معرفی کتاب : سازماندهی : پنج الگوی کارساز

معرفی کتاب : سازماندهی : پنج الگوی کارساز
نویسنده کتاب : برچ جان ، مينتزبرگ هنري
ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتي
تعداد صفحات کتاب : 472

فهرست مطالب کتاب

فهرست نگارنده‌ها هفت
پیشگفتار مرکز آموزش مدیریت دولتی نه
پیشگفتار مترجمان یازده
یادداشتی برای خواننده (پیشگفتار نویسنده) پانزده
فصل اول: بنیادهای طراحی سازمان 1
فصل دوم: طراحی شغلها 35
فصل سوم: طراحی فرا ساختار 69
فصل چهارم: پرداخت فرا ساختار1 13
فصل پنجم: مفهوم های عدم تمرکز 147
فصل ششم: طراحی در موقعیتهای گوناگون 187
فصل هفتم : طراحی پیکربندی 235
فصل هشتم: ساختار ساده 243
فصل نهم: دیوان سالاری ماشینی 253
فصل دهم: دیوان سالاری حرفه ای 293
فصل یازدهم: ساختار بخشی 333
فصل دوازدهم: ادهوکراسی 391
فصل سیزدهم: فرا سوی پنجگانه 435
فهرست منابع
فهرست نامها(نام نامه)

نماد اعتماد
logo-samandehi