معرفی کتاب : بازاریابی در بازرگانی پیشرفته

معرفی کتاب : بازاریابی در بازرگانی پیشرفته
نویسنده کتاب : بهرامي ايرج
ناشر کتاب : پيشبرد
تعداد صفحات کتاب : 245

فهرست مطالب کتاب

پیش گفتار چاپ سوم
فصل اول : مقدمه
فصل دوم: تاریخچه تجارت در جهان
تجارت در خاور دور
سومر مصر بابل و فنیقیه
یونان و روم
قرون وسطا
قرون جدید
فصل سوم: اقتصاد بازرگانی
اصل تولید
تولید پرسود
رقابت و تعیین قیمتها
عرضه و تقاضا
عوامل موثر در تغییر عرضه
عوامل موثر در تغییر تقاضا
قابلیت انعطاف و منحنی تقاضا
قانون عرضه و تقاضا
رقابت
رقابت آزاد و رقابت کامل
انحصار
رقابت نامتعادل
رقابت انحصاری
تعیین قیمتها
فصل چهارم: پخش کالا
طرق پخش
انتخاب راه پخش
سازمانهای مستقل پخش کالا
فصل پنجم: فروش
شرایط مدیر فروش
روابط قسمت فروش با دیگر سازمانها
فعالیت فروش در عمده فروشی
فعالیت فروش در خرده فروشی
فعالیت فروش تولید کننده
حقوق فروشندگان
فصل ششم: تبلیغات
تبلیغات بازرگانی
تبلیغات فعالیت تولیدی است
اثر اقتصادی تبلیغات
هدف از تبلیغات بازرگانی
چه بگوییم
تنظیم آگهی در ایران
چگونه بگوییم
ارزش وسایل تبلیغاتی
انتخاب وسایل تبلیغ
چقدر بگوییم
آژانسهای تبلیغلتاتی
اتحادیه های تبلیغاتی
ارزش یابی تبلیغات
فصل هفتم: ترویج فروش
تسهیل پخش کالا
تسهیل فروش به مصرف کننده
فصل هشتم:موسسات غیر انتفاعی
موسسات دولتی
موسسات خصوصی
فصل نهم: مطالعات بازاریابی
مطالعه امکانات فروش
مطالعه طرز فروش
اجرای مطالعات
منابع فرعی کسب اطلاع
فصل دهم: کالای جدید-نامگذاری-بسته بندی
امکان منافع
نامگذاری کالای جدید