معرفی کتاب : نگرشی بر مدیریت اسلامی

معرفی کتاب : نگرشی بر مدیریت اسلامی
نویسنده کتاب : تقوي دامغاني رضا
ناشر کتاب : شرکت چاپ و نشر بين الملل
تعداد صفحات کتاب : 277

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 11
سرآغاز 17
تعریف علم 19
تعریف هنر 19
اندیشه مدیریت 23
اندیشمندان و مدیریت 26
افلاطون 26
ارسطو 27
فارابی 27
ابن خلدون 29
اخوان الصفا 29
ابوعلی سینا 31
خواجه نظام الملک طوسی 32
نظامی عروضی 32
سعدی شیرازی 33
مولوی 33
مدیریت چیست؟ 35
مدیریت امانت است 36
مدیریت تکلیف است نه حق 39
شرایط مدیریت 40
حق 40
مدیریت خدمت است نه حکومت 41
مدیریت بیشتر هدایت است تا حکومت 42
ضرورت مدیریت 45
قرآن و ضرورت مدیریت 48
تشیع و ضرورت مدیریت 51
فلسفه بعثت و ضرورت مدیریت 53
نقش مدیریت 57
نقش تربیتی مدیر 60
نقش محوری مدیر 63
نقش بنیادی مدیر 64
چارچوبهای مدیریت 65
مدیریت و منزلت انسان 66
مدیریت و قانون خدا 72
مدیریت و وجوب عدل و احسان و دوری از 74
بخش اول ((فرمان)) به 74
بخش دوم ((نهی)) به 75
مدیریت و تقدس وسیله 76
ارکان مدیریت 79
برنامه ریزی 80
اسلام و برنامه ریزی 81
آینده نگری 82
انتظار فرج 83
آخرت نگری 84
سازمان 84
ارتش 87
قوه قضائیه 87
والیسان 88
دبیران و دولتمندان 88
مأموران مالیات (دارائی) 89
بازرگانان و صنعتگران 89
محرومان 90
تذکر 90
هماهنگی 91
نظارت 94
انواع نظارت 95
نظارت مستقیم 95
نظارت غیرمستقیم 97
اسلام و اعمال قدرت 98
خدا وفرشتگان 99
نفس لوامه 99
نظارت هماهنگی 100
مدیران 101
ارزشیابی 102
جایگاه ارزشیابی دراسلام 103
نظام ارزشی در اسلام 105
اصول ارزشیابی دراسلام 107
ارزشیابی اعمال در اسلام 108
انگیزه 108
صالح بودن 111
حسن بودن 112
تقوی 114
ابزار مدیریت 117
سعه صدر 118
نیروی انسانی 120
قانون 123
معیارهای شایستگی درمدیریت اسلامی 127
ایمان 128
دانش و آگاهی 129
کفایت 132
تقدم فاضل بر مفضول 134
ویژگیهای مدیر 137
اشراف مدیر 138
قدرت مدیر 139
قاطعیت 144
مدیر مجری قانون 147
کار امروز را به فردا نینداختن 149
تشویق و تنبیه 151
نکاتی پیرامون تشویق و تنبیه 156
تشویق 156
تنبیه 156
مشوق و منبه 156
عوامل موفقیت مدیر 159
اختیار 160
اعتماد به نفس 161
تنظیم وقت و تقسیم کار 165
ایجاد روابط صمیمانه انسانی 169
گذشته نگری 171
آینده نگری 174
ابهام زدائی 177
اخلاق مدیریت 183
پوشش عیبها 187
معاشرت 190
مشاورت 194
فوائد مشورت 197
با چه کسانی باید مشورت کرد 200
مشارکت 201
تواضع 205
وفای به عهد 209
احترام به سنتهای نیک 213
شئون مدیریت 217
پیشگامی در کارها 220
اصول گرایی 222
چشم پوشیهای بجا و بزرگوارانه 225
آفات مدیریت 231
سازمان گرایی 232
اجبار و تحکم 235
خودپسندی 237
افزون خواهی 240
افزون گویی 243
منت نهادن 244
موقعیت ناشناسی 246
جدایی از مردم 248
تقدم رابطه بر ضابطه 251
عدم دقت در کارها 254
فهرست راهنما 257

نماد اعتماد
logo-samandehi