معرفی کتاب : بازاریابی خدمات

معرفی کتاب : بازاریابی خدمات
نویسنده کتاب : وودراف هلن
ناشر کتاب : اميرکبير
تعداد صفحات کتاب : 477

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار مجموعه 15
مقدمه مترجمین 21
بخش اول: گسترش بازاریابی خدمات -
فصل1: تعریف بازاریابی 29
مقدمه 29
تحولات نظریه های بازاریابی 30
محیط های بازاریابی 32
سازمان های بازاریابی 34
بازاریابی امروزی 36
بازاریابی سبز 38
خلاصه 40
فصل2: تفاوت های بازاریابی خدمات 43
مقدمه 43
تعریف بازاریابی 44
آمیزه های بازاریابی 45
ویژگی های منحصر به فرد خدمات 51
ماهیت کالای خدماتی 54
مدیریت بازاریابی خدمات 55
خلاصه 58
فصل3: مفهوم و دامنه بازاریابی خدمات 61
مقدمه 61
اقتصاد خدمات 62
ارائه دهندگان و تولیدکنندگان خدمات 65
تقسیم بندی خدمات 66
توسعه بازاریابی خدمات 67
پیشرفت های فنی در بازاریابی خدمات 69
بازاریابی بین المللی خدمات 71
گرایش های آتی 72
خلاصه 73
بخش دوم: ساماندهی بازاریابی خدمات -
فصل4: نقش بازاریابی در سازمان های خدماتی 79
مقدمه 79
عملکردهای بازاریابی 80
بازارگرایی و مشتری گرایی 82
روابط بین تخصصی 84
بازاریابی توسط غیرمتخصصان فن بازاریابی 88
خلاصه 89
فصل5: درک بازار 93
مقدمه 93
کاربرد تحقیقات بازار در بازاریابی خدمات 94
فرآیند تحقیقات بازار 95
جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات بازاریابی 106
سیستم اطلاعات بازاریابی 108
خلاصه 112
فصل6: مدیریت بازاریابی خدمات 115
مقدمه 115
اهداف و مأموریت مشترک 116
نکات راهبردی پیشرفت 118
برنامه ریزی راهبردی بازاریابی 120
خلاصه 125
فصل7: برنامه ریزی بازاریابی در بخش خدمات 129
مقدمه 129
ارزیابی طرز بازاریابی 130
فرآیند برنامه ریزی بازاریابی 137
نقش ها و مسئولیت ها 143
خلاصه 146
فصل8: بازاریابی داخلی 149
مقدمه 149
مفهوم بازاریابی و بازاریابی داخلی 150
تعریف بازاریابی داخلی 151
نقش بازاریابی داخلی 151
مولفه های برنامه های بازاریابی داخلی 153
شیوه های مدیریتی برای دستیابی به بازاریابی داخلی موفقیت آمیز 154
برنامه ریزی بازاریابی داخلی 154
گسترش برنامه های بازاریابی داخلی 156
اجرای طرح 158
خلاصه 161
فصل9: همبستگی بازاریابی 163
مقدمه 163
ایجاد روابط 164
مدیریت همبستگی بازاریابی 169
همبستگی بازاریابی و کیفیت 172
حفظ مشتری 173
خلاصه 174
فصل10: کیفیت خدمات 177
مقدمه 177
تعریف کیفیت 178
بهبود کیفیت خدمات 181
استانداردهای کیفیت 182
تعیین معیار 189
تحقق کیفیت خدمات 192
نظارت بر کیفیت خدمات 195
خلاصه 198
بخش سوم: آمیزه های بازاریابی خدمات -
فصل11: بسته بندی محصول خدماتی 203
مقدمه 203
ویژگی های اختصاصی خدمات 204
مفهوم دوره عمر 211
ایجاد خدمات جدید 214
ظاهرآرایی خدمات 221
خلاصه 223
فصل12: قیمت گذاری 227
مقدمه 227
مفاهیم اساسی قیمت گذاری 228
مسائل قیمت گذاری خدمات 232
اهداف سازمانی و سیاست های قیمت گذاری 239
معیار قیمت گذاری 240
خلاصه 241
فصل13: برنامه های تبلیغاتی و ارتباطات بازاریابی خدمات 50
مقدمه 50
ارتباطات داخلی و خارجی 246
فرآیند ارتباطات 247
پیام های تبلیغاتی 251
آمیزه تبلیغ فروش 255
انتخاب و گزینش رسانه 260
مدیریت تلاش های تبلیغات فروش 263
نظارت و ارزیابی 265
خلاصه 266
فصل14: طراحی شبکه های توزیع خدمات 241
مقدمه 271
قابلیت در دسترس بودن و قابلیت موجود بودن 272
مکان 273
توزیع مستقیم 278
عملکرد شبکه 281
انتخاب شبکه 283
خلاصه 285
فصل15: مردم، پنجمین آمیزه بازاریابی 289
مقدمه 289
نقش کارکنان در بازاریابی خدمات 290
گزینش و استخدام کارکنان 292
آموزش و توسعه 295
مسائل مدیریت منابع نیروی انسانی 297
خلاصه 301
فصل16: فرآیند و شواهد عینی 303
مقدمه 303
تصویر موسسه 304
عینیت موسسه 307
درک مشتری و شواهد عینی 308
فرآیند 310
پیشرفت های فناوری 314
فضاسازی 315
خلاصه 317
بخش چهارم: جنبه های ویژه بازاریابی خدمات -
فصل7: بازاریابی خدمات غیرانتفاعی 323
مقدمه 323
سازمان های غیرانتفاعی و بازاریابی 325
طراحی برنامه های راهبردی بازاریابی 330
محصول 333
قیمت گذاری 335
تبلیغ فروش 338
مکان(توزیع) 339
خلاصه 340
فصل18: بازاریابی خدمات تفریحی 345
مقدمه 345
دامنه بازار اوقات فراغت در انگلیس 346
بخش عمومی 347
تأمین کنندگان خصوصی 349
تأمین کنندگان افتخاری در بخش غیردولتی 352
آژانس های ملی 354
شناسایی مشتریان خدمات تفریحی و سرگرمی 355
خلاصه 358
فصل19: بازاریابی گردشگری 365
مقدمه 365
بازاریابی گردشگری 366
صنعت گردشگری 367
ویژگی های عمده صنعت گردشگری 369
محیط بازاریابی گردشگری 371
برنامه ریزی بازاریابی 374
آمیزه های بازاریابی گردشگری 378
مدیریت بازاریابی گردشگری 383
خلاصه 384
فصل20: بازاریابی موسسات خیریه 389
مقدمه 389
نقش بازاریابی در موسسات خیریه 390
عملکرد تجاری در بازاریابی موسسات خیریه 392
وظایف مدیریت در بازاریابی موسسات خیریه 394
برنامه ریزی و آمیزه های بازاریابی 397
خلاصه 402
فصل21: بازاریابی موسسات مالی 405
مقدمه 405
ویژگی های خاص بازاریابی خدمات مالی 406
قوانین و مقررات خدمات مالی 412
بازاریابی و شرایط رقابتی 415
آمیزه های بازاریابی خدمات مالی 416
خلاصه 423
فصل22: خدمات حرفه ای و بازاریابی 427
مقدمه 427
بازاریابی و تخصص های حرفه ای 428
تأثیر حذف نظارت دولتی 431
فرهنگ مدیریت و بازاریابی 433
ایجاد برنامه های بازاریابی 436
آمیزه های بازاریابی خدما تتخصصی 438
خلاصه 442
فصل23: بین الملل شدن خدمات 445
مقدمه 445
گسترش بازارهای بین المللی 446
جهانی شدن 449
فرصت های بازارهای خارجی 450
تبعیت از مشتریان 453
تصمیم گیری در خصوص ورود به بازارهای خارجی 455
ملاحظات خاص خدمات بین المللی 458
خلاصه 461
فصل24: اهمیت خدمات پس از فروش، بازارهای مشتریان و بخش صنعت 465
مقدمه 465
شیوه خدمات گرا 466
مفهوم محصول و خدمات پس از فروش 467
خدمات پس از فروش و نشان تجاری موسسه 468
تأثیر مشکلات خدمات بر رفتار خریدار 468
رضایت مشتری و نقش آن در فرآیند خرید 470
ارزش خدمات و تسهیم بازار 471
برنامه های توجه به مشتری 472
خلاصه 474

نماد اعتماد
logo-samandehi