معرفی کتاب : تدوین برنامه استراتژیک سازمان

معرفی کتاب : تدوین برنامه استراتژیک سازمان
نویسنده کتاب : فقهي فرهمند ناصر
ناشر کتاب : فروزش
تعداد صفحات کتاب : 272

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 1
ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در سازمان 3
اسناد بالادستی سازمان 5
توسعه ملی 5
توسعه استانی 6
سند چشم انداز 7
سند چشم انداز استان 8
برنامه توسعه صنعت 10
صنعت در قانون برنامه 13
راهبرد توسعه صنعتی کشور 15
سند توسعه صنعت استان 17
معرفی استان آذربایجان شرقی 17
وضعیت جغرافیایی استان 18
وضعیت جمعیتی استان 19
وضعیت اشتغال و مشارکت اقتصادی استان 20
وضعیت اقتصادی استان 23
برنامه میان مدت سازمان 29
ضرورت برنامه ریزی میان مدت در سازمان 29
تنگناها و نارسایی های کلی سازمان 30
راهکارهای استراتژیک 32
راهکارهای استراتژیک 32
راهکارهای کوتاه مدت و فوری 33
راهکارهای میان مدت 35
برنامه میان مدت سازمان 36
آرمان سازمان 36
چشم انداز سازمان 36
شعار سازمان 36
رسالت و مأموریت سازمان 36
ارزش ها و باورهای سازمان 36
خط مشی کیفی سازمان 37
محیط داخلی سازمان 37
اهم نقاط قوت سازمان 37
اهم نقاط ضعف سازمان 38
ارزیابی نقاط قوت و ضعف متغیرهای سازمان 39
جدول ارزیابی نقاط قوت و ضعف سازمان 43
بررسی محیط خارجی سازمان 44
اهم فرصت های سازمان 44
اهم تهدیدات سازمان 44
ارزیابی فرصت ها و تهدیدات سازمان 44
جدول ارزیابی فرصت ها و تهدیدات سازمان 47
استراتژی های کلان سازمان 48
اهداف کلان سازمان 49
استراتژی های عملیاتی سازمان 51
استراتژی گسترش بازاریابی برای محصولات بالقوه سازمان 52
استراتژی جذب، بهسازی، نگهداری و افزایش بهره وری پرسنل سازمان 53
استراتژی توسعه تکنولوژِی و توانمندی تولید سازمان 54
استراتژی توسعه و تنوع محصول سازمان 55
استراتژی توانمندسازی مدیریت 55
استراتژی پایین آوردن قیمت تمام شده تولید 56
استراتژی افزایش وضعیت نقدینگی سازمان 56
اولویت بندی استراتژی ها 57
اهداف و برنامه های عملیاتی سازمان 58
پیش بینی سود و زیان سازمان 61
پیش بینی دریافت و پرداخت سازمان 61
پروژه های سرمایه گذاری و پیش بینی منابع و مصارف سازمان 62
پیش بینی ترازنامه سازمان 62
پیش بینی تولید سازمان 62
برنامه ریزی بهبود عملکرد 63
مراحل اصلی فرآیند PIP سازمان 63
استراتژی کسب و کار 68
فرآیند استراتژی کسب و کار 71
استراتژی کسب و کار یک مرکز کارآفرینی 73
برنامه ریزی استراتژیک 79
تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک 79
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 80
مدل مدیریت استراتژیک 85
متدولوژی تدوین برنامه استراتژیک سازمان 89
مأموریت سازمان 95
سخن مدیرعامل سازمان 95
سخن مشاور 96
اصول چشم انداز و مأموریت سازمان 96
آرمان سازمان 99
چشم انداز سازمانی 99
شعار سازمانی سازمان 99
مأموریت سازمان 99
ارزش ها، باورها و منشور اخلاقی سازمان 100
منشور اداری سازمان 102
محیط خارجی سازمان 103
محیط بین الملل 104
محیط سیاسی و قانونی 104
فضای قانونی 105
برنامه های توسعه 106
بودجه 106
سرمایه گذاری 107
آمایش سرزمین 110
مالیات 110
زیست محیطی 111
تأمین اجتماعی 111
ارزیابی فرصت ها و تهدیدات متغیر سیاسی و قانونی 111
محیط اقتصادی 113
دولت و اقتصاد 113
رشد اقتصادی 117
تورم 118
ریسک سرمایه 118
خصوصی سازی 118
فضای کسب و کار 119
سیاست های بازرگانی 119
سیاست های مالی و پولی 120
رقابت پذیری 122
ارزیابی فرصت ها و تهدیدات متغیر اقتصادی 124
محیط اجتماعی و فرهنگی 126
جمعیت 126
اشتغال 126
شرایط اجتماعی و فرهنگی 127
فقر و نابرابری 128
سرمایه اجتماعی 129
ارزیابی فرصت ها و تهدیدات متغیر اجتماعی و فرهنگی 130
محیط تکنولوژیکی 131
سطح تکنولوژیکی 131
تغییرات تکنولوژیکی 131
ارزیابی فرصت ها و تهدیدات تکنولوژیکی 132
فرصت ها و تهدیدات خارجی سازمان 132
محیط داخلی سازمان 135
مدیریت سازمان 136
نیروی انسانی سازمان 140
بازار سازمان 145
مالی سازمان 148
عملیات فنی، اجرایی و تکنولوژیک سازمان 154
سیستم های اطلاعاتی مدیریت سازمان 160
تحقیقات و آموزش سازمان 164
نقاط قوت و ضعف سازمان 165
اهداف سازمان 169
اهداف بنیادین و استانی سازمان 169
اهداف بلندمدت و استراتژیک سازمان 169
هدف اول استراتژیک 20 ساله سازمان 171
هدف دوم استراتژیک20 ساله سازمان 172
هدف سوم استراتژیک 20 ساله سازمان 172
مدل کلان اولیه مدیریت راهبردی سازمان 173
استراتژی سازمان 175
فرآیند تدوین و انتخاب استراتژی های سازمان 179
مدل جایگاه سازمان در منحنی عمر 181
مدل تحلیل سوالات بحرانی 185
مدل ذینفعان 187
مدل پورتفولیو 190
ماتریس ADL 191
مدل آنالیز SWOT 192
مدل SPACE 194
ماتریس عوامل داخلی و خارجی 197
ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) 203
امتیازدهی و اولویت بندی استراتژی ها 205
استراتژی های سطح سازمان 207
استراتژی های اهداف کیفی اهداف استراتژیک 5 ساله سازمان 209
سیاست های اجرایی استراتژی های سازمان 209
استراتژی های وظیفه ای سازمان 213
اهداف و استراتژی های منابع انسانی سازمان 214
اهداف و استراتژی های بازار و بازرگانی سازمان 217
اهداف و استراتژی های مالی سازمان 219
اهداف و استراتژی های فنی، تخصصی و اجرایی سازمان 221
اهداف و استراتژی های اطلاعاتی سازمان 226
اهداف و استراتژی های آموزش سازمان 228
ارزیابی استراتژی های سازمان 231
اهداف و برنامه های سالیانه سازمان 233
پیش بینی برنامه و بودجه سازمان 233
اهداف کوتاه مدت اصلی سازمان 235
افزایش کارآیی 235
سرمایه گذاری های جدید 235
اصلاح ساختار مالی 235
برنامه ریزی نیروی انسانی 236
اصلاح روش ها و فرآیندها 237
تکنولوژی اداری 237
فعالیت های مدیریتی و مهندسی 238
ضمیمه1: نمونه پرسشنامه 239
ضمیمه2: نمونه چک لیست 242
ضمیمه3: واژه نامه 247
منابع 251
بیوگرافی دکتر ناصر فقهی فرهمند 257

نماد اعتماد
logo-samandehi