معرفی کتاب : چگونه برنامه ریزی کنیم؟

معرفی کتاب : چگونه برنامه ریزی کنیم؟
نویسنده کتاب : کنان کيت
ناشر کتاب : قدياني
تعداد صفحات کتاب : 64

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 7
برنامه ریزی 9
فصل اول:
نیاز به برنامه ریزی 11
فصل دوم:
بازشناسی وضع حاضر 18
فصل سوم:
تعیین هدف 28
فصل چهارم:
برنامه ریزی اجرایی 35
فصل پنجم:
اجرای برنامه 45
فصل ششم:
ارزیابی 53
بازنگری در برنامه 59
فواید برنامه ریزی 61

نماد اعتماد
logo-samandehi