معرفی کتاب : تئوریهای رهبری سازمانی و کاربرد آنها در نظام مدیریت ایران

معرفی کتاب : تئوریهای رهبری سازمانی و کاربرد آنها در نظام مدیریت ایران
نویسنده کتاب : خليلي شوريني سهراب
ناشر کتاب : قائم
تعداد صفحات کتاب : 252

فهرست مطالب کتاب

اهمیت رهبری
رهبری و موفقیت سازمان ها
تعریف رهبری
رهبری سازمانی در جهان سوم و ایران
فصل دوم
تئوری های رهبری سازمانی
نگرش های مختلف در مطالعات رهبری
نگرش دیرینه
نگرش ابرمرد
نگرش صفات شخصی
نگرش رفتاری
مطالعات دانشگاه آیووا
مطالعات دانشگاه اوهایو
مطالعات دانشگاه میشیگان
انتقاد از نگرش رفتاری
نگرش موقعیتی یا اقتضایی
تئوری هایا مدل های رهبری
تئوری هایا مدل های رفتاری
پیوستار رفتار رهبری
شبکه مدیریت
سیستم های مدیریت
تئوری رشد یافتگی
ارزیابی مدل های رفتاری
تئوری های یامدل های اقتضایی
مدل سه بعدی ردین
تئوری وضعیتی
مدل مشارکت در تصمیم
تئوری مسیر- هدف
تئوری اقتضایی فیدلر
تئوری های جدید
مدل ارتباط عمودی دونفره
مدل اتصال چند جانبه
جایگزین هایی برای رهبری
تئوری اسناد
نگرش یادگیری اجتماعی
نگاهی به تئوری های رهبری
مقایسه تئوری های موقعیتی
تاریخچه
تدوین مدل اقتضایی رهبری
تعیین موقعیت رهبری در سازمان
تعیین سبک رهبری
ساختار مدل اقتضایی
کاربردهای مدل اقتضایی
مهندسی سازمانی
انتخاب و انتصاب
تحلیل تجربه در پرتومدل اقتضایی
تحلیل آموزش برپایه مدل اقتضایی
چرخش و انتقال
ارزیابی مدل اقتضایی
فصل چهارم
سبک های رهبری در سازمان های ایران
مقدمه
هدف پژوهش
فرضیه های اصلی
فرضیه های فرعی
نمونه وروش نمونه گیری
نحوه جمع آوری اطلاعات
روش تحقیق
نتیجه گیری
آزمون فرضیه های اصلی
آزمون فرضیه های فرعی
پیشنهادمدلی برای شناخت بهتر موقعیت
طبیعت کاروسبک های رهبری
محدودیتها
پیشنهاداتی برای حقیقات بعدی
منابع و ماخذ
پیوست هانماد اعتماد
logo-samandehi