معرفی کتاب : تصمیم سازی برای مدیران

معرفی کتاب : تصمیم سازی برای مدیران
نویسنده کتاب : ساعتي توماس ال
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 359

فهرست مطالب کتاب

سخن سازمان 3
اجازه نامه مؤلف 5
مقدمه مؤلف 7
پیشگفتار مترجم 9
فصل اول: تصمیم گیری در دنیای پیچیده 11
فصل دوم : فرایند تحلیل سلسله مراتب 25
فصل سوم: تحلیل و ساخت سلسله مراتب 43
فصل چهارم: نمونه های کاربردی از سلسله مراتب 53
فصل پنجم: تعیین اولویتها 91
فصل ششم: مثالهایی در رابطه با فرایند تحلیلی سلسله مراتب 117
فصل هفتم: اجمالی از نکات AHP 151
فصل هشتم: برنامه ریزی 191
فصل نهم: مثالهای عملی درباره برنامه ریزی 197
فصل دهم: از میان بردن تضادها (کشمکشها) 249
فصل یازدهم: نمونه های عملی در مورد رفع کشمکشها 255
فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل تصمیمات درباره سود و هزینه و تخصیص منابع 271
فصل سیزدهم: نمونه های کاربردی از تجزیه و تحلیل سود- هزینه 281
فصل چهاردهم: تصمیم گیری گروهی 317
فصل پانزدهم: یک مثال عملی برای تصمیم گیری گروهی 329
ضمیمه: تصمیم گیری ، مقیاس بندی و خرد کردن اعداد 347

نماد اعتماد