معرفی کتاب : رویکرد تفکر سیستمی به برنامه و مدیریت استراتژیک

معرفی کتاب : رویکرد تفکر سیستمی به برنامه و مدیریت استراتژیک
نویسنده کتاب : استيون جي هينز
ناشر کتاب : ني
تعداد صفحات کتاب : 436

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم یازده
بخش اول: بازآفرینی مدیریت استراتژیک: یک بازنگری 1
فصل1: تحولات انقلابی و تأثیر آن بر سازمان ها 3
تحولات شگرف انگیز ده سال گذشته 3
برخی تغییرات قابل پیش بینی در ده سال آینده 6
فراگیر در همه سازمان ها از انواع مختلف-عمومی و خصوصی 11
آری، پاسخ های صحیح وجود دارد 12
فصل2: آری...پاسخ های صحیح وجود دارد 16
پاسخ صحیح شماره1: نهایدنه سازی یک نظام مدیریت استراتژیک 16
پاسخ صحیح شماره2: متمرکزسازی فعالیت های رهبری 19
پاسخ صحیح شماره3: تمرکز بر محصولات سازمان/خدمات به مشتری 26
فصل3: سازمان، سیستم زنده ای که نفس می کشد 35
آینده نگری توأم با بازپس نگری 35
تعریف برنامه ریزی استراتژیک 36
سیستم ها-واژه ای بسیار مصطلح که در عین حال به غلط درک شده است 40
چهار مفهوم اصلی تئوری عمومی سیستم ها 43
تفکر بازپس نگر سیستمی: جهت گیری تازه به سمت زندگی 47
یک سیستم واقعی چه ویژگی هایی دارد؟ 49
خلاصه 58
فصل4: بازآفرینی مدیریت استراتژیک(برنامه ریزی و تغییر) 60
بازآفرینی مدیریت استراتژیک 61
پیشرفت های محدود-راه حل های سیستمی ناقص 66
برنامه ریزی استراتژیک راه را نشان می دهد 67
برنامه ریزی، مدیریت و رهبری استراتژیک راه را نشان می دهد 68
15 اشتباه متداول در مدیریت استراتژیک(که منجر به بدترین نتایج شده اند) 73
پانزده مورد از منافع سیستم مدیریت استراتژیک 80
بخش دوم: تدوین یک برنامه استراتژیک: گام به گام 87
فصل5: روز برنامه ریزی برای برنامه ریزی(گام نخست) 89
برنامه ریزی برای برنامه ریزی: برآورد، ارزیابی، آموزش، سازماندهی و یکپارچه سازی 89
برخی کارهای مقدماتی برای گام برنامه ریزی برای برنامه ریزی 90
روز برنامه ریزی برای برنامه ریزی خارج از سازمان 92
وظایف سازماندهی مرحله برنامه ریزی برای برنامه ریزی 95
فصل6: بررسی محیطی و فرآیند موازی 118
سیستم بررسی محیط 118
بررسی های محیطی را چگونه انجام می دهید 119
مکانیسم های بازخورد و بازنگری: عوامل محیطی 120
آیا شما آینده نگر و متخصص استراتژی هستید؟ 124
فرآیند موازی با صاحبان کلیدی سهام چگونه کار می کند؟ 126
گام های فرآیند موازی 127
گزینه های نشست فرآیندی موازی 130
نکات مهم در نشست های فرآیند موازی 130
نمونه دستور و موضوع جلسه فرآیند موازی 132
فصل7: چشم انداز آینده ایده آل(گام دوم) 135
چرا گام تجسم تصویر ایده آل آینده اهمیت بسیار دارد؟ 135
از کجا باید شروع کرد؟ 135
چگونه آغاز کنیم 137
چالش نخست: شکل دهی بیانیه آرمانی مربوط به تصویر آینده سازمان 140
فعالیت نخست: فهرستی از فرآیندها و محدودیت ها یا 141
فعالیت دوم: ایده ها را فهرست کنید و برای تصویر آینده ایده آل از توفان مغزی استفاده کنید 142
فعالیت سوم: از پارادایم جدید خود در سال X تصویر روشنی تهیه کنید 143
چالش دوم: فراهم ساختن یک بیانیه واقع گرا برای مأموریت آینده 144
اشتباه نخست: اشتباه گرفتن چگونگی به منزله بخشی از مأموریت 147
اشتباه دوم: غفلت در شناسایی دقیق مشتری 148
اشتباه سوم: اعمال کنترل در مقابل عرضه خدمات در بخش های ستادی 148
اشتباه چهارم: غفلت در ارائه تعریف مناسب از هویت خود در بخش عمومی 149
اشتباه پنجم: به حرکت صرف قناعت کردن 150
سازمان های متمرکز بر مشتری، کارا و یادگیرنده 150
چالش سوم: تعیین ارزش های اصلی سازمان 152
فراگیرسازی فرهنگ سازمانی 158
خلاصه 161
چالش چهارم: شناسایی موقعیت مطلوب یا نیروهای موثر در آینده و شعار آرمانی 162
تعیین موقعیت برای تعیین برتری رقابتی سازمان 163
مجموعه هزینه ها 166
اشتباه و سردرگمی در مفهوم موقعیت یابی 166
خلاصه 169
فصل8: معیارهای اندازه گیری موقعیت یا هدف های میانی(گام سوم) 172
معیارهای کلیدی موفقیت(KSMs)/هدف های میانی معیارهای سنجش موفقیت شما هستند 173
چیزی را اندازه بگیرید که مهم است، نه آنچه اندازه گیری اش آسان است 176
اعتبار مالی سازمان لازم است، اما برای موفقیت بلندمدت کافی نیست 176
غفلت از تمرکز بر محصول 177
معیارهای ساده کلیدی اندازه گیری موفقیت 179
چگونه هدف ها/معیارهای کلیدی موفقیت را تعیین کنیم 186
همه چیز در جای خود: ماتریس هدف 188
خلاصه 191
فصل9: ارزیابی وضع موجود 195
آیا می توانید واقعیت ها را تحمل کنید؟ 195
ارزیابی وضع جاری درونی سازمان 197
انجام تجزیه و تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها(SWOT) 232
فصل10: تدوین استراتژی(گام پنجم) 236
استراتژی های مشترک 236
استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم-بازنگری 237
حفظ سادگی 241
استراتژی های بخش عمومی در قرن بیست و یکم 243
نیاز توأمان به کاهش هزینه و ایجاد استراتژی های دیگر 244
ایجاد استراتژی های اصلی، عمومی و خصوصی 246
رو به رو شدن با تغییر و برخورد با آن 249
خلاصه 256
فصل11: برنامه ریزی برای واحدهای کسب و کار(گام ششم) 260
واحدهای استراتژیک کسب و کار: کسب و کاری که در آن فعالیت می کنید 260
مطابقت دادن واحدهای استراتژیک کسب و کار با بیانیه مأموریت 264
بازنگری تدوین برنامه سه مسأله برای واحدهای کسب و کار یا حوزه اصلی برنامه 272
برنامه ریزی در سطوح خط تولید یا خدمات واحد استراتژیک کسب و کار 278
نیازهای پشتیبانی برای برنامه ریزی واحد کسب و کار 283
خلاصه 284
فصل12: برنامه های سالانه و بودجه بندی استراتژیک(گام هفتم) 287
استراتژی های اصلی مشترک: اصول سازماندهی برنامه های سالانه 287
تهیه برنامه کار سالانه بخش های اثربخش 290
بازنگری و تصویب برنامه سالانه گروه بزرگ 292
بودجه بندی استراتژیک: تفاوت میان کفایت و کمال 297
ده روش برای استقرار نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع 299
برنامه شناخت(قدردانی) المپیک که کارایی دارد 307
پاداش در سه سطح داده می شود: برنز، نقره، طلا 307
سیستم های مدیریت مبتنی بر تصمیمات فردی 309
نهایی کردن برنامه ریزی استراتژیک و شعار آرمانی 311
خلاصه: تداوم استراتژیک و انعطاف پذیری عملیاتی 311
بخش سوم: مدیریت تغییر استراتژیک 315
فصل13: برنامه ریزی-برای-اجرا(گام هشتم) 317
روز برنامه ریزی-برای-اجرا 317
نشست صبحگاهی: توجیه عوامل اجرایی و آموزش در زمینه تغییر 318
مدیریت بر نشیب و فراز تغییر-فرآیند کلیدی 322
برنامه بعدازظهر: سازماندهی و تلفیق وظایف تغییر-ساختارهای اصلی تغییر 334
فصل14: اجرای استراتژی و ایجاد تغییر(گام نهم) 350
سازمان ها در قالب سیستم 356
طرح کسب و کار استراتژیک-یک سازمان به منزله یک سیستم زنده 360
نشیب و فراز تغییر: اصول و تکنیک های تغییر 362
هماهنگی با قلب ها و اندیشه های مردم-جنبه انسانی تغییر 368
خلاصه: اجرای موثر برنامه و موفقیت در تغییر 374
فصل15: بازنگری سالانه و به هنگام سازی برنامه استراتژیک(گام دهم) 376
ارزیابی سالانه-گام نخست 378
جلسات بازنگری سالانه-گام دوم 380
خلاصه: دستیابی به هدف شماره 3-ایجاد و حفظ یک سازمان با عملکرد بالا 383
بخش چهارم: آغاز کار: گزینه های مختلف و کاربردهای متداول 385
فصل16: کاربردهای مدیریت استراتژیک 387
مقدمه 387
بازنگری مراحل ABCs مدیریت استراتژیک 387
کاربردهای بسیار مراحل پنج گانه تفکر سیستمی 389
سخنی درباره تمیز میان برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی و خصوصی 400
خلاصه 407
فصل17: آغاز عملیات: گزینه ها 410
آغاز از مراحل A,B,C یا D,E 410
برای موفقیت پشتیبانی لازم است 417
تجمیع و تلفیق اجزا: رویکرد تفکر سیستمی 419
تمرکز-تمرکز-تمرکز 422
بازبینی تداوم استراتژیک و انعطاف پذیری اجرایی 426
کتابنامه 431