معرفی کتاب : توسعه و اجرای استراتژی ها با رویکرد مدیریت خط مشی

معرفی کتاب : توسعه و اجرای استراتژی ها با رویکرد مدیریت خط مشی
نویسنده کتاب : گلن هوارد مازور ، تاکاسو هيساشي ،اونو ميچيتريو
ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تعداد صفحات کتاب : 182

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار -
فصل1: مدیریت خط مشی و مدیریت کیفیت فراگیر 15
مقدمه 16
تاریخچه مدیریت خط مشی 18
فصل2: رئوس مطالب مدیریت خط مشی 21
مفهوم واژه ژاپنی«مدیریت کانری» چیست؟ 22
مفهوم مدیریت خط مشی چیست؟ 23
هدف، شیوه ها، جاری سازی و برنامه ریزی اجرا 25
مدیریت خط مشی به عنوان یک سیستم 28
تدوین نظام مدیریت خط مشی 32
مدیریت میان وظیفه ای و مدیریت محصول 32
مدیریت میان وظیفه ای چیست؟ 32
خط مشی میان وظیفه ای 34
مدیریت محصول و مدیریت پروژه 35
فصل3: مدیریت روزانه و مدیریت خط مشی 37
مدیریت روزانه چیست؟ 38
چرا به مدیریت روزانه نیاز است؟ 38
مزایای مدیریت روزانه 39
مدیریت روزانه و مدیریت خط مشی 41
فصل4: موارد کنترلی 47
یک مورد کنترلی چیست؟ 48
تعیین موارد کنترلی مناسب 49
موارد کنترلی برای مدیریت روزانه 51
موارد کنترلی به درک علت نتایج ضعیف کمک می کنند 54
موارد کنترلی برای کارکنان صفی و ستادی 56
فصل5: شروع مدیریت خط مشی 59
چرا مدیریت خط مشی باید آغاز شود؟ 60
ارزیابی آمادگی سازماندهی هنگام شروع 60
پیش شرط های لازم برای معرفی موفقیت آمیز مدیریت خط مشی 61
معرفی گام به گام مدیریت خط مشی 64
بهینه سازی مدیریت خط مشی 67
فصل6: تدوین خط مشی ها 69
استراتژی کسب و کار 70
پیش نویس استراتژی کسب و کار 71
طرح های بلندمدت و میان مدت کسب و کار و خط مشی های مدیریت ارشد 74
فصل7: گسترش خط مشی 79
تحلیل بازتاب عملکرد سال گذشته 80
به کارگیری گزارش بازتاب 84
خط مشی های مدیر بخش و مدیر قسمت 85
جاری سازی و گسترش اهداف و شیوه ها 85
جاری سازی و گسترش اهداف 86
جاری سازی و گسترش شیوه ها 92
خلق و ایجاد یک طرح اجرایی 94
ماتریس هدف/شیوه 94
بررسی ماتریس هدف/شیوه با توپ گیری 97
بسط و گسترش در سازمان های صفی و ستادی 99
مدیریت خط مشی و تیم های بهبود کیفیت 100
فصل8: اداره خط مشی از طریق دوره کسب و کار 101
رویکرد کیفی PDSA 102
گراف های کنترلی و نمودارهای کنترلی 104
خلق و ایجاد گراف های کنترلی 106
یافتن موارد غیرعادی و نحوه رفتار با آن ها 112
فصل9: عارضه یابی مدیریت ارشد 117
منظور از عارضه یابی مدیریت ارشد 118
رده بندی و برنامه ریزی برای عارضه یابی مدیریت ارشد 118
اقدامات احتیاطی حین عارضه یابی 123
مدیریت تحقیق و توسعه 123
فصل10: مطالعه موردی مدیریت خط مشی برای واحدهای کسب و کار 131
ساختار سازمانی یک گروه تولیدی و نحوه گسترش مدیریت خط مشی 132
شبکه ای از موارد کنترلی 133
جدول موارد کنترلی 136
تجزیه و تحلیل سال قبل با استفاده از گزارش بازتاب 140
فرم خط مشی 142
جاری سازی و گسترش هدف 144
جاری سازی و گسترش شیوه 145
ماتریس هدف/شیوه 147
طرح اجرایی 149
گراف های کنترلی 149
فصل11: مطالعه موردی مدیریت خط مشی برای قسمت فروش 153
ساختار سازمانی قسمت فروش و مثال هایی از این قسمت 154
یک شبکه کنترلی 155
جدول موارد کنترلی 157
تجزیه و تحلیل سال قبل با استفاده از گزارش بازتاب 157
فرم خط مشی برای قسمت فروش 159
جاری سازی و گسترش هدف 160
جاری سازی و گسترش شیوه 161
ماتریس هدف/شیوه 161
گراف های کنترلی 164
سوالات متداولFAQ 165


نماد اعتماد
logo-samandehi