معرفی کتاب : سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

معرفی کتاب : سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
نویسنده کتاب : حقيقي محمدعلي ، مومن ماياني زهرا
ناشر کتاب : ترمه
تعداد صفحات کتاب : 367

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: سازمان
مقدمه ای بر مفهوم سازمان 15
تعاریفی از سازمان 16
اهمیت سازمان 17
تاریخچه تئوری های سازمان 17
سازمان بعنوان یک سیستم 22
اجزای سازمان بعنوان یک سیستم 23
سیستم باز و بسته 25
تفکر سیستمی نسبت به سازمان 25
ارکان سازمان 26
اجزا تشکیل دهنده سازمان 28
اصول مهم و اساسی در تشکیل سازمان 32
صف و ستاد 36
عوامل موثر بر سازمان 38
تئوری مدیریت و تئوری سازمان 39
وظایف مدیریت 39
انسان در ارتباط با سازمان 46
فصل دوم: ساختار سازمانی
مفهوم ساختار سازمانی 51
طرح ریزی ساختار سازمانی 52
نظریات صاحبنظران راجع به ساختار سازمان 59
انواع الگوها و ساختارهای سازمانی 69
بخشهای پنج گانه ساختار سازمانی 71
کارکردهای ساختار سازمانی 77
انواع ساختارهای سازمانی 81
ساختارهای ایدئولوژیکی 84
انتخاب الگوی مناسب برای ساختار 86
ارزیابی ساختار سازمانی 88
رابطه بین ساختار و عملکرد 89
فرضیات ساختار سازمانی 90
عوامل موثر در ساختار سازمانی 97
الگوی سازمانی برای هر یک از چهار حالت محیطی 105
رابطه بین محیط و اثرات آن با ساختار سازمانی 110
فصل سوم: تکنولوژی و ساختار
تعریف تکنولوژی 115
نقش تکنولوژی در واحدهای سازمانی 117
طراحی واحدهای سازمانی 120
وابستگی درون سازمانی 123
اولویتهای ساختاری 128
کاربرد ساختاری 128
تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 130
کاربرد تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی در مدیریت 132
طرح ریزی سازمان 133
اثر تکنولوژی بر طراحی مشاغل 135
سیستم های اجتماعی _ فنی 136
تکنولوژی و سازمانهای امروزی 137
پژوهش و ودوارد 138
تکنولوژی و سلسله مراتب سازمانی 141
تکنولوژی و حیطه نظارت 141
تکنولوژی و ترکیب نیروی کار 142
تکنولوژی و طرح جا و مکان (نحوه استقرار) 142
تکنولوژی و ساعات کار 143
شرکتهای خدماتی و تولیدی 143
فصل چهارم: سازماندهی
سازماندهی 149
مبانی سازماندهی 150
اصول موثر در سازماندهی 158
عوامل موثر در سازماندهی 159
نمودار سازمانی 160
مزایای نمودارهای سازمانی 163
انواع نمودارهای سازمانی 164
راهنمای سازمان 165
بخش بندی سازمان 167
الگوهای سازمان 188
ساختار پیوندی 193
حیطه نظارت یا کنترل 196
طراحی واحدهای سازمانی 201
بنیادهای گروهبندی شغل 202
سازماندهی مشاقل سازمانی 205
طراحی شغل 206
تئوریهایی در زمینه ویژگیهای کار 221
ساختارهای رسمی و غیررسمی 224
سازمان رسمی و غیررسمی 225
ارزیابی عملکرد سازمان 228
مزایای ارزشیابی عملکرد سازمان 229
نقش استراتژی و الگوهای ارتباطی در سازماندهی 230
الگوهای ارتباطی – اطلاعاتی و تاثیر آنها بر ساختار 230
ارتباطهای اطلاعاتی در سطح سازمان 230
ارتباطهای اطلاعاتی در سطح افقی سازمان 233
تاثیر استراتژی بر ساختار سازمان 235
رابطه استراتژی با ساختار سازمانی 237
فصل پنجم: انواع سازمانها
بوروکراسی 241
عناصر بوروکراسی 243
ویژگی های بوروکراسی 245
وظایف بوروکراسی 247
دموکراسی یا مردم سالاری 248
جنبه های منفی بوروکراسی 249
ویژگیهای مثبت بوروکراسی 252
سازمان سه وجهی یا شبدری 255
واحدهای تشکل دهنده سازمانهای شبدری (سه وجهی) 258
سازمان شبکه ای 258
مقایسه بین سازمان شبکه ای با سازمان بوروکراتیک 259
سازمان مجازی 261
سازمان فدرال 265
سازمان سه آی (هنا) 266
سازمانهای حبابی 266
کیفیت 267
انواع نگرشها به کیفیت 268
خط مشی کیفیت 268
هزینه کیفیت 268
تضمین کیفیت 270
کنترل کیفیت 270
سازمان بین المللی استانداردISO 270
سه دوره آموزشISO 271
آشنایی با ISO 9000 271
سری استانداردهای (خانواده) ISO 272
مدیریت کیفیت جامع TQM 273
مقایسه مدیریت سنتی با مدیریت کیفی 275
عناصر اصلی مدیریت کیفیت فراگیر 276
مبانی مدیریت کیفیت اروپایی E F Q M 278
منطق RADAR 280
فصل ششم: اندازه سازمانها
اندازه سازمان 283
مقایسه سازمانهای بزرگ و کوچک 284
الگوی سازمانی پست مدرن (پسانوگرایی) 286
ساختار سازمانهای سنتی و پست مدرن 288
جنبه های مقایسه ساز مانهای سنتی و پست مد رن 291
چرخه حیات سازمان 295
چرا سازمانها رشد می کنند؟ 295
رشد سازمان 296
ویژگیهای مراحل رشد سازمان 301
کوچک سازی سازمان 304
سیر قهقرایی سازمانها (تعدیل سازمان) 305
دگرگونی و تغییر 309
استراتژیهای تغییر 310
الگوی مراحل اجرای تغییر 310
مقاومت در مقابل تغییر 311
مدلها و فرآیندهای دگرگونی سازمان 311
کارکردهای نوین سازمانها 312
نقش مدیریت دولتی نوین 313
فصل هفتم: ساختارهای بین المللی
طراحی نوین برای رقابت جهانی 319
نیروهای جهانی 320
شرکتهای افقی 322
تیم های خودگران 324
مهندسی مجدد (بازسازی فرآیند) 326
طراحی شبکه پویا 328
طراح های سازمانی برای بهره گیری از مزایای جهانی 330
ائتلاف استراتژیک بین المللی 333
الگویی برای ساختار جهانی 334
بخش بین المللی 336
طراحی ساختار سازمانی برای فعالیتهای جهانی 337
ساختار جهانی مبتنی بر نوع محصول 338
ساختار جهانی مبتنی بر منطقه جغرافیایی 338
ساختار جهانی ماتریسی 339
الگوی فراملی 340
فصل هشتم: ساختار اداری ایران
تشکیلات دولت 345
انواع واحدهای سازمانی در ایران 346
ساختار سازمانی در ایران 348
عوامل موثر بر ساختار اداری ایران 349
مشکلات ساختار اداری ایران 352
ضمیمه 357
منابع 363

نماد اعتماد
logo-samandehi