معرفی کتاب : مدیران فهیم و مفاهیم اساسی

معرفی کتاب : مدیران فهیم و مفاهیم اساسی
نویسنده کتاب : کاظم محمد
ناشر کتاب : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
تعداد صفحات کتاب : 304

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 11
بخش اول : مدیریت و رهبری  
مدیریت 17
شیوه های مدیریت 18
رهبری 20
سازمان و سازماندهی 21
انواع سیستم 24
ترکیب سازمانی 24
برنامه ریزی 27
بودجه بندی 31
بودجه بندی سرمایه ای 35
تحقیق و توسعه 40
هدایت ، نظارت و کنترل 43
منابع انسانی 45
نیروی انسانی 46
مدیریت منابع انسانی 47
چگونگی ساخت شغل 49
حقوق و دستمزد 50
فرآیند جذب نیرو 53
- طبقه بندی مشاغل 54
غنی سازی شغل 56
آموزش 57
رفتار شناسی 58
انگیزه و انگیزش 62
خلاقیت و نوآوری 64
مدیریت مشارکتی 70
نظام پیشنهادها 72
بخش دوم : مشتری و مشتری شناسی  
مشتری شناسی 75
نیاز مشتری 78
روش های تامین نیاز 80
توانایی های مشتری 81
استعداد مشتری 82
رفتارهای مشتری 83
ایرادهای مشتری 85
انتخاب مشتری 88
مشتری گرایی 89
بخش سوم : کالا و تولید آن  
کالا 92
اقسام کالا 92
تولید 97
نظام تولید 100
کیفیت کالا 101
کیفیت در نظام تولید 103
کنترل کیفیت در نظام تولید 104
مدیریت تکنولوژی جدید 106
شکل بالا 107
اثرگذاری شکل کالا 108
نام کالا 109
رنگ کالا 110
بسته بندی کالا 112
بخش چهارم : بازار و رقابت  
بازار و اقسام آن 116
شبکه بازار 119
اثرگذاری نیروهای بازار 120
رقابت 121
استراتژی های عمومی رقابت 121
انواع بنگاه های رقابتی و استراتژی آن ها 123
تقاضا در بازار و انواع آن 124
بازار هدف 126
بازار انحصاری 126
بازار رقابتی 127
مفاهیم مطالعاتی بازار 128
مفاهیم عملیاتی بازار 129
شناخت محیط 130
خش پنجم : بازرگانی و فروش  
بازرگانی 138
مبادله 138
تجارت 139
وظایف بازرگانی 139
معاملات بازرگانی 139
خدمات بازرگانی 140
انواع بازرگانی 142
واحدهای بازرگانی 143
کارتل چیست؟ 148
تراست چیست؟ 150
فروش 151
فسلفه فروش 153
استراتژی فروش 158
سیاست های فروش 166
گفت و گو و اهمیت آن در فرآیند فروش 169
آینده شناسی و آینده نگری 173
بخش ششم : ارتباطات و تبلیغات  
ارتباطات چیست؟ 176
عوامل موثر در برقراری ارتباط مطلوب با دیگران 183
مهارت های برقراری ارتباط 184
روابط عمومی 185
تبلیغ چیست؟ 186
مزایا و آثار تبلیغ 188
انواع تبلیغات 191
نمایه های تبلیغاتی 193
علامت تجاری 193
پیام تبلیغاتی 194
افکار عمومی 194
اصول کلی در تهیه پیام تبلیغاتی 195
مضمون های پیام تبلیغاتی 195
شعارهای تبلیغاتی 197
ده فرمان برای تبلیغات 202
بخش هفتم : توزیع و حمل و نقل  
توزیع چیست؟ 203
سازمان های توزیع 205
هزینه های توزیع 207
مالکیت 208
اقسام و انواع مالکیت 210
سازمان تسهیل کننده توزیع 212
بارنامه 213
انواع بارنامه 214
انواع تحویل کالا وتقسیم هزینه های آن 224
بیمه 227
انواع بیمه 228
بخش هشتم : حسابداری و امور مالی  
حسابداری 232
انواع رشته های حسابداری 233
اصول حسابداری 235
فرمول حسابداری 237
دارایی ها 238
انواع دارایی ها 238
بدهی ها 242
انواع بدهی ها 243
سرمایه (ارزش ویژه) 243
سایر مفاهیم حسابداری 244
دفاتر قانونی حسابداری 246
گزارش های حسابداری 249
حسابداری صنعتی 251
حسابداری مدیریت 252
مدیریت مالی 252
نسبت های مالی 253
تجزیه و تحلیل گردش منابع مالی 257
پول 257
کارکرد پول 257
بانک 258
نظام بانکی 262
خدمات بانکی 263
اعتبار و اسناد اعتباری 265
بخش نهم : فرهنگ تعریف واژه ها  
فهرست منابع و ماخذ 294
نمایه 297

نماد اعتماد
logo-samandehi