معرفی کتاب : سازمانها و شرکتهای خود را از نو بیافرینید

معرفی کتاب : سازمانها و شرکتهای خود را از نو بیافرینید
نویسنده کتاب : همل گري
ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتي
تعداد صفحات کتاب : 448

فهرست مطالب کتاب

پیش گفتار -
بخش نخست: رویارویی با انقلاب -
فصل اول: دوران پیشرفت پایان یافته است 3
فصل دوم: انتظارات در حال فزونی، بازدهیهای نزولی 41
بخش دوم: یافتن انقلاب 79
فصل سوم: نو آفریدن پنداره کسب و کار 81
فصل چهارم: پیشگوی خود باشید 159
بخش سوم: شعله‌ور ساختن انقلاب -
فصل پنجم: سرکشان سازمانی 203
فصل ششم: به پیش! به سوی انقلاب! 257
بخش چهارم -
فصل هفتم: انقلابیون سپید موی 285
فصل هشتم: دستورهای طراحی برای نو آفرینی -
فصل نهم: راه چاره نو آفرینی تازه -