزی دوباره را تصور کنیم؟ 59
اندیشه های طرح ریزی دوباره پیرامون چیست؟ 63
فصل چهارم :به هر حال مقصود از این کسب و کار چیست؟ 71
زندگی با این پرسش که کار طرح ریزی دوباره را کی باید شروع کرد 74
چه کسی خواهان دانستن است؟ 80
دلایل تصویر بزرگ 83
دلایل مربوط به صنعت خاص 84
دلایل مربوط به شرکت خاص 85
مقصود و دید(1) 87
مقصود و دید(2) 90
مقصود شخصی 93
فصل پنجم: اشاره به موارد مناسب- چگونه تصمیم گرفتیم 95
فصل ششم: ما چه نوع فرهنگی می خواهیم؟ 117
کدام ارزش‌ها ؟ 121
یک مورد از ارزش های بد 123
مواظب باشید : علف های هرزه گل‌ها را بیرون می رانند 126
ارزش ارزش‌های خوب 128
آری اما چگونه آن را انجام دهیم 134
وقتی که مدیران ارشد کار شکنی میکنند 140
از ابتذال بر حذر باشید 141
فصل هفتم: اشاره به موارد مناسب- آنچه ما خواسته‌ایم 143
تعلیم دادن 145
عمل کردن 154
زیستن 157
و اکنون چند نهی 160
فصل هشتم: کارمان را چگونه انجام خواهیم داد؟ 163
در خصوص چه نوع کاری داریم صحبت می کنیم 164
بسیج کردن 166
توانایی دادن 168
تعریف کردن هدف‌ها 174
اندازه گیری 176
برقراری ارتباط 182
فصل نهم: اشاره به موارد مناسب- تفکر درباره فرایند‌های مدیریت 187
توانایی دادن 188
تعریف کردن 197
اندازه گیری 200
برقراری ارتباط 207
یک خطر دیگر : آن را نمی توانید ببینید 212
فصل دهم: با چه نوع افرادی می خواهیم کارکنیم؟ 213
نیروی کار جدید 220
آموختن و پروردن 226
پرداخت 233
کارکنان تازه را چگونه انتخاب می کنید 237
غربال کردن 237
مصاحبه 237
چیزی بیش از مصاحبه 238
تمرین های " چه می کردید اگر" 141
مشارکت افراد همردیف در فرایند استخدام 242
کسانی را که نمی خواهید با آنان کار کنید چه می کنید؟ 244
بر سر قرار‌داد اجتماعی چه آمد؟ 247
فصل یازدهم: اشاره به موارد مناسب- چگونه انتخاب کنیم 253
آموزش و پرورش 254
استخدام کردن 266
پرداخت 274
پیمان تازه 277
فصل دوازدهم: انقلاب دوم در مدیریت 281نماد اعتماد
logo-samandehi