معرفی کتاب : مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری

معرفی کتاب : مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری
نویسنده کتاب : عباس زادگان محمد
ناشر کتاب : سهامي انتشار
تعداد صفحات کتاب : 335

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 5
فصل اول: مدیریت، مهارتها، وظایف و اجرا 7
فصل دوم: اهداف، قدرت و کنترل 61
فصل سوم: مدیریت بر مبنای هدف 109
فصل چهارم: پژوهشی پیرامون سازمانهای رسمی 125
فصل پنجم: استراتژی و خط مشی 151
فصل ششم: نظامهای اطلاعاتی مدیریت و پشتیبانی تصمیم گیری 177
فصل هفتم: تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل 203
فصل هشتم: برخورد واقعی با سازمانها 223
فصل نهم: چه کسی باید شرکت را کنترل کند؟ 243
فصل دهم: رهبری سازمانی 281
فصل یازدهم: مدیریت مشارکتی 301
منابع 335