معرفی کتاب : مدل های کمی در تحقیقات بازاریابی

معرفی کتاب : مدل های کمی در تحقیقات بازاریابی
نویسنده کتاب : فيليپ هانس فرانسيس
ناشر کتاب : کساکاوش
تعداد صفحات کتاب : 305

فهرست مطالب کتاب

فصل1: مقدمه 17
مقدمه 19
تحقیقات بازاریابی 21
داده ها 23
مدل ها 24
کلیات کتاب 27
چگونه از این کتاب استفاده کنیم؟ 28
کلیات مندرجات فصل 29
فصل2: خصوصیات داده های تحقیقات بازاریابی 33
مدل های کمی 36
شاخص های عملکرد در بازاریابی 39
متغیر پیوسته 40
متغیر دو جمله ای 43
متغیر چند جمله ای رتبه بندی شده 45
متغیر چند جمله ای منظم 48
متغیر پیوسته محدود 50
متغیرهای مدت(زمان دار) 53
خلاصه 57
چه مواردی را از این کتاب حذف نموده ایم؟ 58
فصل3: متغیر وابسته پیوسته 61
مدل رگرسیون خطی استاندارد 64
برآورد 69
برآورد از طریق روش حداقل مربعات عادی 70
برآورد از طریق روش حداکثر درستنمایی 71
موارد تصریح و تشخیص در انتخاب مدل و پیش بینی 75
موارد تشخیصی 75
انتخاب مدل 79
پیش بینی 81
مدل سازی فروش 83
عناوین پیشرفته 87
فصل4: متغیر وابسته دوجمله ای 91
ارائه و تفسیر 94
مدل سازی یک متغیر وابسته دوجمله ای 94
مدل های لجیت و پروبیت 99
تفسیر مدل 101
برآورد 105
مدل لجیت 106
مدل پروبیت 108
بیان نتایج برآورد 108
موارد تشخیصی، انتخاب مدل و پیش بینی 109
موارد تشخیصی 110
انتخاب مدل 112
پیش بینی 114
مدلسازی انتخاب از میان دو مارک 115
عناوین پیشرفته 121
مدلسازی ناهمگنی مشاهده نشده 122
مدلسازی پویا 124
مشکلات انتخاب نمونه 125
فصل5: متغیر وابسته چند جمله ای رتبه بندی نشده 129
ارائه و تفسیر 132
مدل های لجیت شرطی و چند جمله ای 133
مدل پروبیت چند جمله ای 146
مدل لجیت تو در تو 148
برآورد 152
مدل های لجیت شرطی و لجیت چندجمله ای 154
مدل پروبیت چندجمله ای 157
مدل لجیت تو در تو 157
موارد تشخیصی، انتخاب مدل و پیش بینی 158
موارد تشخیصی 158
انتخاب مدل 160
پیش بینی 163
مدلسازی انتخاب از میان چهار مارک 165
عناوین پیشرفته 173
مدلسازی ناهمگنی مشاهده نشده 173
مدلسازی پویایی ها 175
برنامه نویسی در نرم افزار Eviews 176
مدل لجیت چندجمله ای 176
مدل لجیت شرطی 177
مدل لجیت تو در تو 178
فصل6: متغیر وابسته چندجمله ای رتبه بندی شده 179
ارائه تفسیر 183
مدلسازی متغیر وابسته رتبه بندی شده 183
مدل های پروبیت رتبه بندی شده و لجیت رتبه بندی شده 186
تفسیر مدل 188
برآورد 190
مدل عمومی رگرسیون رتبه بندی شده 190
مدل های پروبیت و لجیت رتبه بندی شده 194
تجسم نتایج برآورد 194
موارد تشخیصی، انتخاب مدل و پیش بینی 195
موارد تشخیصی 195
انتخاب مدل 197
پیش بینی 198
مدل سازی نمایشی خطرپذیری افراد 199
عناوین پیشرفته 204
مدل های مربوط به متغیر رتبه بندی شده 205
نمونه گیری انتخابی 206
فصل7: متغیر وابسته محدود 209
ارائه و تفسیر 213
مدل رگرسیون ناقص 213
مدل رگرسیون سانسور شده 217
برآورد 224
مدل رگرسیون بریده 224
مدل رگرسیون سانسور شده 226
موارد تشخیصی، انتخاب مدل و پیش بینی 230
موارد تشخیصی 230
انتخاب مدل 234
پیش بینی 234
مدل سازی کمک به خیریه 236
عناوین پیشرفته 242
فصل8: متغیر وابسته مدت(زمان دار) 245
ارائه و تفسیر 248
مدل های شتابدیده یا شتابدهنده دائمی 255
مدل خطر متناسب 257
برآورد 259
مدل شتابدیده دائمی 261
مدل مخاطره متناسب 263
موارد تشخیصی، انتخاب مدل و پیش بینی 265
موارد تشخیصی 265
انتخاب مدل 268
پیش بینی 269
مدلسازی مدت زمان های میان خریدها 270
عناوین پیشرفته 275
رمز برنامه نویسی در Eviews 279
مدل شتابدیده دائمی(توزیع وی بال) 279
مدل خطر متناسب(توزیع لگاریتمی لجستیک9 280
ضمیمه 281
کلیات جبر ماتریسی 281
کلیات توزیع 288
مقادیر بحرانی 295
واژگان کلیدی 297
منابع 304

نماد اعتماد
logo-samandehi