معرفی کتاب : بازاریابی مبتنی بر ارزش

معرفی کتاب : بازاریابی مبتنی بر ارزش
نویسنده کتاب : دويل پيتر
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 290

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر 21
مقدمه مترجمان 23
فصل1: بازاریابی و ارزش سهامداران 27
مقدمه و هدف ها 27
مدیریت در سده 21 29
تغییرات محیطی 30
جهانی شدن بازارها 33
تغییر ساختارهای صنعتی 34
انقلاب اطلاعات 35
افزایش انتظارهای مشتری 40
تلویحات راهبردی و سازمانی 41
راهبرد مشارکت 43
راهبرد بازاریابی 43
راهبرد عملیات 44
راهبرد جهانی شدن 47
ضروریات سازمانی 48
اندازه گیری موفقیت: ارزش سهامداران 49
نفوذ از دست رفته بازاریابی 55
فرصت های جدید بازاریابی 58
ارزش سهامداران به تخصص بازاریابی نیاز دارد 59
نیاز بازاریابی به تجزیه و تحلیل ارزش سهامداران 61
اصل ارزش سهامداران 62
چرا ارزش سهامداران؟ 64
چالش فراروی ارزش سهامداران 65
معیارهای اندازه گیری عملکرد بر مبنای حسابداری 72
مشکل درآمدها 72
مشکلات بازده سرمایه گذاری 74
نقش در حال تغییر بازاریابی 76
خلاصه 78
پرسش هایی برای طرح و بررسی 79
یادداشت های فصل اول 80
فصل2: رویکرد ارزش سهامداران 81
مقدمه ها و هدف ها 81
اصول ارزشیابی 83
ارزش گذاری اوراق قرضه 86
ارزش گذاری سهام 87
ارزش سهامداران 92
مفاهیم کلیدی 93
جریان نقدینگی ناشی از عملیات 95
هزینه سرمایه 98
ارزش استمراری 100
نمونه 105
ارزش افزوده اقتصادی 108
مقایسه روش جریان نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی 111
عوامل پیش ران ارزش های مالی 115
سطح جریان نقدینگی حاصل از عملیات 116
رشد فروش 116
حاشیه سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ها 118
سرمایه گذاری 120
زمان جریان نقدینگی حاصل از عملیات 123
پایداری جریان نقدینگی 124
مخاطره های جریان نقدینگی 126
عوامل پیش ران ارزش در بازاریابی 127
مرحله 1: انتخاب بازار 128
مرحله 2: تقسیم بندی بازارهای هدف 131
مرحله3: مزیت های متمایزکننده 132
مرحله4: آمیخته بازاریابی 134
عوامل پیش ران ارزش در ساختار سازمانی 135
شبکه های داخلی 137
شبکه های خارجی 138
الگوی ارزش های مشترک هفت S 138
کاربرد بازاریابی در ارزش سهامداران 141
تحلیل ترکیب سهام 141
ارزیابی راهبردهای جایگاه یابی مجدد در بازار 143
ارزش گذاری برند 144
ارزیابی اثربخشی تبلیغات 145
تملیک ها 148
نارسایی های تحلیلی ارزش سهامداران 152
خلاصه 153
پرسش هایی برای طرح و بررسی 149
یادداشت های فصل دوم 155
فصل3: پیش ران ارزش بازاریابی 151
مقدمه ها و هدف ها 155
تعریف جدیدی از بازاریابی 157
خلق ارزش برای مشتری 158
تأمین نیاز مشتری 158
تفاوت ها میان بازارهای مصرفی و بازارهای کسب و کار صنعتی 160
شناخت واحد تصمیم گیرنده DMU 163
نیازهای آشکار، پنهان و در حال شکل گیری 164
سازمان بازارگرا 165
سازمان مبتنی بر تولید و فروش 165
سازماندهی مبتنی بر بازار 166
ایجاد مزیت متمایزکننده 167
راهبردهایی که منافع بیشتری به همراه دارند 168
هزینه کل پایین تر به نشانه تعالی عملیاتی 172
معیارهایی برای یک مزیت متمایزکننده 172
برقراری روابط با مشتریان 174
اقتصاد وفاداری مشتری 174
وفاداری و رشد 175
وفاداری و سود عملیاتی 176
تأثیر رشد همراه با سود بر ارزش سهامداران 179
رضایت مشتری 181
روابط مبتنی بر اعتماد 183
پیاده سازی بازاریابی رابطه ای 183
تعریف انگاره ارزش 184
انتخاب مشتریان 186
سفارشی ساختن انگاره های ارزش 188
بالا رفتن از نردبان ارزش 188
حرکت از سهم بازار به سهم مشتریان 191
توسعه و تقویت روابط 191
واحد تصمیم گیری 191
بازاریابی تیمی 192
تقویت روابط مبتنی بر اعتماد 193
الزامات سازمانی 193
ارزیابی منابع 194
قابلیت های سازمانی 195
ادغام قابلیت ها: فرآیندها و تیم ها 197
شبکه ها: ارتقای قابلیت ها 199
سازمان متمرکز بر مشتری 200
سازمان هایی با جهت سازمانی درست 202
تقسیم به واحدهای کوچک کسب و کار 202
وارونه سازی سلسله مراتب سازمان 206
نقش مدیریت ارزشد 205
خلاصه 206
پرسش هایی برای طرح و بررسی 207
یادداشت های فصل سوم 208
فصل4: ضروریات رشد 209
مقدمه ها و هدف ها 209
بازاریابی، رشد و ارزش سهامداران 211
چرا باید به رشد بیندیشیم؟ 211
سطح جریان نقدینگی 211
زمان جریان نقدینگی 213
پایداری جریان نقدینگی 214
مخاطره های جریان نقدینگی 215
نمایش آثار رشد: شرکت دلتا 215
دو مسیر برای ایجاد ارزش 218
مسیرهای رشد 221
تعیین هدف ها 221
نردبان رشد 223
گام نخست: افزایش نرخ نگهداری مشتری 224
انتخاب و رجحان دهی به مشتریان 225
ایجاد انگاره های ارزش برای هر مشتری 227
ارتقای انگاره ارزش 228
مراقبت از رضایت و وفاداری مشتری 229
پیگیری شکایت ها و عیب های کالا 231
ایجاد ساختاری برای مشارکت مشتریان 232
گام دوم: افزایش سهم مشتریان 234
گام سوم: جذب مشتریان جدید 237
گام چهارم: توسعه محصول و خدمات جدید 239
اختراع در مقابل نوآوری 241
فرآیند توسعه محصول جدید 242
گام پنجم: ورود به بازارهای جدید 251
گام ششم: کانال های جدید توزیع 251
بازبینی کانال های توزیع 253
جستجو برای فرصت های جدید توزیع 254
گام هفتم: رشد بین المللی 255
کدام بازارها؟ 255
چگونه به بازار وارد شویم؟ 255
چگونه بازار را توسعه دهیم؟ 256
چه شکلی از سازمان را طراحی کنیم؟ 257
گام هشتم: تملیک و اتحاد استراتژیک 257
نرخ های بالای شکست 258
طراحی یک فرآیند موفق تملیک 260
ارزش گذاری تملیک 261
یکپارچه سازی پس از ادغام 263
اتحادها 265
گام نهم: رشد بنگاه در فراسوی مرزهای صنعت 265
طراحی راهبرد رشد 267
درک راهبرد رشد 267
کسب و کارهای امروز 269
کسب و کارهای فردا 270
گزینه های رشد 270
ایجاد یک مدل ذهنی 272
طبقه بندی وظایف اصلی 272
تغییر مسیر به سمت رشد 273
تعریف راهبرد 275
اجرای راهبرد 276
ایجاد یک نیروی هم افزا 278
پیاده سازی سریع 279
فرآیند تطبیق مشتری با محصول 281
سازماندهی رشد 283
سازمان فعالیت 283
مدیریت استعدادها 285
اندازه گیری عملکرد و نظامات کار 286
استقلال و یکپارچگی 287
الهام بخشیدن به سازمان 287
خلاصه 288
پرسش هایی برای طرح و بررسی 289
یادداشت های فصل چهارم 290نماد اعتماد
logo-samandehi