معرفی کتاب : مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ

معرفی کتاب : مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ
نویسنده کتاب : وتون ديويد آلرد، کمرون کيم
ناشر کتاب : موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
تعداد صفحات کتاب : 158

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار ذ
مقدمه ز
سنجش اولیه 1
آزمون کسب قدرت و اعمال نفوذ 1
آزمون به کارگیری راهبردهای اعمال نفوذ 6
یادیگری مهارت 8
ایجاد یک پایگاه قدرت نیرومند و به کارگیری خردمندانة نفوذ 8
نگرش متعادل درباره قدرت 9
فقدان قدرت 10
سوء استفاده از قدرت 14
سیر تحول تعریف قدرت 17
تواناسازی 19
راهبردهایی برای کسب قدرت سازمانی 21
منابع قدرت شخصی 22
منابع قدرت شغلی 37
تبدیل قدرت به نفوذ 52
راهبردهای اعمال نفوذ 3R s 54
اقدام مثبت: بر طرف کردن تأثیر تلاشها 64
افزودن بر نفوذ خود با کمک مقامات بالاتر 71
خلاصه 84
توصیه های رفتاری 87
تحلیل مهارت: مطالعات موردی در زمینة قدرت و نفوذ 92
جان دلورین: دلیل اینکه من جنرال موتورز را ترک کردم 92
جان دلورین: بلند پروازی به سوی شرکت دلورین موتور 102
جان دلورین: تأملات (مرور خاطرات) 110
تمرین مهارت: تمرین برای کسب قدرت 114
جبران ناکامیهای قدرت در مدارهای مدیریت 114
تمرین برای استفاده مؤثر از نفوذ 118
تمریناتی برای خنثی کردن تأثیرات ناخواسته 122
کاربرد مهارت 130
فعالیتهایی برای کسب قدرت و اعمال نفوذ 130
تکالیف پیشنهادی 130
برنامة کاربردی و ارزیابی 132
سنجش ثانویه 136
آزمون کسب قدرت و اعمال نفوذ 136
آزمون به کارگیری راهبردهای اعمال نفوذ 141
پیوست شماره 1: فرم بازخور نظاره گر 143
فهرست منابع 145
واژه نامه 149
فهرست انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت 159

نماد اعتماد
logo-samandehi