معرفی کتاب : فنون و سیستمهای اطلاعات مدیریت راهبردی

معرفی کتاب : فنون و سیستمهای اطلاعات مدیریت راهبردی
نویسنده کتاب : راولي جنيفر
ناشر کتاب : کمال تربيت
تعداد صفحات کتاب : 248

فهرست مطالب کتاب


سرآغاز نویسنده 11
پیشگفتار مترجم 13
بخش اول: انواع سیستمهای اطلاعاتی 15
فصل اول 17
مدیریت و تصمیم گیری 17
سیستمهای اطلاعات مدیریت: چند تعریف 17
رویکردها 18
چرا به داشتن سیستمهای اطلاعات مدیریت نیاز است؟ 20
سیستمهای راهبردی اطلا عات مدیریت 21
وظایف و سطوح مدیریت 22
استفاده مدیریتی از اطلاعات 25
فرایند تصمیم گیری 26
الگوهای تصمیم گیری 28
سبکهای تصمیم گیری 29
محیطهای تصمیم گیری 30
تصمیم گیری و سیستم های اطلاعات مدیریت 30
داده ها، اطلاعات و تصمیم گیری 30
نتیجه گیری 32
پرسشهای بازنگر 32
فصل دوم 35
مدیریت اطلاعات 35
الزامات اطلاعاتی سطوح مختلف مدیریت 35
ویژگیهای اطلاعات خوب 37
انواع و منابع اطلاعات راهبردی 39
ویژگیهای اطلاعات راهبردی 41
بررسی محیط 42
بررسی محیط با کمک منابع اطلاعاتی الکترونیکی 43
انواع سیستم های اطلاعاتی 46
رویکردها به طراحی MIS 52
طراحی سیستم های اطلاعاتی برای پشتیبانی اهداف سازمان 54
نتایج 57
پرسشهای بازنگر 57
سؤالات مطالعه موردی 58
فصل سوم 61
سیستم های اطلاعات مدیریت 61
سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و سیستم های مبادله پردازی 61
ارائه اطلاعات 63
پایگاهها و سیستم های مدیریت پایگاهها 64
سیستمهای اطلاعات بازار 67
سیستم های اطلاعات مدیریت تولید 70
سیستم های اطلاعات مدیریت مالی 75
سیستم های اطلاعات مدیریت و بخش خدمات 78
نتیجه گیری 82
پرسشهای بازنگر 83
سؤالات مطالعه موردی 84
فصل چهارم 87
سیستم های پشتیبان تصمیم گیریDSS 87
سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری(DSS) است 87
ویژگیهای کلیدی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 89
انواع داده پردازی در سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 93
انواع سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 94
مؤلفه های سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 98
بکارگیری سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 99
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری گروهی 99
انواع سیستم های پشتیبان تصمیم گیری گروهی 100
محاسبه کاربر نهایی 101
نتیجه گیری 103
پرسشهای بازنگر 103
سؤالات مطالعه موردی 104
فصل پنجم: 107
سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد و سیستم های خبره 107
سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد 107
چگونه مدیران ارشد اطلاعات را مورد استفاده قرار می دهند؟ 108
ویژگیهای سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی 109
محدودیت های سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد 110
سیستم های خبره 111
کاربردهای سیستم های خبره 112
مؤلفه های سیستم های خبره 113
طبقه بندی سیستم های خبره 116
توسعه سیستم های خبره 117
نتیجه گیری 118
پرسشهای بازنگر 119
سؤالات مطالعه موردی 119
بخش دوم: دامنه مفاهیم مرتبط با الگوسازی و تصمیم گیری در 121
فصل ششم 123
مدلها و تصمیمات بازرگانی 123
فرایند تصمیم گیری 123
مفاهیم اساسی در مدل سازی 126
برخی مفاهیم اساسی در مدل سازی 128
مدلهای نمونه و تحلیلهای سناریو 135
طبقه بندی مدلها و فنون مدلسازی 138
نتیجه گیری 140
پرسشهای بازنگر 141
سؤالات مطالعه موردی 141
فصل هفتم 143
تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان، جداول 143
سودمندی و معیارهای تصمیم گیری 143
بازنگری فرایند تصمیم گیری 143
ملاکهای تصمیم 148
تسلط 153
مروری سریع بر برخی مفاهیم احتمال 156
مرور سریع ارزشهای مورد انتظار 158
نتیجه گیری 161
پرسشهای بازنگر 162
سؤالات مطالعه موردی 162
فصل هشتم 167
درخت تصمیم 167
درخت تصمیم چیست؟ 167
ساخت یک درخت تصمیم 168
بنای یک درخت تصمیم 170
نتیجه گیری 183
پرسشهای بازنگر 184
سؤالات مطالعه موردی 184
فصل نهم 191
ریسک پذیری و مطلوبیت 191
مقدمه 191
اندازه گیری و سنجش مطلوبیت 193
فرصتهای روانشناختی 195
توابع مطلوبیت 198
سنجش یک تابع مطلوبیت تصمیم گیرنده 200
هم ارزها یا معادل اطمینان و حق بیمه ریسک 202
نتیجه گیری 204
پرسشهای بازنگر 205
سؤالات مطالعه موردی 205
فصل دهم 209
فنون دیگر تصمیم گیری 209
مقدمه 209
شبیه سازی 210
برنامه ریزی خطیLP 212
فنون برنامه ریزی ریاضی دیگر 214
الگوهای موجودی 215
الگوهای صف بندی 218
الگوهای مسیر بحرانیCPM 220
نتیجه گیری 222
پرسشهای بازنگر 222
پاسخ به سؤالات مطالعه موردی عددی 225
منابع برای مطالعه 234
منابع اصلی کتاب 237
آثار مترجم


نماد اعتماد
logo-samandehi