معرفی کتاب : مدیریت بر سازمانهای نا آرام

معرفی کتاب : مدیریت بر سازمانهای نا آرام
نویسنده کتاب : عباس زادگان محمد
ناشر کتاب : کوير
تعداد صفحات کتاب : 247

فهرست مطالب کتاب

مقدمه چاپ دوم 11
پیشگفتار 13
فصل اول 15
ویژگیهای سازمانهای ناآرام 15
فصل دوم 31
تعریف فرهنگ سازمانی 33
کارکردهای فرهنگ سازمانی 35
تأثیر شخصیت در سازمان 38
فرهنگ های سازمانی و استراتژی 40
تفاوتهای فرهنگی 41
مدیریت فرهنگ سازمانی 42
تجربه 45
فصل سوم 46
انواع فشار عصبی 51
رفتار سازمانی و فشار روانی 54
عوامل استرس زا تعدیل کننده ها پیامدهای حاصل از استرس 55
عوامل استرس زا 59
روشهای مدیریت استرس 67
رابطه فشار روانی (اسرتس) و عملکرد 74
تجربه 79
منابع فصل سوم 81
فصل چهارم 83
تعارض 83
اندیشه های موجود در ارتباط با پدیده تعارض 84
اندازه سازمان 90
تکنولوژی 90
انتخاب های راهبردی 91
ساختار 91
ارتباطات 91
مرحله دوم: شناخت تعارض 95
مرحله سوم: بروز تعارض در رفتار 96
شیوه های رویارویی با تعارض 98
منابع فصل چهارم 106
فصل پنجم 107
انگیزه ها 107
رفتار 110
هدف 111
مقایسه انگیزه ها و هدفها 112
قدرت انگیزه ها (نیازها) 112
اهمیت با شدت نیازها چقدر قابل تغییر است؟ 115
طبقه بندی فعالیتها 118
فعالیتهای در جهت هدف 118
فعالیتهای هدف 119
تفاوت فعالیتهای در جهت هدف و فعالیتهای هدف 119
تناقض شناختی 124
اهمیت مطالعه انگیزش و تعریف آن 130
انگیزش و ماهیت انسان 133
چرا انگیزش در سازمانها مهم است؟ 136
روکیردهای روانشناختی اولیه در ارتباط با انگیزش 144
نظریه های فعال سازی انگیزش 155
نظریه طراحی مجدد کار 162
مقیاس تشخیص شغلی 163
تشریح نظریه 165
نظریه نیازهای آموخته شده مک کللند 166
نیاز به موفقیت 167
نیاز به قدرت 168
نیاز به تعلق (پیوستن و ایجاد ارتباط با دیگران) 169
نیاز به استقلال 171
نظریه های جهت دهی انگیزش ششم 172
منابع فصل پنجم 192
فصل ششم 195
تعاریف رضایت شغلی 199
ابعاد رضایت شغلی 204
نظریه های رضایت شغلی 205
منابع فصل ششم 240

نماد اعتماد
logo-samandehi