معرفی کتاب : استراتژی: نمایی 360 درجه(جلد1)

معرفی کتاب : استراتژی: نمایی 360 درجه(جلد1)
نویسنده کتاب : غفاريان وفا
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 196

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر 11
مقدمه مولف 13
پیشگفتار 15
بخش اول: مفاهیم پایه 17
فصل1: مقدمات و مفاهیم اساسی 19
چرا استراتژی برای کسب و کار امروزی ضروری است؟ -
استراتژی چیست؟ -
استراتژی: آمیزه ای از علم و هنر -
رویکردهای کلاسیک در برابر رویکردهای نوین -
استراتژی در برابر برنامه ریزی بلندمدت -
سلسله مراتب در استراتژی برنامه و هدف های سازمان -
تاریخچه استراتژی -
فصل2: حوزه های موثر در شکل گیری استراتژی 41
حوزه کسب و کار -
حوزه سازمان -
حوزه ذهن -
حوزه علوم و دانش نظری -
الگوی جامع شکل گیری استراتژی -
بخش دوم: تدوین استراتژی 51
فصل3: مبانی استراتژی در سازمان 53
چشم انداز -
مأموریت سازمان -
ارزش های کلیدی -
فصل4: شناخت محیط رقابتی، مشتری و رقیب 69
محیط رقابتی چه مکانی است؟ -
محیط رقابتی دارای چه قواعدی است؟ -
شناخت رقیب -
عوامل مهم محیط سازمان چیست؟ -
ارزیابی محیط خارجی -
فصل5: شناخت سازمان و شایستگی های آن 91
نگرش قابلیت محوری سازمان -
نظریه زنجیره استراتژیک دارایی ها -
شایستگی های متمایزکننده -
تحلیل زنجیره ارزش -
فرآیندهای اصلی سازمان -
جدول ارزیابی عوامل داخلی -
فصل6: استراتژی های معمول 107
استراتژی های مادر -
استراتژی های معمول در عمل -
فصل7: چارچوب های تحلیلی شرایط و خلق استراتژی 121
چارچوب ساختاری شکل گیری استراتژی -
خلاقیت و نوآوری در تدوین استراتژی -
قاعده روی و قاعده شکنی -
چارچوب های تحلیلی برای خلق استراتژی -
تصمیم گیری نهایی و انتخاب استراتژی:روش QSPM -
پیوست 1: کارگاه مهارتی برنامه ریزی استراتژیک 161
پیوست2: مکتب های دهگانه استراتژی 177
پیوست3: واژه نامه تخصصی 189
منابع 195
معرفی نویسنده 197