معرفی کتاب : استراتژی آموزش حرفه ای

معرفی کتاب : استراتژی آموزش حرفه ای
نویسنده کتاب : بيدگلي
ناشر کتاب : سارگل
تعداد صفحات کتاب : 250

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم الف-ب
پیش گفتار پ-چ
فصل اول: نقش نوین آموزش حرفه ای
مقدمه فصل اول 3
بخش اول: چارچوب اصلی
سازمان در حال تغییر 5
کارکرد منابع انسانی 15
کارکرد آموزش حرفه‌ای 20
بخش دوم: مدل‌های آموزش حرفه‌ای
مدل سیستماتیک 25
مدل انتقالی 28
مدل جایزه ملی آموزش 30
آموزش به عنوان مشاوره 33
مدل توسعه دائم 35
مدل آشریج 37
سازمان یادگیرنده 40
تدوین مدل جدید 49
ضمیمه فصل اول: بررسی بهترین شیوه آموزش
برنامه‌ریزی 54
چارچوب سازمانی 56
شناسایی نیازهای آموزشی 57
سیستم‌های اطلاعاتی 58
ارائه آموزش 59
چالش‌ها 60
فصل دوم: فرآیندهای نوین
مقدمه‌ فصل دوم 69
بخش سوم: آموزش و سازمان
ارتباط با استراتژی کاری 71
ارتباط با فرهنگ سازمانی 80
مدیریت کیفیت جامع 87
آموزش و توسعه 92
بخش چهارم: آموزش و فرد
تجربه و تحلیل صلاحیت 100
درگیر کردن مدیر اجرایی 107
گروههای هدف و برنامه درسی اصلی 117
بخش پنجم: ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد 128
پیش زمینه نظری 132
ارزیابی عملکرد در عمل 134
بخش ششم: طراحی و اجرا
آموزش ضمن خدمت 146
تکنیکهای جدید 152
استفاده از مشاوران خارج از سازمان 160
بخش هفتم: سیستمهای اطلاعاتی موثر
اهمیت اطلاعات 175
منابع اطلاعات 179
ارزشیابی 184
روشهای ارزشیابی 185
مشکلات ارزشیابی 191
نگرش کاربردی به ارزشیابی 193
فصل سوم: مدیریت کارکرد آموزش حرفه‌ای
مقدمه فصل سوم 203
بخش هشتم: نقش کارکرد آموزش حرفه‌ای
بازبینی مدلها 205
استراتژی آموزش 209
ارتقای سطح مهارتها 216
فرهنگ آموزش 221
بخش نهم: وظیفه مربی
تسهیل کننده استراتژیک یا ارائه دهنده آموزش؟ 227
استقرار کارکرد 235
مهارتهای مورد نیاز 240
دستور کار جدید 247
فهرست منابع و ماخذنماد اعتماد
logo-samandehi