معرفی کتاب : سازمان و مدیریت آموزش و پرورش

معرفی کتاب : سازمان و مدیریت آموزش و پرورش
نویسنده کتاب : عسگريان مصطفي
ناشر کتاب : اميرکبير
تعداد صفحات کتاب : 145

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار چاپ هفتم 7
پیشگفتار چاپ چهارم 9
مقدمه 11
فصل اول: افراد تحت تعلیم ((دانش آموزان))
دانش آموز دبستان 15
دانش آموز دوره اول دبیرستان (راهنمایی) 17
دانش آموز دوره دوم دبیرستان 19
فصل دوم: سازمان آموزش و پرورش
مفهوم سازمان 25
اصول عمده یک سازمان 28
تشکیلات سازمانهای آموزش و پرورش 37
فصل سوم: نیروی انسانی آموزش و پرورش
تربیت معلم 47
نگهداری معلم 49
معلم و تدریس 51
تهیه وسایل مورد استفاده در کلاس 58
معلم در کلاس 58
زندگی خصوصی معلم 60
معلم و تربیت 60
معلم و همکاران 61
فصل چهارم: مدیریت و رهبری
مفهوم مدیریت 63
شرایط مدیریت 65
سبکهای مدیریت 68
عوامل بهساز مدیریت 72
مفهوم رهبری 83
فصل پنجم: مدیریت آموزش و پرورش
تعریف مدیریت آموزش و پرورش 87
وظایف مدیران آموزش و پرورش 89
وظایف ویژه مدیران 97
ارزشیابی از عملکرد مدیران آموزش و پرورش100
روانشناسی مدیریت آموزش و پرورش 101
فصل ششم: شیوه مدیریت آموزش و پرورش
دولت و سازمان آموزش و پرورش 108
تمرکز و عدم تمرکز در سازمانهای آموزشی 109
بوروکراسی و آموزش و پرورش 111
فصل هفتم: سازمان آموزش و پرورش در ایران
تاریخچه سازمان آموزش و پرورش در ایران 115
سازمان مدرسه در ایران 121
شوراهای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان 125
آموزش رسمی در ایران 127
نتیجه گیری و پیشنهاد 133
فهرست منابع 139
سایر آثار مؤلف 143

نماد اعتماد
logo-samandehi