معرفی کتاب : مدیریت بازاریابی جهانی

معرفی کتاب : مدیریت بازاریابی جهانی
نویسنده کتاب : کيگان وارن جي
ناشر کتاب : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تعداد صفحات کتاب : 488

فهرست مطالب کتاب

فصل اول:مقدمه ای بر بازاریابی جهانی 19
بازاریابی در سرتاسر جهان کاربرد دارد 20
اصول بازاریابی 22
مفهوم بازاریابی جهانی 26
اهمیت بازاریابی جهانی 29
جهت گیری های مدیریت شرکت های بین المللی 34
نیروهای جلو برنده و بازدارنده مؤثر بر یکپارچگی جهانی و بازاریابی جهانی 35
خلاصه 41
فصل دوم: محیط های اقتصادی در بازارهای جهانی 43
مروری بر اقتصاد جهانی 44
نظام های اقتصادی 46
مراحل توسعه بازارها 50
مراحل توسعه اقتصادی 54
درآمد و «برابری قدرت خرید» در کشورهای مختلف جهان 55
محل جغرافیایی جمعیت در سطح جهانی 60
بازاریابی و توسعه اقتصادی 61
تراز پرداخت 62
الگوهای تجاری 65
خلاصه 69
فصل سوم : محیط های اجتماعی وفرهنگی دربازارهای جهانی 71
جنبه های زیربنایی جامعه و فرهنگ 72
شیوه های تحلیل عوامل فرهنگی در بازاریابی جهانی 81
تأثیر محیط های فرهنگی و اجتماعی بربازاریابی محصولات صنعتی 88
تأثیر محیط های اجتماعی و فرهنگی بربازاریابی محصولات مصرف کننده نهایی 92
پیچیدگی های فرهنگی بین کشورهای مختلف و راه حل های پیشنهادی دربازاریابی جهانی 95
خلاصه 98
فصل چهارم: محیط های سیاسی، قانونی و نظارتی دربازاریابی جهانی 101
عناصر زیر بنایی بازاریابی جهانی 102
محیط سیاسی بازاریابی جهانی 102
قانون بین‌المللی 109
اجتناب از مشکلات حقوقی موضوعات مهم کسب و کار 112
حل تعارض، فیصله دادن اختلافات ، و طرح دعاوی حقوقی 123
محیط نظارتی بازاریابی جهانی 126
خلاصه 130
فصل پنجم: شناخت بازاها وخریداران جهانی 133
همکاری های اقتصادی و موافقت نامه های بازرگانی ترجیحی 135
سازمان های اقتصادی منطقه ای 139
خصوصیات بازارهای منطقه ای 149
بازاریابی در کشورهای در حال توسعه 162
شناخت خریداران جهانی 164
برنامه بازاریابی جهانی 170
خلاصه 170
فصل ششم: نظامهای اطلاعات بازاریابی جهانی و تحقیقات 171
مروری کلی بر نظام های اطلاعات بازاریابی جهانی 172
منابع اطلاعات بازار 177
تحقیقات بازاریابی رسمی 179
موضوعات جاری درتحقیقات بازاریابی جهانی 190
شیوه یکپارچه گردآوری اطلاعات 193
خلاصه 194
فصل هفتم: تقسیم بازارها، تعیین بازارهای هدف و تثبیت موقعیت در بازارها‌ی جهانی 195
تقسیم بندی بازارهای جهانی 195
تعیین بازارهای هدف در بازارهای جهانی 199
تثبیت موقعیت محصولات دربازارهای جهانی 202
خلاصه 205
فصل هشتم: منبع یابی: ‌صادرات و واردات 207
معیارهای تصمیم گیری جهت منبع یابی کالاها برای ساخت یا خرید 209
فعالیت های صادراتی سازمان 213
سیاست های ملی مرتبط با صادرات و واردات 215
انتخاب بازارهای صادراتی 223
نکات مورد توجه جهت دسترسی به بازارهای خارج از کشور 228
کدارزشیابی گمرکی 232
سازماندهی صادرات شرکت های صادرکننده 236
تأمین مالی صادرات شرکت های صادرکننده 237
پرداخت نقدی 239
مبادلات پایاپای و تجارت متقابل 239
خلاصه 244
فصل نهم: راهبردهای بازاریابی برای ورود به بازارها و گسترش فعالیت‌ها 247
راهبردهای مختلف بازاریابی جهت فعالیت در سطح جهان 248
الگوی تصمیم گیری ورود به بازار وگسترش فعالیت‌ها 250
مالکیت وکنترل 251
راهبردهای توسعه بازار 256
مراحل مختلف توسعه راهبردهای شرکت‌ها 257
خلاصه 263
فصل دهم: تجزیه و تحلیل رقابت بین شرکت ها و طراحی راهبرد بازاریابی مطلوب در بازارهای265
تجزیه و تحلیل صنعت و نیروهای مؤثر بر رقابت 266
رقابت جهانی و مزیت رقابتی ملی 270
مزیت رقابتی والگوهای راهبردی 281
موضع سازی های راهبردی 285
نوآوری های رقابتی و نیت راهبردی 287
خلاصه 291
فصل یازدهم: راهبردهای مبتنی بر همکاری و مشارکت های راهبردی جهانی 293
دلایل همکاری در مشارکت های راهبردی جهانی 294
عوامل موفقیت مشارکت های راهبردی جهانی 299
پیوند با رقبای آسیایی 300
مثال هایی ازمشارکت های راهبردی جهانی 302
مشارکت های بین المللی درکشورهای درحال توسعه 305
راهبردهای مشارکتی در ژاپن «کی رتسو» 306
ماورای پیوندهای راهبردی 310
خلاصه 311
فصل دوازدهم:تصمیم گیری درمورد عرضه محصولات به بازارهای جهانی 313
مفاهیم اصلی محصولات 315
موضع یابی (موضع سازی) محصولات 322
سطوح اشباع محصولات در بازارهای جهانی 325
ملاحظات طراحی محصول در بازارهای جهانی 325
گرایشات مردم به سمت محصولات خارجی 327
گزینه‌هایی راهبردی گسترش جغرافیایی بازارها 329
محصولات جدید دربازاریابی جهانی 334
خلاصه 337
فصل سیزدهم: تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری محصولات دربازارهای جهانی 339
مفاهیم زیربنایی قیمت گذاری 340
راهبردها و اهداف قیمت گذاری جهانی 342
بازار شکنی(دمپینگ) 349
اثرات محیط بر تصمیم گیری های قیمت گذاری 350
قیمت گذاری انتقالی در داخل شرکت 355
قیمت گذاری جهانی محصولات 359
خلاصه 362
فصل چهاردهم: کانال های توزیع و توزیع فیزیکی دربازارهای جهانی 363
اهداف و محدودیت های کانال های توزیع 364
ساختار کانال های توزیع 367
نوآوری در کانال های توزیع بین المللی 373
راهبردهای کانال توزیع برای شرکت‌هایی که وارد بازارهای جدیدی می شوند 376
توزیع فیزیکی و تدارکات و پشتیبانی 377
مثال موردی: نظام توزیع ژاپن 379
خلاصه 381
فصل پانزدهم:تصمیم گیری درمورد تبلیغ محصولات دربازارهای جهانی 383
تبلیغات و نام گذاری جهانی محصولات 384
محتوای تبلیغات جهانی: تعمیم پیام در سطح جهان درمقابل هماهنگی با بازارهای محلی 389
انتخاب یک شرکت تبلیغاتی 392
جاذبه های تبلیغاتی و ویژگیهای محصول 396
اجرای فعالیت های تبلیغاتی 401
خلاصه 406
فصل شانزدهم: تصمیم گیری در مورد ارتباطات بازاریابی جهانی 409
روابط عمومی 409
ارتقاء فروش 415
فروش حضوری 417
بازاریابی مستقیم، پایگاه داده و اینترنت 418
خلاصه 423
فصل هفدهم: رهبری، سازماندهی و کنترل فعالیت های بازاریابی جهانی 425
رهبری فعالیت های بازاریابی جهانی 425
سازماندهی فعالیت های بازاریابی جهانی 427
کنترل و ممیزی مدیریت بازاریابی جهانی 443
روش های کنترل رسمی 447
خلاصه 452
فصل هجدهم:آینده بازاریابی جهانی 453
پنج تغییرعمده دربازارهای جهانی 453
فرصت های شغلی در بازارهای جهانی 458
خلاصه 458
واژه نامه 461نماد اعتماد
logo-samandehi