معرفی کتاب : سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت با پاسخ تشریحی

معرفی کتاب : سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت با پاسخ تشریحی
نویسنده کتاب : ونوس داور و پرچ مهرداد
ناشر کتاب : مهربان نشر
ISBN:9647725361
تعداد صفحات کتاب : 672

فهرست مطالب کتاب

کلیات 9
پاسخ تشریحی فصل کلیات 22
مکتب کلاسیک 63
پاسخ تشریحی فصل مکتب کلاسیک 72
مکتب نئو کلاسیک 105
پاسخ تشریحی فصل مکتب نئوکلاسیک 106
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 111
پاسخ تشریحش فصل تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 129
رهیافت اقتضایی 180
پاسخ تشریحی فصل رهیافت اقتضایی 182
خلاقیت و نوآوری 188
پاسخ تشریحی فصل خلاقیت و نوآوری 191
تصمیم گیری 202
پاسخ تشریحی فصل تصمیم گیری 208
برنامه ریزی 226
پاسخ تشریحی فصل برنامه ریزی 236
سازماندهی 261
پاسخ تشریحی فصل سازماندهی 279
هماهنگی 338
پاسخ تشریحی فصل هماهنگی 339
رهبری 342
پاسخ تشریحی فصل رهبری 354
ارنباطات 398
پاسخ تشریحی فصل ارتباطات 403
کنترل 418
پاسخ تشریحی فصل کنترل 422
انگیزش و رفتار 430
پاسخ تشریحی فصل انگیزش و رفتار 448
ادراک 505.
پاسخ تشریحی فصل ادراک 511
یادگیری 524
پاسخ تشریحی فصل یادگیری 526
تجزیه و تحلیل مراوده ای 534
پاسخ تشریحی فصل تجزیه و تحلیل مراوده ای 537
تغییر 545
پاسخ تشریحی فصل تغییر 547
تضاد و تعارض 556
ر تضاد و تعارض 559
فرهنگ 576
پاسخ تشریحی فصل فرهنگ 578
طراحی شغل 578
پاسخ تشریحی فصل طراحی شغل 592
منابع انسانی 606
پاسخ تشریحی فصل منابع انسانی 619
منابع و مأخذ 668