معرفی کتاب : استراتژی شرکت، مدلهای پورتفولیو

معرفی کتاب : استراتژی شرکت، مدلهای پورتفولیو
نویسنده کتاب : سجف الي
ناشر کتاب : ديدار
تعداد صفحات کتاب : 272

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 3
فصل اول: دولت و نظریه های مربوط به آن 3
دولت و مفاهیم خانواده 3
سیاست و دولت 4
جامعه و دولت 4
جماعت و دولت 6
ملت و دولت 7
حکومت و دولت 8
حاکمیت و دولت 13
پیشینه دولت 16
نظریه های دولت 19
نظریه دولت مطلقه 22
نظریه حق الهی و دولت مطلقه 23
نظریه مصلحت دولت و دولت مطلقه 25
نظریه شخصیت و دولت مطلقه 26
نظریه دولت مشروطه 27
نظریه اخلاقی دولت 31
نظریه طبقاتی دولت 33
نظریه دولت کثرت گرا 36
نتیجه گیری 38
پرسشهای فصل اول 40
فصل دوم: اهمیت و منشاء سازمانهای محلی 45
تعریف سازمان یا حکومت محلی 45
کشور و ارکان آن 46
جمعیت 46
قلمرو 47
حکومت 48
حاکمیت 53
استقلال 55
ریشه تاریخی سازمانهای محلی 56
ریشه طبیعی سازمان محلی 61
پرسشهای فصل دوم 64
فصل سوم: عناصر لازم برای تشکیل سازمان محلی 69
عناصر لازم برای تشکیل سازمان محلی 69
جمعیت 69
قلمرو 71
اقتدار سازمانهای محلی 72
تأثیر سازمان محلی در رشد اجتماعی مردم 75
پرسشهای فصل سوم 82
فصل چهارم: سیستم حکومتهای متمرکز و فدرال 87
توزیع قوای حکومتی 87
نحوه تقسیم و توزیع قوای حکومتی 90
سیستم حکومت متمرکز 94
سیستم حکومت فدرال 99
ویژگیهای سیستم متمرکز 104
ویژگیهای سیستم فدرال 105
پرسشهای فصل چهارم 106
فصل پنجم: طرق مختلف اعمال حاکمیت در حکومت دموکراسی 111
اعمال حاکمیت بطور مستقیم یا دموکراسی مستقیم 113
اعمال حاکمیت بطورغیر مستقیم 115
اعمال حاکمیت بصورت مختلط یا ترکیبی از دو شیوه مستقیم 117
ابتکار(Intitative 118
رفراندوم(Referendum 120
رکال(Recall 122
پرسشهای فصل پنجم 125
فصل ششم: انواع سازمانهای محلی 129
از لحاظ نحوه تشکیل و حدود اختیارات 129
از لحاظ حدود هدفهایی که دنبال می کنند 131
سیستمهای مختلف اداره سازمانهای محلی 134
سیستم حکومت شورا یا انجمن با قوه مجریه 136
سیستم حکومت کمیسیونی
پرسشهای فصل ششم 140
فصل هفتم: وضع مالی سازمانهای محلی 145
اهمیت استقلال مالی سازمانهای محلی 145
مالیات و عوارض 147
پرسشهای فصل هفتم 154
فصل هشتم: روابط و مناسبات حکومت مرکزی 157
اهمیت روابط و مناسبات بین سطوح مختلف حکومتی 157
انواع مناسبات حکومتی در داخل یک کشور 157
مناسبات بین سطوح مختلف حکومت 158
مناسبات بین حکومت فدرال و کشورهای جزء 160
مناسبات کشورهای جزء با یکدیگر 161
مناسبات بین حکومت فدرال و حکومتهای محلی 162
مناسبات بین کشور جزء و محل 163
مناسبات سازمانهای محلی با یکدیگر 164
تعارض و سازش بین حکومتهای سطوح مختلف ارضی 165
روابط بین حکومت مرکزی و سازمان محلی 165
نظارت مستقیم بر امور سازمانهای محلی 168
نظارت غیر مستقیم بر امور سازمانهای محلی 176
مناسبات حقوقی 178
مناسبات اداری 178
مناسبات مالی 178
پرسشهای فصل هشتم 178
فصل نهم: تشکیلات محلی در ایران 183
تشکیلات محلی قبل از انقلاب اسلامی 183
چگونگی اداره شهرداریها 186
تشکیلات محلی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 189
وظایف شوراهای اسلامی 191
ترتیب رسیدگی به تخلفات شوراهای اسلامی 196
سلسله مراتب اداری شوراها 198
پرسشهای فصل نهم 198
فصل دهم: شهر و شهرداری 203
تعریف شهر 203
طبقه بندی شهرها 205
اداره شهر 208
شورای اسلامی شهر و شهردار 208
مسائل مورد اختلاف بین شهردار و شورای شهر 210
مصوبات شورای شهر و اقدامات اداری 212
انتخابات شوراهای اسلامی 212
شهردار و کارمندان شهرداری 213
خدمات شهرداری 214
مسئولیت تنظیم برنامه 215
طرح شهر 216
مراحل طراحی شهر 216
برنامه خدمات شهری 218
وظایف شهرداری 219
درجه بندی سازمانهای شهرداری 221
نمودار سازمانی شهرداری درجه یک 222
نمودار سازمانی شهرداری درجه شش 223
نمودار سازمانی شهرداری های درجه دوازده 224
پرسشهای فصل نهم 228
فهرست منابع خارجی 229
فهرست منابع فارسی 230

نماد اعتماد
logo-samandehi