معرفی کتاب : بازاریابی : راهنمای موسسات کوچک

معرفی کتاب : بازاریابی : راهنمای موسسات کوچک
نویسنده کتاب : راجرز لن
ناشر کتاب : کتاب ماد
تعداد صفحات کتاب : 256

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 11
مقدمه 12
اهمیت بازاریابی 14
مؤسسات کوچک 14
بازاریابی چیست؟ 15
ترکیب بازاریابی 15
محصول 17
قیمت 18
مکان 18
ترویج :تبلیغ 19
ترویج : فروش شخصی 20
خدمات 21
فرصت ها و آماج ها 22
تقسیم بندی بازار 22
پیش بینی فروش 23
سهم مؤسسه از بازار 27
تحقیق در بازاریابی 27
محصولات رقابتی و جایگزین 28
چگونه می توان موفق شد 29
بازار 31
بازار چیست؟ 31
چگونه بازار خود را پیدا کنید 32
درجات مختلف نیاز 33
نیاز کمتر، تلاش بیشتر 35
مشخص کردن بازار 35
اشتیاق را نمی توان تعیین کرد 36
تحقیق در بازاریابی 37
تحقیقات ضروری برای شرکت های کوچک 38
محصول 38
حجم و ارزش میانگین فروش 39
حوزة عملیات 40
بررسی بیشتر بازار 42
رقابت در ناحیه 44
روش های موجود توزیع 44
میزان تلاش مورد نیاز برای فروش 44
هزینة تلاش برای فروش 46
خدمات پس از فروش 46
منابع اطلاعات 47
خریداران صنعتی 48
واحد تصمیم گیری 49
ارزشیابی عملکرد عرضه کننده 50
محصول 52
مشتریان چه چیزی را می خرند 52
محصولات صنعتی یا مصرفی؟ 53
محصولات مصرفی 54
محصولات صنعتی 55
چگونه محصولات را طبقه بندی کنیم 56
تولید سردوش 58
چیزی را به مشتری بفروشید که به آن نیاز دارد 58
محصولات جدید 60
محصولات قدیم 61
تحلیل محصول شما 62
محصولات متعارف 63
محصولاتی که در هزینه صرفه جویی می کنند 65
محصولات کم هزینه تر 66
محصولات غیر متعارف 67
تعیین موقعیت محصول 68
دور زندگی محصول 70
تحلیل دامنة‌ محصول 73
اصلاح و حذف محصول 73
قیمت 77
هدف قیمت 77
قیمت و سود 78
قیمت گذاری بر اساس هزینه 79
تعیین افزایش قیمت استاندارد 80
افزایش قیمت یک محصول صنعتی 81
استفاده از صورت هزینه برای قیمت گذاری 82
مخاطرات تعیین قیمت بر اساس هزینة تمام شده 87
قیمت گذاری بر اساس ارزش 88
هدف هایی قیمت گذاری 90
مسئله قیمت گذاری شما 91
تأثیر ارزش 91
تأثیر رقابت 92
تأثیر ترویج 92
تأثیر روش توزیع 92
تأثیر افکار عمومی 93
تأثیر خدمات 94
استراتژی قیمت گذاری بر اساس ارزش 95
دنبال کردن استراتژی تقاضا 95
استراتژی قیمت گذاری نفوذی 95
استراتژی قیمت گذاری بازدارنده 95
سیاست های قیمت بالا و قیمت پائین 96
هنگامی که آنها تخفیف می خواهند 96
تخفیف خرید کلی 97
خطاهای فهرست قیمت 97
تخفیف تجاری 98
تخفیف نقدی 99
این پول شما است! 100
چگونه باید اعتبار را کنترل کرد 100
فاکتورها و صورت حساب ها 100
موعد پرداخت ها 101
پرداخت هایی که موعد آنها منقضی شده است 101
توزیع 103
رساندن محصول یا خدمت به مصرف کننده 103
دو روش عمدة توزیع 104
توزیع محصولات مصرفی 105
فعالیت بر اساس حق امتیاز 107
توزیع صنعتی 108
روش های توزیع 109
انتخاب کانال توزیع 110
سه درجة توزیع 110
انتخاب روش توزیع 111
پوشش دادن به بازار و نفوذ در آن 113
بازار مورد نظر 114
بازاریابی غیر تفکیکی، تفکیکی و متمرکز 115
کدام استراتژی بازاریابی؟ 116
تقسیم بندی بازار 117
ویژگی های بخش 119
هزینه های توزیع 119
محصولی مربوطه به کفش 120
یک فرآوردة خاص برای داد و ستد دارای جواز 121
یک دست خشک کن الکترونیک 122
بعضی باید ها و نباید های توزیع 123
تبلیغات 125
تبلیغات: انتخاب ها و خطرات 125
مشخص کردن مشتری 126
ترویج محصول 127
نقاط فروش منحصر به فرد 127
تبلیغات محلی 128
تبلیغات طبقه بندی شده 132
روز نامه های محلی 132
پست مستقیم 133
هدف های پست مستقیم 133
فهرست های پست مستقیم 134
مبارزة پست مستقیم 135
نامة پست مستقیم 135
تنظیم نامه 138
نامه برای یک محصول صنعتی 143
پست مستقیم حقه های تبلیغاتی 143
بازنگری نتایج 147
بروشور فروش 151
تبلیغات نمایشی 153
اندازه و دفعات 155
مقایسة‌ هزینه ها 156
برنامة تبلیغات 157
ترویج 158
رئوس مطالب 158
انعطاف پذیری ترویج 158
کاهش قیمت 159
برچسب های قیمت 162
اعلان های کوچک 163
راهنماهای مصرف کننده 164
اطلاعیه های مطبوعاتی 164
حراج 169
نقطة فروش 172
ویترین ها 172
هدایای شرکتی 175
کوپن ها و بن ها 176
بسته های چندتایی 177
بسته بندی 177
ظرف های مجدداً قابل مصرف 179
نمایشگاه ها 179
فروش 183
فروش برای حرفة شما حیاتی است 183
فعالیت های پیش از فروش 184
ارزیابی مشتریان احتمالی 185
چه کسی کار فروش را انجام می دهد؟ 187
افتتاح فروش 188
تعیین نیاز 190
به کارگیری پرسش های بسته 190
به کارگیری تحقیق باز 191
قصد کردن 191
پیشنهاد دادن 191
ارزیابی 192
تصمیم گیری 192
فروش تلفنی 193
استخدام مأموران فروش 195
عاملان فروش 196
ترکیب فروش 198
کنترل موجودی 200
پرداخت حق العمل به مثابه اقدامی ترویجی 203
مدیریت فروش 206
خدمت 208
انواع خدمت 208
خدمات قبل از فروش 209
مظنه ها پیشنهادات 210
خدمات حین فروش 212
خدمات پس از فروش 214
شکایات 216
خدمت بخشی از محصول است 217
هزینه و تعهدات خدمت 217
مفهوم هزینة مالکیت 218
برنامه ریزی 220
برنامة بازاریابی 220
حق امتیاز 222
وظایف مهم 223
پیش بینی فروش 224
بودجة‌ فروش 226
برنامه ریزی حملة‌ تبلیغاتی 226
برنامة‌ فروش 230
برنامه ریزی و کنترل 232
تحلیل گسترده 235
شکست در به دست آوردن سهم 240
سازگاری محیطی 242
واژه نامه به ترتیب الفبای انگلیسی 251

نماد اعتماد
logo-samandehi