معرفی کتاب : مدیریت استراتژیک در بازرگانی و صنایع

معرفی کتاب : مدیریت استراتژیک در بازرگانی و صنایع
نویسنده کتاب : ابراهيمي نژاد مهدي
ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)
تعداد صفحات کتاب : 222

فهرست مطالب کتاب

پیش گفتار 1
مقدمه 2
فصل اول – مفهوم مدیریت استراتژیک 5
پیشینه مدیریت استراتژیک: سیاست بازرگانی 5
مدیریت استراتژیک 8
دلایل اهمیت آگاهی از مدیریت استراتژیک 10
مدل مدیریت استراتژیک 11
بیان مفهوم استراتژی 12
بیان مفهوم سیاست یا خط‌مشی 15
فصل دوم – فرایند تصمیم‌گیری استراتژیک 17
شرایط و موقعیت تصمیم‌گیری 17
مراحل تصمیم‌گیری 19
تعیین و تشخیص مسأله 19
تدوین مسأله 20
تهیه بیان کتبی مسأله 20
ایجاد راهکارهای حل مشکل 22
ارزیابی راهکارها و انتخاب بهترین راهکار 22
اجرای تصمیم 25
کنترل و نظارت براجرای تصمیم 26
تئوریهای تصمیم‌گیری 27
تصمیم‌گیرنده تحلیلی-عقلایی 27
تصمیم‌گیرنده بینشی-احساسی 28
تصمیم‌گیرنده سیاسی-رفتاری 28
نظریات هربرت سایمون 30
شرایط لازم برای اقدام به تصمیم‌گیری استراتژیک 31
چگونگی ایجاد شکاف در عملکرد 31
تصمیم‌گیری خوب چگونه باید باشد؟ 32
تصمیم‌گیری استراتژیک ضعیف 34
فصل سوم – فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک و اجرای آن 39
برنامه‌ریزی 39
تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی 40
ابعاد برنامه‌ریزی 41
بعد زمان در برنامه‌ریزی 41
بعد کاربرد در برنامه‌ریزی 43
بعد وسعت در برنامه‌ریزی 49
فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک و اجرای آن 51
تعیین رسالت و مأموریت 52
ارزیابی محیطی 53
هدف‌گذاری 61
تعیین و برقراری استراتژی 63
برنامه‌ریزی استراتژیک درعمل 67
برنامه‌ریزی بازرگانی 71
اصول برنامه‌ریزی 72
اصل انعطاف 72
اصل تجدیدنظر 73
اصل تعهد 73
تشکیلات برنامه‌ریزی و عوامل مؤثر برآن 76
انواع گوناگون تشکیلات برنامه‌ریزی 76
موانع و محدودیتهای برنامه‌ریزی 77
فصل چهارم – عناصر مدیریت استراتژیک 78
اهداف و نقش آنها 78
انواع اهداف 79
رسالت یا مأموریت 79
اهداف کوتاه‌مدت 82
چگونگی تعیین هدف در سازمان 86
فرایند تعیین اهداف و سلسله مراتب سازمانی 89
میزان مشخص بودن اهداف 90
چرا اهداف تغییر می‌کنند؟ 91
مدیریت هدف‌گرا 93
روش سیستمی برای مدیریت هدف‌گرا 93
مراحل مدیریت هدف‌گرا 94
فصل پنجم – عوامل محیطی و تأثیر آن برروند فعالیتهای مؤسسات بازرگانی و صنعتی 96
عوامل محیطی 96
بخش اقتصادی-اجتماعی 98
عوامل فن‌آوری 106
بخش دولت 108
تأثیرات جهانی 111
بخش رقبا 113
بخش عرضه‌کننده عوامل تولید 118
تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و تکنیکهای آن 121
جمع‌آوری اطلاعات 121
پیش‌بینی شرایط محیطی 122
تجزیه و تحلیل و تشخیص محیطی 129
تهدیها و فرصتهای محیطی 130
عوامل محیطی و تعیین استراتژی 132
فصل ششم – عوامل برتری استراتژیک و راهکارهای استراتژیک 134
مقدمه 134
عوامل برتری استراتژیک 135
توزیع و بازاریابی 135
مدیریت عملیاتی و تولیدی 136
حسابداری و مالی 137
پرسنلی و منابع انسانی 138
فن‌آوری-تحقیق و توسعه 139
تجزیه و تحلیل برتری استراتژیک 143
انتخاب راهکارهای استراتژیک 146
راهکارهای استراتژیک و تعیین نوع عملیات بازرگانی 149
انواع راهکارهای استراتژیک سطح شرکت 150
روشهای گوناگون اجرای استراتژی سطح شرکت 162
راهکارهای استراتژیک سطح واحد بازرگانی 172
فصل هفتم – اجرای استراتژی-تخصیص منابع 174
اجرای استراتژی 174
ساختار سازمانی 175
رهبری 176
سیستمهای کنترل و اطلاع‌رسانی 177
فن‌آوری 177
منابع انسانی 178
فرایند اجرا و بکارگیری 178
روش تخصیص منابع 180
ابزار تخصیص منابع 182
فصل هشتم – اجرای استراتژی-تعیین سیاست و خط‌مشی‌ها 188
مقدمه 188
توسعه و ایجاد خط‌مشی‌ها 189
خط‌مشی‌های حسابداری و مالی 190
خط‌مشی‌های بازاریابی 193
خط‌مشی‌های مدیریت عملیاتی تولید 195
خط‌مشی‌های تحقیق و توسعه 199
خط‌مشی‌های پرسنلی و حقوقی و روابط عمومی 202
ترکیب خط‌مشی‌ها 205
فصل نهم – ارزیابی استراتژی 208
مقدمه 208
ارزیابی استراتژی 209
فرایند کنترل و ارزیابی 211
انگیزه برای ارزیابی 214
معیارهای ارزیابی 216
اندازه‌گیری و سیستم بازخورد 218
ارزیابی و تصحیح فعالیتها 219
منابع و مآخذ 221

نماد اعتماد
logo-samandehi