معرفی کتاب : اصول و مبانی مدیریت

معرفی کتاب : اصول و مبانی مدیریت
نویسنده کتاب : جاسبي عبدالله
ناشر کتاب : مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات کتاب : 336

فهرست مطالب کتاب

مقدمه چاپ ششم 15
مقدمة چاپ پنجم 17
مقدمه 19
بخش اول : مکتب ها و تئوریهای مدیریت
فصل اول : خلاصة تاریخی 25
مقدمه 25
مکتب کلاسیک 28
انگیزه نگارش مدیریت علمی 29
اصول مدیریت علمی 29
مکانیسم یا روش اجرای اصول مدیریت 30
نارسایی‌ها و محدودیت‌های مدیریت علمی 31
توسعة مکتب کلاسیک و بازتاب آن 32
مکتب روابط انسانی 33
مکتب سیستم‌های اجتماعی 38
پرسش‌های فصل اول 39
فصل دوم : سازمان و بوروکراسی 41
جهان سازمانی 41
تعریف سازمان 42
بوروکراسی 45
مارکسیسم و بوروکراسی 47
مارکس 48
لنین 51
روزالوکزامبورگ 54
تروتسکی 55
جمع بندی نظرات مارکسیسم 56
ماکس وبر بوروکراسی 59
اعمال قدرت براساس قانون 59
اعمال قدرت برمبنای قراردادهای سنتی 60
اعمال قدرت برمبنای جاذبیت و نفوذ رهبر 60
مشخصات بوروکراسی 61
بررسی و تحلیل بوروکراسی از نظر ماکس وبر 66
سازمان رسمی و سازمان غیررسمی 66
سازمان رسمی 66
خصوصیات سازمان های غیررسمی 67
روش سوسیومتریک 68
سوسیومتری 69
سوسیوگرام 69
نمایش سوسیومتری 69
پرسش‌های فصل دوم 74
فصل سوم : مکتب های سیستم‌های اجتماعی 75
مقدمه 75
تعریف سیستم 77
اجزاء‌ سیستم 79
صفحات اجزاء 79
روابط 80
مثال برای سیستم‌های فیزیکی 80
مثال برای سیستم‌های مجرد یا ادراکی 81
انواع سیستم‌ها 82
سیستم‌های باز و بسته 82
سیستم‌های اصلی و فرعی 84
سیستم‌های قطعی و احتمالی 85
طبقه‌بندی سیستم‌ها براساس پیچیدگی 86
سیستم‌های طبیعی و مصنوعی (تقسیم بندی لازلو) 89
نامتغیرهای سازمانی در سیستم طبیعی 90
خاصیت تقلیل ناپذیری سیستم های طبیعی 90
خاصیت حفظ خویشتن در محیط متغیر 92
خاصیت خود آفرینی در مقابله با هماورد طلبی 94
خاصیت واسط و هماهنگ کننده بودن در سلسله مراتب طبیعت 96
سایر تقسیم بندی سیستم‌ها 97
خصوصیات مشترک و مهم سیستم‌ها 99
داده‌ها 99
فرآیند 99
بازداده‌ها 100
تعادل 100
مشخصات عمومی سیستم های باز 102
وارد کردن انرژی 102
عملیات 103
باز داده‌ها 103
سیستم به عنوان چرخش رویدادها 103
آنتروپی منفی 104
دادة اطلاعاتی، باز خور منفی و فرآیند کدگذاری 105
حالت پایدار و تعادل درونی پویا 106
تفکیک وظایف یا تخصص گرایی 109
یکپارچگی و هماهنگی 110
هم پایانی 111
روش سیستم‌ها 112
رفتار سیستم‌ها 114
هدف و ماموریت سیستم 114
شناخت تضاد و نحوة ایجاد تعادل در بین اجزاء‌ سیستم 117
تمایل به نظم 118
پرسش های فصل سوم 119
بخش دوم : مدیریت و اجزاء‌ تشکیل دهندة آن
فصل چهارم : تعاریف و وظایف مدیریت 123
تعریف مدیریت 123
عناصر مدیریت – وظایف مدیریت 126
پرسش‌های فصل چهارم 129
فصل پنجم : برنامه ریزی 131
مقدمه 131
تعریف برنامه ریزی 131
طبیعت برنامه ریزی 133
خصوصیات تصمیمات مربوط به برنامه ریزی 134
برنامه ریزی تاکتیکی و استراتژیکی 135
بینش های برنامه ریزی 136
راضی کردن یا قانع کردن 137
بهینه سازی 138
سازگاری (توافق) 140
اجزاء‌ برنامه ریزی 142
شناخت و تعیین هدفها 143
شناخت و تعیین منابع و پیش داشته های محیطی 144
شناخت و تعیین سیاست‌ها، رویه‌ها و روش‌ها 145
سیاست‌ها یا خط مشی‌ها 146
رویه‌ها و روش‌ها 147
پرسش‌های فصل پنجم 149
فصل ششم : سازماندهی 151
مقدمه 151
نمودار سازمانی 152
تقسیم کار و طبقه بندی اساسی در سازمان 153
طبقه‌بندی بر حسب تعداد 153
طبقه‌بندی بر حسب زمان 154
طبقه‌بندی بر حسب وظیفة مؤسسه 154
طبقه‌بندی بر حسب ناحیه یا منطقة جغرافیایی 156
طبقه‌بندی براساس محصول 158
طبقه‌بندی برحسب ارباب رجوع یا مشتری 161
طبقه‌بندی براساس اولویت بازار 162
طبقه‌بندی بر حسب فرآیند 164
ساخت سازمان ماتریسی و پروژه‌ای 164
واحدهای فعالیت استراتژیک 166
محسنات و معایب تقسیم کار 168
انتخاب یک ساختار سازمانی 169
حیطة مدیریت یا کنترل 169
سلسله مراتب 171
روش لاک هید برای ارزیابی و تعیین حیطة مدیریت با کنترل 174
روش های دیگر برای محاسبة حیطة مدیریت یا کنترل 179
صف و ستاد 183
صف و وظایف آن 183
ستاد و وظایف آن 184
انواع سازمان‌های صف و ستاد 185
سازمان صف 186
سازمان ستاد 187
سازمان صف و ستاد 188
انواع ستاد 189
ستاد عمومی 189
ستاد شخصی 190
ستاد تخصصی 190
ستاد مشورتی 191
ستاد خدمات 191
ستاد نظارت و کنترل 192
ستاد وظیفه‌ای 192
روابط بین صف و ستاد 193
بهبود روابط صف و ستاد 195
پرسش‌های فصل ششم 198
فصل هفتم : تامین نیروی انسانی 203
مقدمه 203
تعریف 204
استفاده از روش سیستم‌ها در تامین نیروی انسانی 204
بررسی نیاز به مدیران با استفاده از منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی 207
استفاده از روش های سیستم ها در انتخاب مدیران 208
مهارت و خصوصیات فردی مورد نیاز مدیران 210
هماهنگی بین صلاحیت های مدیر و نیازها 211
فرآیند انتخاب 212
مشکل ارزیابی مدیریت 212
انتخاب معیار ارزیابی 213
پرسش های فصل هفتم 214
فصل هشتم : هدایت و رهبری 215
مقدمه 215
هدایت و رهبری 217
ارتباطات 217
تعریف و شناخت ارتباطات 217
عوامل روانشناسی در ارتباطات 217
علائم در ارتباطات 218
شبکه ارتباطات (انگاره ها) 218
انگیزش 220
مقدمه 220
تقسیم‌بندی انگیزه‌ها 221
نظریة مازلو دربارة طبقه‌بندی نیازهای انسانی و انگیزش 221
نظریة ماری 223
تئوری X و تئوری Y 225
رهبری 226
ظهور و رهبری و اهمیت آن 226
شناخت و تعریف رهبری 228
نقش و وظیفة رهبری 229
خصوصیات مورد انتظار در رهبری 232
مبانی قدرت رهبر 233
سبک‌های مختلف رهبری 235
رهبر اقتدارگرا 235
رهبر بوروکراتیک 236
رهبر دیپلماتیک 236
رهبر مشارکتی 237
رهبر رها کرده (رهبر کجام گسیخته) 237
نظریه های رهبری 237
رهبری به عنوان مجموعة صفات مشخصه 238
نظریة رهبری به عنوان مجموعة رفتاری 238
نظریة پیوستگی رفتار رهبری 240
نظریه اقتضا 243
عوامل موثر در تعیین رابطة بین سبک رهبری و کارآیی 244
نظریة وروم و یتون 246
(مدل هنجاری از سبک رهبری) 246
قواعد تصمیم گیری 250
نمودار فرآیند تصمیم گیری 252
(درخت تصمیم گیری) 252
نظریه رهبری مسیر ـ هدف 253
رهبری مسیر ـ هدف به عنوان یک نظریه وضعیتی 254
پرسش های فصل هشتم 258
فصل نهم : نظارت و کنترل 261
توضیح و تعریف 261
مراحل کنترل 262
تعیین شاخص ها 262
اندازه‌گیری عملیات انجام یافته و در حال انجام 264
مقایسه اطلاعات یا شاخص‌های پیش‌بینی شده 265
اقدامات اصلاحی (تصحیح انحرافات) 266
روش کنترل 269
کنترل توسعه بودجه 269
تجزیه و تحلیل نقطة سر به سر 271
کنترل از طریق گزارش‌های آماری 274
تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی و کاربرد آن‌ها 276
نسبت‌های نقدینگی 276
نسبت‌های اهرمی 276
نسبت‌های فعالیت 277
نسبت‌های سودآوری 278
روش کنترل زمانی 279
نمودار گانت 280
فن بازنگری و ارزشیابی برنامه 282
عناصر شبکه پرت 283
روش مسیر بحرانی (سی پی ام) 285
پرسش‌های فصل نهم 288
فهرست اعلام 291
واژه نامة فارسی - انگلیسی 303
واژة نامة‌انگلیسی – فارسی 317
فهرست منابع و ماخذ فارسی 331
فهرست منابع و ماخذ لاتین 333نماد اعتماد
logo-samandehi