معرفی کتاب : بازاریابی جهانی

معرفی کتاب : بازاریابی جهانی
نویسنده کتاب : سندهازن ريچارد
ناشر کتاب : اميرکبير
تعداد صفحات کتاب : 483

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار مجموعه تجارت در هزاره سوم 7
پیشگفتار 13
فصل1: بازار جهانی 17
فصل2: طراحی بازاریابی جهانی 33
فصل3: سیستم های بازاریابی جهانی 53
فصل4: پژوهش در بازاریابی جهانی I 77
فصل5: پژوهش در بازاریابی جهانی II 95
فصل6: نفوذ و تأثیرات قانونی و سیاسی بر بازارهای جهانی 115
فصل7: اقتصاد و تأثیرات رقابتی بر بازارهای جهانی 133
فصل8: تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر بازارهای جهانی 155
فصل9: چشم اندازهای بازار جهانی 183
فصل10: رفتار مصرف کننده در بازارهای جهانی 203
فصل11: بازار سازمان یافته جهانی 237
فصل12: تقسیم بندی جهانی، تعیین هدف ها و راهبردهای مکان یابی کالاها 263
فصل13: سنجش امکانات فروش و بازار جهانی 285
فصل14: طرح ریزی تولید جهانی 309
فصل15: طراحی محصول و راهبردهای توسعه 323
فصل16: قیمت گذاری در مراکز تجارت جهانی I 357
فصل17: قیمت گذاری در مراکز تجارت جهانی II 383
فصل18: طرح ریزی توسعه فروش جهانی 407
فصل19: طرح ریزی جهانی توزیع کالا I 431
فصل20: طرح ریزی جهانی توزیع کالا II 459