معرفی کتاب : نوشتن طرح بازاریابی در30 دقیقه

معرفی کتاب : نوشتن طرح بازاریابی در30 دقیقه
نویسنده کتاب : وستوود جان
ناشر کتاب : نگاه فردا
تعداد صفحات کتاب : 91

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: برنامه ریزی بازاریابی چیست؟ 9
فروش چیست؟ 11
بازاریابی چیست؟ 11
برنامه ریزی بازاریابی چیست؟ 12
مراحل آماده سازی طرح بازاریابی 14
فصل دوم: تجزیه و تحلیل وضعیت 15
بررسی بازاریابی 16
محیط بازاریابی- تحقیق در مورد بازار 16
تقسیم بندی بازار چیست؟ 22
فهرست اطلاعات 24
چگونگی ارائه ارقام 25
تجزیه و تحلیل SWOT 28
فصل سوم: اهداف، راهبردها و برنامه های کار 31
هدف بازاریابی چیست؟ 31
ترکیب محصول 33
سرعت رشد وسهم نسبی بازار 34
راهبرد بازاریابی چیست؟ 40
برنامه های کار 43
فصل چهارم: توزیع، پیشبرد و بودجه‌ها 47
طرح توزیع 47
تبلیغات و برنامه پیشبرد 54
هزینه‌ها و بودجه‌ها 57
بودجه بندی برای هزینه طرح بازاریابی 61
فصل پنجم: نوشتن طرح 67
فهرست مندرجات 68
معرفی 69
خلاصه 71
تجزیه و تحلیل وضعیت 72
هدف های بازاریابی 78
راهبردهای بازاریابی 79
جدول، چه کجا و چگونه 81
پیشبرد فروش 83
بودجه وحساب سود و زیان 83
نظارت و روش های روزآمدسازی 85
فصل ششم: ارائه برنامه، اجرا و تجدید نظر 87
ارائه برنامه 87
اجرا و تجدید نظرنماد اعتماد
logo-samandehi