معرفی کتاب : برنامه ریزی استراتژیک سازمان انرژی های تجدیدپذیر ایران

معرفی کتاب : برنامه ریزی استراتژیک سازمان انرژی های تجدیدپذیر ایران
نویسنده کتاب : اعرابي محمد ، نظامي وند چگيني هوشنگ
ناشر کتاب : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تعداد صفحات کتاب : 120

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 5
مقدمه 7
فصل1: کلیات 11
مقدمه 11
بیان مسئله 12
اهداف تحقیق 12
قلمرو تحقیق 13
چارچوب نظری تحقیق 14
مراحل اجرای تحقیق 15
یافته های تحقیق 19
فصل2: مأموریت، چشم انداز و ارزش های ساتبا(مرحله ورودی) 21
مقدمه 21
اجزای بیانیه مأموریت ساتبا 22
بیانیه مأموریت ساتبا 28
بیانیه های مدموریت، چشم انداز و ارزش های ساتبا 29
فصل3: فرصت ها و تهدیدهای ساتبا(مرحله ورودی) 33
مقدمه 33
شناسایی عوامل خارجی تأثیرگذار ساتبا 34
پیش بینی روند متغیرهای محیط خارجی ساتبا 38
ارزیابی عوامل خارجی ساتبا 41
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ساتبا(EFE) 48
فصل4: قوت ها و ضعف های ساتبا(مرحله ورودی) 53
مقدمه 53
شناسایی عوامل داخلی تأثیرگذار ساتبا 54
ارزیابی عوامل داخلی ساتبا 58
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ساتبا(IFE) 67
فصل5: اهداف استراتژیک ساتبا(مرحله ورودی) 73
مقدمه 73
الگوی تعیین اهداف استراتژیک 74
اهداف استراتژیک ساتبا 75
فصل6: استراتژی های قابل قبول ساتبا(مرحله مقایسه) 79
مقدمه 79
سطوح استراتژی 80
ماتریس قوت، ضعف، فرصت و تهدید(SWOT) 81
استراتژی های قابل قبول ساتبا 82
فصل7: استراتژی های برتر و اولویت بندی آن ها(مرحله تصمیم گیری) 89
مقدمه 89
ماتریس داخلی و خارجی(IE) 89
ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) 92
استراتژی های برتر ساتبا 93
اولویت بندی استراتژی های برتر ساتبا 95
فصل8: استراتژی های وظیفه ای ساتبا(مرحله اجرا/پیاده سازی) 99
مقدمه 99
استراتژی های وظیفه ای مدیریت و سازماندهی 100
استراتژی های وظیفه ای مالی 103
استراتژی های وظیفه ای فناوری 104
استراتژی های وظیفه ای تحقیق و توسعه 106
استراتژی های وظیفه ای مدیریت منابع انسانی 107
استراتژی های وظیفه ای روابط عمومی و بین الملل 110
استراتژی های وظیفه ای فرآیندهای عملیاتی 112
منابع 115


نماد اعتماد