معرفی کتاب : بازاریابی بین المللی

معرفی کتاب : بازاریابی بین المللی
نویسنده کتاب : بابايي زکليکي محمدعلي
ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)
تعداد صفحات کتاب : 278

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 1
بخش اول- کلیات
فصل اول- مبانی بازاریابی بین‌المللی 3
مقدمه 3
تعریف بازاریابی بین‌المللی 3
حیطه عمل بازاریابی بین‌المللی 4
رموز موفقیت در بازارهای بین‌المللی 7
سئوالات 9
فصل دوم- تجارت بین‌المللی 10
مقدمه 10
نظریه‌های اقتصاد بین‌المللی 11
روند تجارت جهانی 15
تراز پرداخت‌ها 23
مداخله دولتها در تجارت بین‌المللی 25
مکانیزمهای جهانی تسهیل تجارت بین‌المللی 28
آمار بازرگانی خارجی ایران 31
سئوالات 34
فصل سوم- تشکلهای اقتصادی 35
مقدمه 35
عوامل مؤثر بر تشکلهای اقتصادی 35
انواع تشکلهای اقتصادی 36
همکاریهای فعال بین‌المللی 38
آینده تشکلهای اقتصادی 45
تأثیر اقتصادی بر بازاریابی بین‌المللی 45
سؤالات 48
بخش دوم- تجزیه و تحلیل‌ محیطی
فصل چهارم- مطالعات اقتصادی 49
مقدمه 49
جغرافیای اقتصادی 49
روندهای جمعیتی جهان 53
مراحل توسعه اقتصادی 55
شاخصهای اقتصادی 60
سؤالات 64
فصل پنجم- مطالعات فرهنگی 65
مقدمه 65
اهمیت فرهنگ در بازاریابی بین‌المللی 65
عناصر فرهنگ 66
ارزیابی و شناخت فرهنگها 70
تغییرات فرهنگی 72
سازگاری فرهنگی 73
سؤالات 74
فصل ششم- مطالعات سیاسی 75
مقدمه 75
ثبات سیاسی 75
ریسکهای سیاسی 76
سیاستهای تشویقی دولتها برای سرمایه‌گذاران 78
ارزیابی سیاسی محیط 78
راهبردهای کاهش ریسک سیاسی 80
نظامهای حقوقی 81
سؤالات 83
بخش سوم- تجزیه و تحلیل بازار
فصل هفتم- ارزیابی کشورها 85
مقدمه 133
استراتژیهای ورود به مثابه یک مزیت رقابتی 133
استراتژیهای مختلف سرمایه‌گذاری 139
عوامل مهم در انتخاب راهبردها 144
استراتژی خروج از بازار 147
سؤالات 147
فصل دوازدهم- معاملات متقابل 149
مقدمه 149
تاریخچه 149
دلایل رشد معاملات متقابل 151
انواع معاملات متقابل 153
مشکلات شرکتها در معاملات متقابل 156
وضعیت معاملات متقابل در ایران 158
سؤالات 160
بخش پنجم- برنامه‌ریزی عملیات بازاریابی
فصل سیزدهم- برنامه‌ریزی کالا و خدمات 163
مقدمه 163
استراتژیهای عام در برنامه‌ریزی کالا و خدمات 163
بازاریابی خدمات 166
بررسی دوره عمر کالا 167
ارزیابی عناصر کالا 168
معرفی کالاهای جدید 172
سؤالات 174
فصل چهاردهم- قیمت‌گذاری 175
مقدمه 175
روشهای تعیین قیمتهای بین‌المللی 175
عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری 178
موضوعات مدیریتی در قیمت‌گذاری بین‌المللی 180
سؤالات 184
فصل پانزدهم- برنامة ترفیع فروش 185
مقدمه 185
فرایند ارتباطات بین‌المللی 186
استراژی‌ های بازاریابی در برنامه ترفیع فروش 188
فنون و ابزار‌های ترفیع فروش 189
محدودیتهای عملیات ترفیع فروش در بازار‌های بین‌ 197
مکانیزمهای ارتباطی ویژه در بازار‌های بین‌المللی 200
سؤالات 202
فصل شانزدهم- کانالهای توزیع 204
مقدمه 204
ساختار توزیع بین‌المللی 204
تدوین استراتژی توزیع بین‌المللی 209
طراحی کانال توزیع 213
مدیریت کانال توزیع 215
دسترسی به کانال توزیع 217
روند‌های جهانی در سیستم توزیع 218
سؤالات 219
فصل هفدهم- صادرات کالا 220
مقدمه 220
نحوه وصول بهای کالای صادراتی 220
اسناد متداول در صادرات 223
حمل و نقل کالا 226
سؤالات 228
بخش ششم- مدیریت بازاریابی بین‌المللی
فصل هجدهم- سازماندهی و نیروی انسانی 229
مقدمه 229
عوامل موثر بر سازماندهی بازاریابی بین‌المللی 229
انواع شرکتها از جنبه ساختاری 233
روند‌های جهانی در زمینه سازماندهی 236
نیروی انسانی 237
تقسیم بندی فرهنگها 238
سؤالات 239
فصل نوزدهم- برنامه‌ریزی و کنترل 241
مقدمه 241
روشهای برنامه‌ریزی 241
فرایند برنامه‌ریزی 246
کنترل عملیات بازاریابی بین‌المللی 249
تنشهای ستاد و شعبات 252
سؤالات 252
ضمائم 253
دستورالعمل تهیه برنامه بازاریابی 254
قضایا 259
منابع و مآخذ 277نماد اعتماد
logo-samandehi