معرفی کتاب : ممیزی بازاریابی

معرفی کتاب : ممیزی بازاریابی
نویسنده کتاب : ويلسون اوبري
ناشر کتاب : موسسه خدمات فرهنگي رسا
تعداد صفحات کتاب : 344

فهرست مطالب کتاب

ممیزی بازاریابی -
چگونگی کاربرد فهرست های بازبینی -
فهرست 1: راهبرد و برنامه ریزی بازاریابی -
پیوست الف/1: بخش بندی بازار بر پایه میزان سودآوری -
پیوست ب/1: برخی پرسش های دوستانه، ویژه در زمینه ارزیابی برنامه راهبردی -
پیوست ج/1: عوامل بنیانی شاخص در کسب و کارها -
فهرست 2: گروه های کالا/خدمات -
فهرست 3: عامل خدمات پشتیبانی در مدیریت بازار -
پسوت الف/3: نمونه فرآورده هایی(کالاها/خدمات) که یک شرکت می تواند داشته باشد -
فهرست 4: عملکرد شرکت -
پیوست 4: سهم بازار بر پایه ناحیه، صنعت مصرف کننده، یا کاربر -
فهرست 5: بازاریابی صادرات -
پیوست الف/5: روشی در زمینه گزینش مناطق و نمایندگان برای صادرات -
فهرست 6: نظام و کاربرد اطلاعات بازاریابی -
پیوست الف/6: گزینش سازمان پژوهشی مناسب -
پیوست ب/6: ارزیابی پژوهش -
فهرست 7: اندازه و ساختار بازار -
فهرست 8: بازار آینده -
فهرست 9: نیروی فروش و مدیریت آن -
پیوست الف/9: نمونه برگه تماس -
پیوست ب/9: نمونه فرم گزارش دهی به شرکت -
پیوست پ/9: عواملی که می توانند در تمرین شناسایی و تمیز غیر مشتری ها از مشتریان دائمی کمک کنند -
فهرست 10: نقش کارکنان بخش توجه به مشتری و پشتیبانی، در مدیریت بازار -
فهرست 11: فروش برای دیگر واحدها و بازاریابی درون سازمانی -
پیوست الف/11: فنون ایجاد شبکه و منافع همکاری درون سازمانی -
پیوست ب/11: ارزیابی وضعیت نهفته مشتریان -
فهرست 12: نظام( سیستم) نمایندگی -
پیوست الف/12: عملیات مدیریت بازار که از عهده نماینده بر می آید -
فهرست 13: ترویج های غیرحضوری: روش ها و رسانه ها -
پیوست الف/13: بودجه بندی در بازاریابی -
پیوست ب/13: شفاف سازی به کمک موتورهای جستجوی اینترنتی -
فهرست 14: نظام پخش -
فهرست 15: فرآیند خرید -
پیوست الف/15: الگوی کامل ارتباط خرید/فروش -
پیوست ب/15: برگه سفید رابطه خرید/فروش -
فهرست 16: تحلیل مشتریان از دست رفته -
فهرست 17: معرفی فرآورده های نو -
پیوست الف/17: فهرست بازبینی نفوذ به بازار -
پیوست ب/17: برخی پرسش های اندیشه(ایده) آفرین -
فهرست 18: صنایع مصرف کننده(کاربران) -
فهرست 19: بازاریابی مشتریان کلیدی -
فهرست 20: آگاهی های رقابتی -
پیوست الف/20: فهرست بازبینی در زمینه آگاهی رقابتی -
فهرست 21: بسته بندی و پخش عینی(فیزیکی) -
فهرست 22: تماس های صنعتی -
فهرست 23: قیمت گذاری -
پیوست الف/23: نمونه هایی از کارهایی از کاربرد فنون قیمت گذاری -
فهرست 24: درک و تصور جامعه از یک شرکت -
پیوست الف/24: فهرست بازبینی نخستین تأثیر -
فهرست 25: کیفیت در مدیریت بازار -
پیوست الف/25: اجزای تعیین کننده کیفیت -
فهرست 26: فرآورده های استاندارد/ کالاها -
پیوست الف/26: ارزش افزایی به فراورده(کالا/خدمت) به منظور ممتاز نمودن آن از فراورده های مشابه -
فهرست 27: بخش خدمات -
پیوست الف/27: رده بندی خدمات،(Classifications) -
فهرست 28: کالاها/ خدمات، اطلاعات مالی -
سخن آخر -

نماد اعتماد
logo-samandehi