معرفی کتاب : سیاست و بازرگانی و مدیریت استراتژیک

معرفی کتاب : سیاست و بازرگانی و مدیریت استراتژیک
نویسنده کتاب : گلوک ويليام اف ، جاچ لارنس آر
ناشر کتاب : يادواره کتاب
تعداد صفحات کتاب : 280

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 11
فصل اول: فرآیند مدیریت استراتژیک 13
تصمیمات استراتژیک 14
استراتژی 14
فرآیند مدیریت استراتژیک 14
استراتژیست و اتخاذ تصمیم 16
مدیریت استراتژیک و زمان بندی 18
فصل دوم: عناصر مدیریت استراتژیک 21
رسالات و اهداف 21
تعریف رسالات 21
اهداف 23
اهمیت تدوین اهداف 26
صراحت رسالات و اهداف 28
مراحل تکامل فراگرد هدف گذاری 29
استراژیست ها (برنامه ریزی) 30
فصل سوم: تجزیه و تحلیل و تشخیص محیط 33
تعاریف 33
ضرورت تجزیه و تحلیل و تشخیص محیط 34
عوامل محیط خارجی مؤسسه 37
بخش اقتصادی اجتماعی 37
عوامل اقتصادی 37
عوامل دموگرافیک 39
عوامل جغرافیائی 39
عوامل اجتماعی 40
بخش تکنولوژیکی 41
بخش تأمین کنندگان 41
بخش رقبا 42
دولت 43
تجزیه و تحلیل محیط 44
تکنیکهای تجزیه و تحلیل محیط 44
تشخیص محیط خارجی مؤسسه 45
فصل چهارم: تحلیل و تشخیص مزیت های استراتژیک 47
تعریف 47
عوامل مزیت های استراتژیک 49
عوامل بازاریابی و توزیع 49
عوامل پژوهش و گسترش مهندسی 50
عوامل مدیریت تولید و عملیات 52
منابع مؤسسه و نیروی انسانی 54
عوامل حسابداری و امور مالی 55
تجزیه و تحلیل مزیت ها 56
جدول بخش های وظیفه ای 57
تشخیص مزیت های استراتژیک 61
فصل پنجم: تدوین استراتژی 67
استراتژی های مختلف و تعریف فعالیت مؤسسه 68
استراتژی های اصلی 70
استراتژی های توسعه 71
استراتژی های کاهش 73
استراتژی های ترکیبی 74
روشهای استفاده از استراتژی های اصلی 75
روشهای داخلی و خارجی 76
روشهای مربوط و نامربوط 77
روشهای افقی و عمودی 82
روشهای فعال و انفعالی 84
استراتژی های مختلف و عملکرد 85
خلاصه فصل پنجم 85
فصل ششم: انتخاب استراتژیک 89
تعریف 93
بررسی آلتراناتیوها برای انتخاب 93
راهنمائی هائی برای انتخاب استراتژیک 94
فصل هفتم: استراتژی اجرا، تخصیص منابع و سازمان 99
فرآیند اجرا 105
تخصیص منابع 106
ابزارهای تخصیص منابع 108
اجرای سازمان 110
تکامل تدریجی بخش بندی 114
فصل هشتم: سیاست ها و رهبری 115
سیاست های مالی و حسابداری 122
سیاست های تولیدی و عملیات 123
سیاست های تحقیق و توسعه 124
سیاست های پرسنلی، قانونی و روابط عمومی 126
ادغام و هم آهنگی سیاست ها 129
اجرای رهبری 132
انتخاب و انتصاب رهبر 132
سبک و اقلیم رهبری 133
پیشرفت شغلی 136
توسعه سازمانی 137
فصل نهم: ارزیابی استراتژی 141
فرآیند ارزیابی و کنترل 143
انگیزه ارزیابی 146
معیار ارزیابی 149
معیارهای کمی 149
معیارهای غیر کمی 151
اندازه گیری و باز خور 154
ارزیابی و اقدامات اصلاحی 156
مدیریت بر مبنای هدف 159
فصل دهم: کاربرد فرآیند مدیریت استراتژیک 161
روش افته 161
فرآیند بررسی افته 164
مراحل تحلیل افته 166
راهنمائی های در تحلیل افته 168
تهیه گزارش 176
افته شماره یک: عوامل مدیریت استراتژیک 183
تجهیزات کودشیمیائی داکوتا
افته شماره دو: تجزیه و تحلیل و تشخیص استراتژیک 201
شرکت محصولات جانسون
افته شماره سه: تدوین و انتخاب استراتژیک 229
وال دراگ
افته شماره چهار: اجرا و ارزیابی استراتژی 255
شرکت بالدور الکتریک

نماد اعتماد
logo-samandehi