معرفی کتاب : تفکر مدیریتی از طریق خلاقیت و یکپارچگی

معرفی کتاب : تفکر مدیریتی از طریق خلاقیت و یکپارچگی
نویسنده کتاب : دعايي حبيب اله
ناشر کتاب : بيان هدايت نور
تعداد صفحات کتاب : 247

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 7
دیباچه 11
مقدمه 15
بخش اول- تفکر رایج
فصل اول- چرا تغییر و تحول؟ 23
فصل دوم- تفکر خلاّق (راهگشا) 33
فصل سوم- مدیریت جهانی 63
فصل چهارم- روش‌شناسی‌های تغییر 99
بخش دوم- تفکر مدیریت
فصل پنجم- فلسفه تفکر مدیریتی 141
فصل ششم- خلاقیت 167
فصل هفتم- تفکر مدیریتی: ارزشیابی و انگیزش 197
فصل هشتم- تفکر مدیریتی: کارکردن با هم 209
فصل نهم- تفکر مدیریتی: راهی به سوی موفقیت 227
بخش سوم- تغییرات نظم نوین جهانی
فصل دهم- مفهوم مدیریت: آزمایش 241
فصل یازدهم- نقش تفکر مدیریتی در آینده شما 249