معرفی کتاب : برنامه ریزی بازاریابی

معرفی کتاب : برنامه ریزی بازاریابی
نویسنده کتاب : اسلام علي اکبر
ناشر کتاب : شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
تعداد صفحات کتاب : 383

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار دکتر گوئل کهن ذ
پیشگفتار دکتر احمد روستا ش
پیشگفتار مولف ض
فصل یکم: بسوی شناخت بازاریابی، بازاریابی استراتژیک و برنامه ریزی بازاریابی 52-1
مقدمه 2
نقش، جایگاه و اهمیت بازاریابی در عصر جدید 7
تعاریف بازاریابی و واژه های اساسی آن 9
فلسفه ها و مفاهیم بازاریابی (تعریف نقشهای سازمانی برای بازاریابی) 19
مفهوم و دوره تولید و کالا 20
مفهوم و دوره فروش 21
مفهوم و دوره بازاریابی و بازاریابی اجتماعی 21
چگونگی اجرا و پیاده سازی مفهوم بازاریابی در سازمانها 24
مدیریت بازاریابی 26
مدیریت، برنامه ریزی و برنامه ریزی بازاریابی 28
ابعاد و فرایند بنیادین بازاریابی استراتژیک و استراتژی بازاریابی 34
شناسایی و ارزیابی عوامل محیط بازاریابی 35
شناسایی و تحلیل فرصتهای بازار 37
انتخاب بازارهای هدف 39
جایگاه یابی در بازار و طراحی و توسعه آمیخته بازاریابی 40
عنصر اول: متغیر محصول 43
عنصر دوم: متغیر توزیع 43
عنصر سوم: متغیر ترفیع 44
عنصر چهارم: متغیر قیمت 44
تهیه، اجرا و کنترل برنامه های بازاریابی: نگاهی کلی 45
پانویس های فصل یکم 50
فصل دوم: الگوها و مدل های نوین برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 92-53
الگوی اول- مالکوم مکدونالد 54
الگوی دوم- فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ 62
نقش بازاریابی در برنامه استراتژیک و جایگاه آن در بین واحدهای سازمانی 68
فرایند مدریت بازاریابی 70
مرحله اول: تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار 72
مرحله دوم: انتخاب بازارهای هدف 72
مرحله سوم: تهیه ترکیب عناصر بازاریابی 73
مرحله چهارم: مدیریت تلاشهای بازاریابی 74
الگوی سوم- هنری آسائل 77
نگرشها نسبت به برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 79
فرایند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 79
الگوی چهارم- ولیام جی استنتون 81
گام اول- تحلیل وضعیت 83
گام دوم- تعیین اهداف بازاریابی 84
گام سوم- جایگاه یابی و یافتن تمایز رقابتی 84
گام چهارم- انتخاب بازارهای هدف و سنجش تقاضای بازار 84
گام پنجم- آمیخته بازاریابی 85
الگوی پنجم- ویلیام ام پراید و او سی فرل 85
بررسی مقایسه ای الگوها و مدلهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 91
مطرح شده در این کتاب
پانویس های فصل دوم 92
فصل سوم: توصیف و تبیین فرایند و محتوای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 179-93
فاز اول: هدفگذاری 94
فاز دوم: تحلیل وضعیت 103
حسابرسی بازاریابی 104
حسابرسی مشتری و بازار 112
تقسیم بندی بازار: پایه و اساس حسابرسی مشتری و بازار 114
حسابرسی محصول 120
سیکل عمر محصول 122
پراکنش نوآوری 127
پرتفوی محصول 131
مارتیس بوستون 133
ماتریس خط مشی هدایتی 135
نتیجه بخش حسابرسی بازاریابی 137
تحلیل SWOT 138
تعیین مفروضات برنامه 140
فاز سوم- تنظیم اهداف و استراتژِ های بازاریابی 141
تنظیم اهداف بازاریابی 142
طراحی استراتژی های بازاریابی 144
تکنیک ها و فنون تنظیم اهداف و استراتژی های بازاریابی 149
ماتریس پر تفوی کسب و کار 150
ماتریس انسف یا ماتریس رشد محصولات بازار 158
مدل استراتژی های عام رقابتی پورتر 165
تحلیل شکاف 167
فاز چهارم- تخصیص منابع، اجرا و نظارت 174
پانویس های فصل سوم 178
فصل چهارم: ارائه یک سیستم برنامه ریزی بازاریابی گام به گام 243-182
بخش یک- مباحث کلیدی برنامه ریزی بازاریابی
تعریف برنامه ریزی بازاریابی 182
هدف برنامه ریزی بازاریابی 182
اهمیت و ضرورت برنامه ریزی بازاریابی برای سازمانها و موسسات امروزی 182
موانع، نگرشها و اصول برنامه ریزی بازاریابی 183
اصول دهگانه برنامه ریزی بازاریابی 185
نتیجه بخش یک 189
برنامه استراتژیک بازاریابی 194
بخش دوم- ارائه یک سیستم برنامه ریزی بازاریابی
قسمت الف- نگرش گام به گام برای تهیه و طراحی یک
پایه و اساس سیستم برنامه ریزی بازاریابی 196
قسمت ب- مستندات برنامه استراتژیک بازاریابی 199
قسمت ج- مستندات برنامه عملیاتی بازاریابی 215
طرح پیشنهادی برای تهیه یک برنامه عملیاتی بازاریابی 216
مستندات برنامه عملیاتی بازاریابی یکساله 219
بخش سوم- طرح پرسشنامه های متداول در برنامه ریزی های بازاریابی
پرسشنامه یک: فرایند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 226
پرسشنامه دو: بررسی مزایا و منافع حاصل از برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 234
پرسشنامه سه: بررسی معایب و نواقص برنامه ریزی
استراتژیک بازاریابی 236
پرسشنامه چهار: بررسی نگرش مدیران نسبت به برنامه ریزی 238
بخش چهارم- تمهیدات و تدابیر مورد نیاز برای اجرای موثر برنامه های بازاریابی
فصل پنجم: نمونه تجربیات و کاربردهای برنامه ریزی بازاریابی 348-245
بخش یکم- نمونه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی توریسم برای سازمان ملی جهانگردی
مقدمه، پیش فرضها و زمینه ها 246
فاز اول- تحلیل و ارزیابی وضعیت 249
تحلیل توریست ها و بازارهای توریسم 250
تقسیم بندی بازارهای توریسم 250
روشهای متداول تقسیم بندی بازارهای توریسم 253
کنکاش محیطی 257
محیط تکنولوژیکی 257
محیط سیاسی و قانونی 259
محیط اقتصادی 260
محیط اجتماعی و فرهنگی 262
محیط رقابتی 264
حسابرسی سازمان 268
فاز دوم- تنظیم اهداف استراتژیک بازاریابی توریسم 270
فاز سوم- استراتژی های اساسی در حوزه بازاریابی توریسم 272
خدمات توریسم 277
نگرشها راجع به تحلیل و برنامه ریزی خدمات توریسم 279
استراتژی های برنامه ریزی خدمات توریسم 281
سیکل عمر خدمات توریسی PLC 281
کاربردهای سیکل عمر محصول در سازمان ملی توریسم 282
جایگاه یابی و تعیین موقعیت خدمات در حوزه توریسم 286
قیمت گذاری خدمات توریسم 288
استراتژی های قیمت گذاری خدمات توریسم 289
توزیع خدمات توریسم 291
تکنولوژی اطلاعات و سیستم توزیع خدمات توریسم 295
ترفیع خدمات توریسم 295
منابع اطلاعاتی توریستها در صنعت جهانگردی 297
طرح الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی توریسم سازمان
بخش دوم- نمونه دستورالعمل تهیه برنامه بازاریابی صادرات
ایرانگردی و جهانگردی جهت توسعه صنعت جهانگردی ایران 305
مقدمه 308
پیش فرضها و دیدگاهها در طراحی برنامه 310
خلاصه اجرایی طرح 310
گزینش محصولات صادراتی و بازارهای هدف 311
طراحی و تدوین خط مشی ها و سیاستهای بازاریابی 312
برنامه آمیخته بازاریابی 4P 316
قیمت 317
ترفیع یا پیشبرد فروش 319
کانال های توزیعی 321
تنظیم بودجه بازاریابی 325
کنترل و تدابیر نظارتی بر برنامه بازاریابی 327
بخش سوم- نمونه برنامه بازاریابی برای شرکت نرم افزاری ستاره
مقدمه 346-332
خلاصه اجرایی 332
تحلیل محیطی 333
محیط بازاریابی 333
بازارهای هدف 335
اهداف و عملکرد فعلی بازاریابی 336
قوت ها و ضعفها 337
فرصتها و تهدیدات 338
اهداف بازاریابی 340
استراتژی های بازاریابی 341
بازارهای هدف 341
آمیخته بازاریابی 342
اجرای بازاریابی 343
سازمان بازاریابی 343
فعالیتها، مسئولیتها وجداول زمانی برای اجرا 343
ارزیابی و کنترل 345
استاندادرهای عملکرد و کنترل های مالی 345
رویه های نظارتی 345
پانویس های فصل پنجم 347
فرهنگ واژگان برنامه ریزی بازاریابی 373-349
واژه نامه توصیفی بر اساس حروف الفبا 350
واژه نامه انگلیسی به فارسی 363
فهرست منابع و مأخذ 374
فهرست اعلام (اشخاص و مکانها)


نماد اعتماد
logo-samandehi