معرفی کتاب : ایجاد یک برنامه کسب و کاری در هفت گام ساده

معرفی کتاب : ایجاد یک برنامه کسب و کاری در هفت گام ساده
نویسنده کتاب : هولم شيلا،توفيقي امير
ناشر کتاب : موسسه خدمات فرهنگي رسا
تعداد صفحات کتاب : 176

فهرست مطالب کتاب

- ساختار -
هفت فاز فرایند کسب و کاری -
نوع کسب و کار : تعریف کردن کسب و کار -
ساختار قانونی : مشخص کردن گزینه های سازمانی -
2- جای گیری -
رقبای اصلی : شناختن بازار صنعت مربوط -
تصویر : برداشت موجود از کسب و کار -
3- رهبری -
مشخص کردن رهبران : توصیف رهبران و رهبری مئسسه -
نقاط درخشان : قدرت های منحصر به فر هر رهبر -
ایجاد یک شرح حال رهبری -
4- هدف و نقاط قوت -
بیانیه هدف -
نقاظ قت : ویژگی های منحصر به فرد کسب و کار -
بیانیه کسب و کار -
5- بیانیه های چشم انداز ماموریت -
بیانیه شم انداز : تعیین مقصد نهایی -
بیانیه ماموریت : تهیه نقشه راه -
پیام صوتی یا یک سخنرانی کوتاه 15 ثانیه ای -
6- برنامه های عملیاتی و بازاریابی -
برنامه عملیاتی -
برنامه بازاریابی -
7- برنمه های مالی و سودآوری -
برنامه ریزی مالی : توصیف ساختار مالی -
برنامه سودآوری : توصیف برنامه ها و ساختار سوداوری -
نتیجه نهایی : برنامه کسب و کار هفت گامی شما -
برنامه کسب و کار هفت گامی -

نماد اعتماد
logo-samandehi