معرفی کتاب : اصول برنامه ریزی

معرفی کتاب : اصول برنامه ریزی
نویسنده کتاب : آيت الهي عليرضا
ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتي

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
پیشگفتار


کلیات
برنامه دولتی 2
برنامه جامع 4
تعریف برنامه جامع 4
تعریف برنامه ریزی جامع 4
انواع برنامه جامع(انواع زمانی- انواع مکانی- انواع موضوعی- انواع مرامی) 4
مفاهیم و مراحل اساسی برنامه استراتژیک 7
تفاوتهای برنامه ریزی‌های استراتژیک و عملیاتی 9
مرز سازمانی برنامه ریزی های استراتژیک و عملیاتی 9
خلاصه فصل 12
سئوالات اساسی 12
ماخذ 13
منشاء و ماهیت برنامه ریزی 15
برنامه ریزی در ایران باستان 16
برنامه ریزی در تمدن اسلامی 17
برنامه ریزی در غرب 17
تشکیل برنامه‌ریزی عملیاتی(هانری فایول و برنامه ریزی دولتی) 18
اندیشه‌ها و مفاهیم کلیدی برنامه ریزی اجرایی 20
تعریف برنامه عملیاتی 20
فایده، ضرورت و اهمیت 21
فلسفه برنامه ریزی 25
پیوند برنامه ریزی و مدیریت 26
خلاصه فصل 27
سئوالات اساسی 27
منابع 29
مراحل اساسی 31
شناخت وضع موجود، آینده‌نگری و پیش بینی 32
تصریح نقشها و ماموریتها 32
شناخت محیط سازمان(محیط اقتصادی- محیط اجتماعی- محیط سیاسی- محیط فرهنگی) 33
آینده‌نگری و پیش بینی 36
سطوح پیش بینی 37
منابع پیش بینی 38
روشهای پیش بینی 39
مشخصات سلسله های زمانی 41
انواع نتایج محتمل 42
انواع روابط 48
جایگاه روشهای کمی- روشهای کیفی 50
خلاصه فصل 52
سئوالات اساسی 54
منابع و ماخذ 56
تعیین و اولویت بندی اهداف 59
هدفهای رسمی 59
هدفهای واقعی 59
ضرورت تعیین اهداف 59
سلسله مراتب اهداف 60
تعبیر اهداف 62
اهداف متعدد 63
انواع اهداف(تولید- سود- رشد- کارآمدی- خدمت- توسعه- بقاء) 64
طبقه‌بندی هدفها 67
پیوستگی و هم‌آهنگی بین اهداف 67
انتخاب کنندگان هدف‌ها 67
مراحل تعیین اهداف 68
تعیین اهداف 68
اولویت بندی بین اهداف 69
روشهای اولویت بندی(نظر خواهی ساده- نظر خواهی کامل- الاهم
فالاهم- جامع(علمی)- جامع، مرامی- ماتریکس تصمیم گیری) 70
خلاصه فصل 75
سئوالات اساسی 76
ماخذ و منابع 77
تدوین استراتژی 79
استراتژی خصوصی و عمومی 79
مسائل و امور استراتژیک 80
تفکر اقدام 80
خط مشی 81
تعریف 81
ضرورت تنظیم خط مشی 81
انواع خط مشی(برحسب سطوح- برحسب مبنی- برحسب پیوستگی- برحسب صراحت) 81
قواعد تنظیم خط مشی 82
رویه 83
روش 83
دستور 84
خلاصه فصل 84
سئوالات اساسی 85
منابع و ماخذ 86
برنامه عملیاتی 87
برنامه ریزی استراتژیک 87
تعریف 87
شناخت وضع موجود 88
فرایند برنامه ریزی استراتژیک(تصمیم گیری مشترک- تشخیص و تبیین جایگاه
و اهداف- رسالت‌ها و ارزش‌ها ارزیابی محیط- آینده نگری مستمر- شناخت فرصتها
و تهدیدها- مشخص کردن اقدامات- تنظیم جدول زمانی قابلیت انجام- نظارت و کنترل) 88
روشهای برنامه‌ریزی تصویری 91
روش نمودار گانت 91
روش خط تعادل 95
برنامه ریزی(روش) شبکه‌ای(شبکه برنامه- تعریف شبکه- فعالیت- رویداد- فعالیت مجازی
- رویداد مجازی ترسیم شبکه) 96
روش و مراحل ترسیم شبکه 99
پرت(اصل«زمان» در پرت- روشهای برآورد زمان- نظارت، کنترل و ارزیابی- تجدید نظر) 99
سی پی ام 101
خلاصه فصل 102
سئوالات اساسی 104
منابع و ماخذ 106
بودجه و تخصیص منابع 109
فرایند تخصیص منابع 112
خلاصه فصل 112
سوالات اساسی 114
منابع و ماخذ 115
سازماندهی 117
نمودار سازمانی 119
خلاصه فصل 121
سئوالات اساسی 121
منابع و ماخذ 122
نظارت و کنترل 123
ضرورت کنترل 124
روشهای کنترل 124
سیستم کنترل 125
کار سنجی و استاندارها 126
اندازه‌گیری عملکرد 127
مقایسه(سنجش عملکرد واقعی) 127
تجدید نظر: تصمیم‌گیری 128
کنترلهای نامساعد 128
کنترل و تیلوریسم(نظریه انگیزه‌ها- نظریه فیزیولوژیکی- سازماندهی‌ها- نظریه روش علمی) 129
مسائل انسانی 131
خلاصه فصل 131
سئوالات اساسی 132
منابع و ماخذ 133نماد اعتماد
logo-samandehi