معرفی کتاب : خودآموز تحقیق در عملیات

معرفی کتاب :  خودآموز تحقیق در عملیات
نویسنده کتاب : حاجي پور بهمن
ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتی

فهرست مطالب کتاب