معرفی کتاب : توسعه سازمان: دانش بهسازی و نوسازی سازمان

معرفی کتاب :  توسعه سازمان: دانش بهسازی و نوسازی سازمان
نویسنده کتاب : ممي زاده جعفر
ناشر کتاب : روايت
تعداد صفحات کتاب : 284

فهرست مطالب کتاب

پیش گفتار
فصل آشنایی با توسعه سازمان
مقدمه
تعاریف توسعه سازمان
اهداف توسعه سازمان
ویژگیهای توسعه سازمان
نگرش علمی تجربی به توسعه سازمان
پانویسها
فصل سیر تکوین جنبش توسعه سازمان
سیر تکوین جنبش توسعه سازمان
پانویسها
فصل مفروضات و ارزشهای زیربنایی توسعه سازمان
مفروضات و ارزشهای زیربنایی
مفروضات بنیانی درباره افراد
مفروضات بنیانی درباره گروه و رهبری
مفروضات بنیانی درباره سازمان
مفروضات بنیانی درباره چاره جو
مفروضات بنیانی درباره مشاورین
پانویسها
فصل مفاهیم سیستمها و توسعه سازمان
مفاهیم سیستمها و توسعه سازمان
سازمان به عنوان یک سیستم باز
روش سیستمها
کاربرد روش سیستمها
پانویسها
فصل ماهیت ونوع تغییر در توسعه سازمان
ماهیت و نوع تغییر در توسعه سازمان
مقاومت در برابر تغییر
علل مقاومت در برابر تغییر
راهبردهای رفتار مناسب در برابر تغییر
تاثیر فرهنگ بر تغییر و مقاومت در برابر آن
پانویسها
فص استراتژیهای تغییر در توسعه سازمان
استراتژیهای تغییر در توسعه سازمان
تلفیق استراتژیهای تغییر
پانویسها
فصل فرایند توسعه سازمان
مراحل توسعه سازمان
فرایند توسعه سازمان
پانویسها
فصل ویژگیها و مبانی فرایند توسعه سازمان
ماهیت توسعه سازمان
پانویسها
فصل اجزای عملیاتی ماهیت توسعه سازمان
اجزای عملیاتی فرآیند توسعه سازمان
تشخیص(علت یابی)
فرایند تشخیص(علت یابی)
روشهای تشخیص(علت یابی)
عمل یا اقدام
تثبیت و تداوم
پانویسها
فصل پژوهش عملی
پژوهش عملی
تعریف پژوهش عملی
پژوهش عملی به عنوان یک فرآیند
پژوهش عملی به عنوان یک گرایش
پژوهش عملی به عنوان روش حل مشکلات
انواع پژوهش های عملی
زمان و نحوه استفاده از پژوهش عملی
پانویسها
فصل نگرش کلی به فنون و مداخلات توسعه سازمان
نگرش کلی به فنون و مداخلات
تعریف مداخلات
ماهیت مداخلات
انواع مداخلات
انواع مداخلات (نگرش تلفیقی)
پانویسها
فصل فنون بهسازی فردی و بین افراد
فنون بهسازی فردی و بین افراد
آموزش حساسیت
الگوسازی رفتار
الگوی پنجره جو-هری
تجزیه و تحلیل مراوده ای
مشاوره فرایند
برنامه ریزی مسیر زندگی و شغلی
اقدامات صلح جویانه شخص سوم
برنامه های مدیریت فشارهای عصبی
بهبود مهارتهای مختلف
پانویسها
فصل فنون بهسازی گروهی و بین گروهی
فنون بهسازی گروهی و بین گروهها
تیم سازی
تجزیه و تحلیل نقش
مذاکره نقش
تجزیه و تحلیل میدان نیروها
جدول بندی مسئولیتها
پانویسها
فصل فنون بهسازی جامع
فنون بهسازی جامع
جلسات رویارویی
بررسی مبتنی بر بازخور
اقدامات مدیریت استراتژیک
سیستم مدیریت رنسیس لیکرت
شبکه بهسازی سازمان بلیک و موتن
تئوری هدف گذاری
مدیریت بر مبنای هدف
فنون ساختاری و تکنولوژیکی
برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری
فنون بهسازی کیفیت و بهره وری
مدیریت کیفیت جامع
حلقه های کیفیت
حلقه های بهبود بهره وری
پانویسها
فصل توسعه سازمان در عمل و چالشهای آینده
تجربیات حاصل از اجرای فنون توسعه سازمان
توسعه سازمان و تغییر در عملکرد سازمانی
نگرشی انتخابی به
بر پایه الگو
افزایش بهره وری و روحیه در یک شهرداری- اثرات
پیگمالیون در دریا
چالش و آینده
گرایشات آینده در زمینه توسعه سازمان
شرایط لازم جهت کسب موفقیت
پانویسها
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ فارسی
منابع و مأخذ انگلیسینماد اعتماد
logo-samandehi