معرفی کتاب : گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی

معرفی کتاب : گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی
نویسنده کتاب : الواني مهدي ، دانايي فرد حسن
ناشر کتاب : صفار
تعداد صفحات کتاب : 304

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: مبانی نظری
مقدمه 9
پارادایم ها 10
مدیریت دولتی نوین 13
هنجارها و ارزش ها 13
جهت گیری های ارزشی 15
ذهنی گرایی 15
زیستی- اجتماعی 16
اثبات گرایی منطقی 16
رویکرد بین الذهانی 18
شناخت شناسی 20
شیوه های تحقیق 22
عقلانیت 22
شهود 23
انسان عقلایی 24
عقلانیت وظیفه ای (ابزاری ) در برابر عقلانیت جوهری 24
تلفیق نیازهای فردی و سازمانی 25
خود 26
حاکمیت سازمانی 27
معیارهای عملکرد سازمانی 29
رابطه سازماو و محیط 30
تصمیم گیری مبتنی بر اجماع 31
تکنولوژی و آینده 33
منابع و مآخذ 35
فصل دوم: مدیریت دولتی چیست
مقدمه 39
مشکل تعریف 40
مدیریت: هنر یا علم 41
کاربرد دو گانه واژه مدیریت دولتی 43
مفهوم عمل عقلایی 44
معنای مدیریت: عمل عقلایی همکاری گونه 46
ماهیت سازمان 47
ماهیت مدیریت 48
معنای عموم یا عامه 50
تبیین مفهوم عامه از طریق تجزیه و تحلیل ساختاری- کارکردی 51
تبیین مفهوم عامه از طریق تعریف فرهنگ 53
مدیریت دولتی چیست؟ تببینی اجمالی 54
اهمیت عمل غیر عقلایی 57
منابع و مآخذ 57
فصل سوم: پایه گذاران مدیریت دولتی نوین
مقدمه 58
علم سیاست 59
مدل های پنجگانه در مدیریت دولتی 61
مدل کلاسیک بوروکراتیک 61
مدل نئوبوروکراتیک 63
مدل نهادی 65
مدل روابط انسانی 67
مدل انتخاب عمومی 69
مدیریت دولتی نوین 71
منابع و مآخذ 79
فصل چهارم: تکنولوژی و ارزش ها کاربردهایی برای فعالیت های اداری
مقدمه 83
ارزش ها، تئوری ارزش و رفتار اداری 85
تکنولوژی، تغییر اجتماعی و ارزش های انسانی 87
مفاهیم ضمنی برای کاربرد در مدیریت دولتی 91
ارزش ها و عمل اداری 92
تکنولوژی، ارزش ها و عمل اداری 95
منابع و مآخذ 97
فصل پنجم: تئوری سازمان به عنوان شناخت شناسی
مقدمه 99
عینیت به عنوان حقیقت 103
عینیت به عنوان سلسله مراتب در علم 103
ذهنیت به عنوان حقیقت 110
بین الاذهانی به عنوان سازمانی برای علم 113
عینیت در جهان بین الاذهانی 120
منابع و مآخذ 128
فصل ششم: تئوری های ایجاد ارزش و تئوری اداری
مقدمه 137
نگرش معماری گونه و مدیریت دولتی 138
نقدی بر تئوری اداری 139
تئوری ارزش و تئوری اداری 139
ارزش ها و مدیریت دولتی 141
رویکرد تعاملی به ارزش ها 144
همسویی و خلق ارزش ها 144
طرح سازمان 147
خط مشی گذاری عمومی 150
مسئولیت اداری 151
نقش علوم طبیعی 151
نتیجه گیری 153
منابع و مآخذ 154
فصل هفتم :موضوعات پنجگانه مهم در تئوری سازمان دولتی
مقدمه 157
1-سیاست و اداره 158
2-بوروکراسی و دموکراسی 163
3-سازمان و مدیریت 169
4-تئوری و عمل 173
5-نظریه های سازمان دولتی 178
منابع و مآخذ 183
فصل هشتم: مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی
مقدمه 192
نظریه انتقادی اولیه 194
انتقادات عمده 194
1-اعتقاد نسبت به نظریه مارکسیستی 194
2-انتقاد به نظریه اثبات گرایی 194
3-انتقاد نسبت به جامعه شناسی 196
4-انتقاد نسبت به جامعه نوین 196
5-انتقاد از فرهنگ 197
نظریه انتقادی هابرماس 198
نظریه انتقادی و جامعه 203
مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی 204
منابع و مآخذ 209
فصل نهم: در جستجوی پارادایمی برای مدیریت دولتی
مقدمه 210
پارادایم اسلامی 212
ارزش های متعالی اسلامی 212
برابری، عدل و عدالت اجتماعی 216
خود کنترلی 219
مدیریت دولتی اسلامی 221
رهبری 221
بعد شایستگی فنی 224
سلسله مراتب و تقسیم کار 224
تصمیم گیری 225
انتخاب شایسته 226
ارتباطات، باز خور صحیح، تواضع و در دسترس بودن 227
پرداخت حق الزحمه 228
کنترل اداری 229
ایثار، مدیرت زمان، همه جانبه نگری وانگیزش 230
ویژگی های شخصیتی 231
نتیجه گیری 232
منابع و مآخذ 234
فصل دهم: پدیدار شناسی مبنایی برای تئوری های سازمان دولتی
مقدمه 242
موشکافی پدیدار شناسی 245
پدیدار شناسی در یدان عمل 249
چند مفهوم اساسی در پدیدار شناسی 252
شناخت دنیای زندگی روزمهر 254
ساخت وارة نمونه (انسان واره) برای شناخت انسان 256
دیدگاه پدیدار شناسی در مورد سازمان 258
کلام آخر 259
منابع و مآخذ
فصل یازدهم: افق های نو در مدیریت سازمان های دولتی
مقدمه 261
1-ابداعات و نؤاوری های خارق العاده و سریع تکنولوژیک 261
2-دانشی شدن سازمان ها 264
3-جهانی شدن 268
4-تغییر در ترکیب جمعیت ها و تنوع و تعدد فرهنگی 269
5-کاهش اعتماد به نهادهای سنتی دولتی 270
استراتژی های آینده مدیریت دولتی 274
شهروند محوری 274
دیدگاه مشارکت قوی به جای دیدگاه سلسله مراتبی 277
منابع و مآخذ 282

نماد اعتماد
logo-samandehi