معرفی کتاب : مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی علیه السلام

معرفی کتاب : مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی علیه السلام
نویسنده کتاب : موسوي محسن باقر
ناشر کتاب : به نشر
تعداد صفحات کتاب : 284

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 11
منابع پژوهش 12
شیوة پژوهش 13
مقدمه مترجم 17
فصل اول- مفهوم و ویژگیهای مدیریت
مدیریت : معنا و ویژگیهای آن 33
مفهوم مدیریت نزد مسلمانان 34
مبحث نخست: مفهوم مدیریت در سخنان علی علیه‌السلام 37
مطلب اوّل: تدبیر 38
مطلب دوم: فرماندهی (حکمرانی) 39
مطلب سوم: قدرت 40
مطلب چهارم: سروری و سرور 42
مطلب پنجم: سیاست 43
مطلب ششم: رهبر (راعی) 45
مبحث دوم: ویژگیهای مدیریت از دیدگاه امام علی علیه‌السلام 47
مطلب اول: (ویژگی انسانی) 47
انسان کیست و چگونه آفریده شده است؟ 48
انسان آمیزه‌ای است از خرد و هوی 49
منشأ فضیلتها و رذیلتها 52
دنیا و آخرت 53
تقوا 56
تقوا پیشگان 57
نشانه‌های پارسایان 58
مطلب دوم: ویژگی نظم‌بخشی و سازماندهی 59
چگونگی پیدایش نظم 61
چگونگی قدرت گرفتن نظام 62
چگونگی از هم پاشیدگی نظم 65
مطلب سوم: ویژگی جمعی بودن 66
ضرورت وجود جامعه 67
تشویق به برقراری ارتباط در جامعه 67
کیفیّت شکل‌گیری جمع (گروه) 68
تقسم‌بندی جوامع 70
چگونگی انتساب به جامعة صالح 71
مطلب چهارم: هدفمندی 73
آیا خداوند هستی را عبث آفریده است؟ 73
آیا خداوند انسان را بیهوده آفریده است؟ 73
اما هدف از آفرینش انسان چیست؟ 74
دنیا وسیله است نه هدف 74
بهشت از آن چه کسی است؟ 76
اما مؤمن چه کسی است؟ 76
عقل 77
فواید عقل 77
عاقل کیست؟ 78
حفظ عمل 79
حِلم 79
علم 80
وحدت هدف میان عقل، حلم و علم 82
خلاصة فصل اوّل 83
فصل دوم- ویژگیها و وظایف مدیر
مبحث نخست: ویژگیهای مدیر 87
ویژگیهای مدیر از نظر افلاطون 89
ویژگیهای مدیر از نظر ارسطو 89
ویژگیهای مدیر از نظر فارابی 90
ویژگیهای مدیر از نظر نویسندگان غرب 91
ویژگیهای مدیر از نظر امام علی علیه‌السلام 93
مبحث دوم: وظایف مدیر 97
الف: برنامه‌ریزی، تعیین آنچه که باید انجام دهد 98
ب: سازماندهی، تقسیم‌کار و تعیین مسئولیتها 98
ج: تعیین شرایط به کارگیری و مراقبت از کارکنان 98
د: هدایت و جهت‌دهی فعالیتهای افراد برای رسیدن 98
ه: کنترل 99
وظایف مدیر از نظر امام علی (ع) 99
مطلب اوّل: اندیشه‌ورزی 100
اهمیّت اندیشیدن 100
فایده‌های اندیشیدن 101
روشمند بودن اندیشه 104
تقویت اندیشه 107
موانع تفکّر 108
خط قرمز در حوزة تفکّر 109
رابطة تفکّر و مدیریت 109
مطلب دوم: مشورت 110
اهمیّت شورا 110
فایده‌های مشورت 111
ویژگیهای جویای مشورت 112
شرایط مشاور 112
با این افراد نیز نباید مشورت کرد 113
رابطة مشورت جوینده و طرف مشورت 114
عواقب ترک یا مخالفت با مشورت 114
نقاط ضعفی که متوجه مشورت می‌گردد: 115
سیرة‌ عملی امام‌ علی (ع) 116
نمونه‌هایی از مشورتهای امام علی (ع) 118
ابقای ولایت ابوموسی اشعری 118
برکناری قیس‌بن‌سعید از ولایت مصر 119
حرکت به سوی شام 119
جنگ با خوارج 119
جنگ با خِرِیّت‌بن راشد 120
انتصاب زیاد بن ابیه به عنوان والی فارس 121
تصمیم نهایی از آن چه کسی است؟ 123
تفاوت بین شورا و دموکراسی 124
شورا و تدبیر 124
مطلب سوم: برنامه‌ریزی 126
توجه به اهمیت زمان 126
تقدیم و تأخیر 127
قاعدة اهّم و مهم 128
آمادگی برای آینده 129
تقسیم وقت 129
مطلب چهارم: کنترل 130
مبحث سوم: اطاعت 132
اهمیّت اطاعت 132
انگیزه‌های اطاعت 133
پیروی از حق 133
تقویت سازمان 134
پاداش و تنبیه 136
نتایج اطلاعات و پیروی 137
خلاصة فصل دوم 138
فصل سوم- سازمانهای اداری در روزگار امام علی (ع)
بررسی سازمانهای اداری 141
مبحث نخست: مدیریت مرکزی 142
مطلب اوّل: امام 142
مطلب دوم: مشاوران و وزیران 149
مطلب سوم: کاتبان 153
مبحث دوم: ادارة محلّی 156
مطلب اول : کارگزاران 157
وظایف والی 159
وظایف والی در تعیین کارگزاران 160
نظارت و ارزیابی 160
عزل 161
مطلب دوم: ادارة دارایی و مالیات 162
مطلب سوم: دیوان 163
مطلب چهارم: قضاوت 164
مطلب پنجم: ولایت مظالم (دادگاه تجدید نظر) 168
مطلب ششم: فرماندهان سپاه 170
مطلب هفتم: تقسیم اداری شهرهای بزرگ 173
مطلب هشتم: شرطه (پلیس) 174
مطلب نهم: برید، پیک 176
مطلب دهم: کارمندان 177
خلاصة فصل سوم 179
فصل چهارم- اندیشة مدیریتی امام علی (ع)
بررسی اندیشه‌های مدیریتی 183
مبحث نخست: نظریه‌ةای کلاسیک دربارة سازمان 184
مطلب اول: مدیریت علمی و نظریة تایلر 184
مطلب دوم: بروکراسی و مدل ماکس 191
مبحث دوم: تجربه‌های نوین مدیریتی 205
مطلب اوّل: مدیریت ژاپنی 205
مدیریت ژاپنی در پرتو تعالیم نهج‌البلاغه 209
مطلب دوم: تمرکز و عدم تمرکز 215
نظام سیاسی غیر متمرکز 229
حدود نظام سیاسی غیر متمرکز 229
نظام اداری غیر متمرکز 234
مبحث سوم: اصلاح اداری 243
اجرای نتایج بحث 243
صد فرمان مدیریتی از نهج‌البلاغه 253
فهرست اشخاص 271
فهرست اماکن 277
فهرست کتابها 279
فهرست آیات 280
کتابشناسی 281
منابع عربی 281
منابع فارسی 283
منابع انگلیسی 284

نماد اعتماد
logo-samandehi