معرفی کتاب : مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان

معرفی کتاب : مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان
نویسنده کتاب : ايکاف راسل
ناشر کتاب : مرکز
تعداد صفحات کتاب : 333

فهرست مطالب کتاب

درباره نویسنده و این کتاب 1
پیشگفتار 4
بخش اول: پس زمینه
فصل اول: تصور در حال تغییر ما از جهان 6
عصر ماشین 9
تجزیه و تحلیل 11
تقلیل پذیری 12
جبرگرایی 13
انقلاب صنعتی 15
تصور مکانیکی 15
درباره گذشته گرایی و آینده نگری 16
عصر سیستم ها 17
ماهیت سیستم 19
تفکر سیستمی 20
توسعه گرایی 23
تولیدکننده-تولید 25
فرجام گرایی 26
انقلاب صنعتی 28
نتیجه گیری 30
فصل دوم: تصور در حال تغییر ما از شرکت سهامی 31
ماشینی بنام شرکت سهامی 31
شرکت سهامی به عنوان یک اندامواره 33
شرکت سهامی به عنوان یک سازمان 35
نظریه صاحبان منافع مؤسسه 36
مفهوم توسعه 41
محدودیت های رشد و توسعه 43
توسعه و کفایت 44
انواع سازمانها 53
خلاصه 57
فصل سوم: تصور در حال تغییر ما از برنامه ریزی 60
انواع برنامه ریزی 62
گرایش ارتجاعی 63
گرایش غیرفعال 66
گرایش فعال 68
گرایش تعاملی 72
اصول عملیاتی برنامه ریزی تعاملی 77
اصل مشارکت 77
اصل مداومت 82
اصل کل نگری 83
مراحل برنامه ریزی تعاملی 87
نتیجه گیری 88
بخش دوم: پیش زمینه
فصل چهارم: نظم بخشیدن به آشفتگی 92
تجزیه و تحلیل سیستم ها 93
موانع توسعه 97
تفاوتهای داخلی 98
تعارض ها 109
تخمین های مرجع 113
سناریوهای مرجع Refrence Scenarios 116
خلاصه 118
فصل پنجم: برنامه ریزی هدفها، یک: طرح آرمانی 120
انتخاب رسالت 123
تعیین ویژگیهای مطلوب طرح 126
طراحی سیستم 129
طرحهای محدود و نامحدود 131
دلایلی برای طراحی آرمانی 132
مشارکت 132
زیبایی شناسی 134
همرأیی 135
تعهد 136
آفرینندگی (خلاقیت) 137
قابلیت اجرا 140
سازمان فرایند طرح آرمانی 141
نقش برنامه ریز حرفه ای در طرح آرمانی 142
نتیجه گیری 143
فصل ششم: برنامه ریزی هدفها، دو: طراحی نظام های مدیریت 145
نظام های مدیریتی با قابلیت سازگاری-یادگیری 146
نظامهای مدیریتی آزاد و مستقل 147
کامپیوتر و نظامهای مدیریت 153
مثالی از یک نظام مدیریت 156
نظام مدیریت بنیادی 157
زیر نظام اطلاعات 159
مدیران جدا به اطلاعات مربوط تری احتیاج دارند 159
آیا مدیران اطلاعاتی را که می خواهند نیاز دارند؟ 162
اگر به مدیران اطلاعاتی را که نیاز دارند داده شود تصمیم گیری آنها بهبود 163
ارتباطات بیشتر به معنای عملکرد بهتر است 165
مدیر لازم نیست که با چگونگی کار کردن نظام اطلاعاتی آشنا باشند، تنها باید راه
استفاده از آن را بداند 167
درباره طراحی مناسب نظام اطلاعات مدیریت 168
فصل هفتم: برنامه ریزی هدف ها، سه: طراحی سازمانی 171
ضرورت سازماندهی مجدد 172
تغییر اولویت ها 172
تمرکز،عدم تمرکز 173
مقاومت در برابر تغییر 174
سازمان چندبعدی 175
واحدهای برونداد 176
واحدهای درونداد 178
واحدهای بازار 179
دفتر مدیریت عالی 180
طراحی واحدها 182
درباره تقسیم مسئولیت 183
بودجه بندی برنامه ای 184
چند تفاوت 184
طرحی برای مشارکت: سازمان دایره ای 187
نتیجه گیری 193
فصل هشتم: برنامه ریزی وسیله ها، یک: تدوین راه کارها 194
راههای پرکردن فاصله های برنامه ریزی 195
نیاز به آفرینندگی 198
ماهیت تصمیم 199
مربوط بودن متغیرها 202
کنترل کردن کنترل نشده ها 206
کاستن از حساسیت نسبت به متغیرهای کنترل نشده 207
تأثیر گذاری از طریق پاداش 208
کنترل از طریق همدستی 213
درباره از بین بردن محدودیتها 214
شناختن رابطه ها 216
خلاصه 222
فصل نهم: برنامه ریزی وسیله ها،دو: ارزیابی راه کارها 224
استفاده از مدل در ارزیابی وسیله ها 225
انواع مدلها 226
استفاده از مدلها برای ارزیابی وسیله ها 228
شبیه سازی 228
استفاده از بازیها در تشخیص معیارهای کنترل 234
ارزیابی مدلها 235
مدلهای توصیفی در مقابل مدلهای تشریحی 237
خلاصه 240
فصل دهم: برنامه ریزی منابع 242
دروندادها-مواد، ملزومات، انرژی و خدمات 244
تسهیلات و تجهیزات 246
کارکنان 247
تعداد کارکنان لازم 247
نمونه ای از پژوهش های مربوط به نیازهای نیروی انسانی 249
برخی مسائل در برنامه ریزی تعداد کارکنان 254
بازی اعداد 255
تعیین تعداد لازم و تعدادی که در دسترس خواهند بود 255
استخدام منصفانه 257
برنامه ریزی مالی 259
خلاصه 264
فصل یازدهم: اجرا، کنترل برنامه ها و برنامه ریزی 267
اجرا و کنترل برنامه ها 267
اجرا و کنترل برنامه ریزی تعاملی 272
اداره برنامه ریزی 275
جذب و نگهداری مهارت های برنامه ریزی 276
دلایلی برای تعطیل برنامه ریزی 279
خلاصه و نتیجه گیری 279
پیوست شماره1: سناریوهای مرجع 288
پیوست شماره2: طرح های عمرانی 304
مراجع 327
پیوست شماره1: سناریوهای مرجع
سناریوی شماره یک 288
سناریوی شماره دو 300
پیوست شماره1: طرح‌های آرمانی
طرح1 304
مقدمه 304
منطقه به طور کلی 305
منطقه ج 309
منطقه ب 311
منطقه الف 312
مناطق مجاور 312
طرح 2 312
کسب و کار اتا 314
مدیریت سبد سرمایه‌گذاری اتا 314
مدیریت ترکیب سبد سرمایه‌گذاری 314
خرید سایر شرکت‌ها و تشکیل شرکت‌های جدید 315
فروش تمام یا بخشی از موسسه 318
توازن سبد سرما‌یه‌گذاری 319
فعالیت‌هایی در حمایت از مدیریت سبد سرمایه‌گذاری 320
مدیریت شرکت‌های جدیدالتاسیس و خریداری شده 320
دستیابی، استفاده،‌ و توسعه منابع 321
منابع انسانی و استفاده از آنها 321
همه کارکنان 321
کارکنان غیر مدیر 323
مواد اولیه، انرژی، خدمات و حمل و نقل 323
منابع مالی 324
کارخانه و تجهیزات 325
مراجع 327


نماد اعتماد
logo-samandehi